Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2018

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XXI, 2018 (Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych)

Spis treści:

Tomasz Kruszewski, Wpływ wojen polsko-pomorskich na status prawny Pomorza do XIII wieku

Jolanta Gajewska, Ikonograficznoprawne aspekty Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki

Marek Cetwiński, Związki szlachty śląskiej z Polską

Michał Gałędek, Anna Klimaszewska, Stosunek polskich elit do prawa francuskiego po upadku Napoleona - zarys problemu

Mateusz Mataniak, Służba leśna Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846). Organizacja i formy działalności. Część II: Gospodarka leśna

Bronisław Sitek, Ochrona dóbr narodowych Rzeczypospolitej Polskiej po rozbiorach. Prokuratoria Generalna Królestwa Polskiego

Justyna Bieda, Organizacja i funkcjonowanie ośrodków pozbawienia wolności w Królestwie Polskim (1815-1867) w świetle źródeł. Dotychczasowe ustalenia i perspektywy badawcze

Joanna Machut-Kowalczyk, Zmiany organizacji sądów pokoju w Łodzi pod niemiecką okupacją w czasie I wojny światowej

Katarzyna Krzysztofek, Statuty sodalicji mariańskich kobiet w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym

Jakub Pokoj, Wpływ wojny na prawodawstwo antylichwiarskie w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918-1921)

Mariola Szewczak-Daniel, Samorząd miejski w Lublinie w początkach II Rzeczypospolitej

Jacek Wałdoch, Wybory samorządowe w międzywojennej Łodzi w cieniu agresywnej polityki obozu rządzącego

Waldemar Bednaruk, Ryzyko wojenne w polityce polskich zakładów ubezpieczeniowych przed II wojną światową

Judyta Dworas-Kulik, Podstawy prawne rozwoju kadr oficerskich w polskiej marynarce handlowej w latach 1920-1939

Piotr Krzysztof Marszałek, Ewolucja ustroju polskich najwyższych władz wojskowych w latach II wojny światowej

Konrad Graczyk, „Przestępstwa wrześniowe” w orzecznictwie Sądu Specjalnego w Katowicach (Sondergericht Kattowitz). Część I: przestępstwa przeciwko życiu

Hubert Mielnik, Koncepcja sądownictwa karnego w planowanej polskiej strefie okupacyjnej Niemiec w pracach Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej w Rządzie RP na uchodźstwie 1943-1944

Bartosz Truszkowski, Struktura jednostek administracyjno-terytorialnych województwa białostockiego w latach 1939-1945

Bartłomiej Ługowski, Funkcjonowanie urzędów gmin wiejskich w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944

Paweł Majdański, Status prawny urzędu Wojewody Lubelskiego w latach 1944-1950

Waldemar Kozyra, Trializm administracyjny w Polsce po II wojnie światowej. Przykład województwa lubelskiego (1944-1950)

Bożena Anna Czech-Jezierska, Polscy romaniści w czasie II wojny światowej

Magdalena Pyter, Nauczanie prawa w polskim ośrodku w Craiovej w Rumunii. Studium Prawa i Administracji (1944-1945)

Marcin Kazimierczuk, Wpływ stanu wojennego w Polsce na status prawny związków zawodowych


Przeglądaj