Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2011

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2011

Spis treści:

Grzegorz Ciechanowski, Relacje cywilno-wojskowe w służbie polskich kontyngentów podczas operacji pokojowych

Jan Rajchel, Krzysztof Załęski, Nowa koncepcja strategiczna NATO, uwarunkowania i problemy wdrażania

Anna Paterek, Pomoc rozwojowa jako instrument niemieckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Tadeusz Z. Leszczyński, Metoda matchingu w naukach o bezpieczeństwie

Mateusz Mucha, Niektóre metody nielegalnego pozyskiwania informacji w rywalizacji konkurencyjnej przedsiębiorstw


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2011

Spis treści:

Jan Czaja, Uwagi o bezpieczeństwie globalnym. Aspekty polityczno-militarne i gospodarczo-finansowe

Erhard Cziomer, Wyzwania i kontrowersje polityczne wokół kryzysu strefy euro na przykładzie Niemiec

Bożena Sobczak, Amerykański trójpodział władz a polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych

Kazimierz Kraj, Rosja a terroryzm

Jarosław Rokicki, Katastrofa smoleńska w świetle koncepcji „kozła ofiarnego" Rene Girarda

Andrzej Sęk, Ochrona prawna rodziny w Polsce. Analiza wybranych zagadnień na przykładzie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2011

Spis treści:

Tadeusz Biernat, Prawo Unii Europejskiej a kwestie bezpieczeństwa piłkarskich imprez masowych o charakterze międzynarodowym. Rola soft law na przykładzie Rezolucji Rady z dnia 3 czerwca 2010 roku

Małgorzata Andrzejczak-Świątek, Tomasz Mosio, Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym - europejskie standardy prawne

Justyna Jurczak, Symbolika występująca na polskich stadionach piłkarskich

Krzysztof Radwaniak, Z zagadnień charakterystyki i zwalczania chuligaństwa oraz przestępczości stadionowej z uwzględnieniem wykorzystania metody białego wywiadu

Jarosław Struniawski, Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie UEFA Euro 2012

Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Instytucja spottersa


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2011

Spis treści:

Ireneusz Kobus, Problemy prawnego i faktycznego określenia zatrzymania osoby przez policję

Dorota Mocarska, Agnieszka Sadło-Nowak, Zakaz wstępu na imprezy masowe jako środek reakcji na chuligaństwo stadionowe

Marek Zawartka, Bezpieczeństwo sportowych imprez masowych w działaniach policji

Adam Strzelec, Uwagi na temat środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową

Artur Jasiński, Współczesne miasta jako cele międzynarodowego terroryzmu

Zsuzsanna Olvasztóne Balogh, József Bognar, Judit Herpaine Lakó, Judit Kopkane Plachy, Magdolna Vecseyne Kovach, Issues of Senile Physical Activity and Safety

Jadwiga Mazur, Komunikacja ze społeczeństwem w obszarze bezpieczeństwa publicznego


Przeglądaj