Państwo i Społeczeństwo, 2011

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2011 (Współczesna turystyka. Zagadnienia prawne, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne)

Spis treści:

Jacek Z. Szwaja, Administracyjne warunki formalnoprawne podejmowania działalności gospodarczej i zawodowej w zakresie świadczenia usług turystycznych

Dominik Wolski, Dochodzenie roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług turystycznych w aspekcie międzynarodowym

Bożena Alejziak, Turystyka jako element stylu życia współczesnej młodzieży polskiej

Mirosław Furmanek, Czy człowiek niepełnosprawny ma szansę być pełnoprawnym turystą?

Zbigniew Długosz, Przemiany demograficzne w polskich uzdrowiskach w ostatnim półwieczu

Monika Prylińska, Kształtowanie wizerunku miejsca wśród różnych grup docelowych na przykładzie produktu turystycznego „Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie”

Krystyna Krauz, Agroturystyka w gminie Czorsztyn

Marzena Prus, Udostępnianie turystyczne Tatrzańskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Berchtesgaden

Renata Rettinger, Piotr Staszak, Konkurencyjność turystyczna parków narodowych Malezji

Barbara Ostrowska, Konkurencyjność turystyczna krajów Unii Europejskiej

Małgorzata Bajgier-Kowalska, Renata Rettinger, Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności regionu turystycznego Algarve w Portugalii

Magdalena Banaszkiewicz, Polska turystyka wyjazdowa do Rosji – zarys problematyki

Stefan Sacha, Rynek miast kongresowych (na przykładzie Wiednia)

Stefan Sacha, Zygmunt Szot, Islamska domena kulturowa a turystyka – studium przypadków

Małgorzata Tyrańska, Zarządzanie kompetencjami pracowników hotelu


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2011 (Z problematyki ekonomii i zarządzania)

Spis treści:

Ryszard Szewczyk, Pieniądz i banki w procesach rynkowych – ujęcie personalistyczne

Marian Huczek, Organizacje pozarządowe wspierające lokalną i regionalną przedsiębiorczość

Andrzej Chodyński, Państwo jako interesariusz przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie

Dariusz Fatuła, Rynek jako społeczny mechanizm wymiany dóbr i usług

Andrzej Iwasiewicz, Rola statystyki w życiu społeczeństwa i funkcjonowaniu państwa


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2011 (Wielowymiarowy obraz rodziny)

Spis treści:

Beata Maj, Rola małżeństwa i rodziny w życiu człowieka (na podstawie badań zrealizowanych wśród mieszkańców powiatu wadowickiego)

Maria Kliś, Konflikt pokoleń w rodzinach dorastającej młodzieży

Jan Śledzianowski, Bezrobocie czynnikiem destrukcyjnym życia rodzinnego na przykładzie społeczności osób bezdomnych

Katarzyna Smolik, Czas wolny dziecka a praca zawodowa rodziców

Anna Kawula, Kinga Stawarz-Popek, Dokąd idziesz, ojcze? Wybrane zagadnienia współczesnego ojcostwa

Kinga Stawarz-Popek, Rodzina z czworonogiem. Wybrane przejawy relacji człowiek–pies

Mariusz Parlicki, Reklama społeczna jako jedna z form komunikowania wartości rodzicielstwa i rodziny oraz wartości rodzinnych w marketingu społecznym

Wojciech Lis, Ochrona rodziny przed szkodliwym oddziaływaniem środków masowego przekazu w prawie polskim

Jerzy Gizella, Rodzina współczesna wobec wirtualnej rzeczywistości – między rozrywką a uzależnieniem


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2011

Spis treści:

Danuta Waniek, Mity założycielskie – mity polityczne. Ich znaczenie w procesie kształtowania współczesnych podziałów społecznych

Grażyna Piechota, Postawy mieszkańców Krakowa wobec Marszu Równości – raport z badań

Magdalena Godowska, Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Polsce

Magdalena Momot, Samozatrudnienie kobiet na polskim rynku pracy. Próba analizy zjawiska

Marta Majorek, Finansowanie projektów kulturalnych z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu „Europa dla obywateli”

Marta du Vall, Droga Grecji do Unii Gospodarczo-Walutowej. Zarys problematyki

Beata Pomykalska, Suwerenne państwo pod nadzorem. Rzeczywistość polityczna Bośni i Hercegowiny 17 lat po Dayton


Przeglądaj