Państwo i Społeczeństwo, 2003

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2003

Spis treści:

Bogdan Szlachta, Status - civitas - res publica. Kilka uwag o kształtowaniu się nowożytnego państwa

Stanisław Kilian, Cele kształcenia obywatelsko-państwowego w myśli politycznej emigracyjnych narodowców (1945-1989)

Krzysztof Łabędź, Publicystyka „Solidarności" i opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych wobec Kościoła katolickiego i relacji między opozycją a Kościołem

Bogusława Bednarczyk, Common Fundamental Rights in the Case-Law of the Court of Justice of the European Communitie

Barbara Stoczewska, Państwo narodowe a procesy integracji europejskiej

Jarosław Reszczyński, Pojęcie „konieczności" w prawie rzymskim. Uwagi metodologiczne

Andrzej Kapiszewski, Establishing Relations between Poland and Saudi Arabia: count Raczyński's visit to king Abdulaziz in 1930 and prince Faisal's visit to Warsaw in 1932.

Henryk Hoffmann, Problematyka historyczno-religijna i teoretyczno-metodologiczna w religioznawstwie katolickim (1873-1939)

Rafał Łętocha, Wychowanie, społeczeństwo, religia w publicystyce organizacji „Ojczyzna" 1939-1945

Jerzy Seniów, Działalność Józefa Piłsudskiego podczas I wojny światowej w opinii prasy krakowskiej (1914-1918

Jolanta Rybska-Klapa, Potrzeba spójnego systemu pomocy dyslektycznemu dziecku i jego rodzinie

Agnieszka Lumer, Działalność Ośrodka Wspierania Rodzin

Izabela Szczepaniak-Wiecha, Zastępcza opieka rodzinna w Polsce

Zbigniew Pucek, Inteligencja między formacją i misją a funkcją społeczną

Tadeusz Paleczny, Migracje w perspektywie socjologicznej: ogólna charakterystyka zjawiska

Monika Banaś, Szwedzka reemigracja ze Stanów Zjednoczonych Ameryki przełomu wieków XIX i XX - zarys ogólnych tendencji

Alicja Dziuba-Burczyk, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w świetle nowelizacji ustawy

Leszek Korzeniowski, Polityka bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu firmą

Janusz Ziarko, Osobiste doświadczenia w menedżerskim myśleniu i działaniu. Analiza psychologiczna


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2003

Spis treści:

Tadeusz Biernat, Współczesne przemiany w sferze państwa - prawa - polityki. Zarys problemów badawczych

Izabela Lewandowska-Malec, Samorząd gminny w Polsce i w Niemczech. Wybrane zagadnienia

Zdzisław Zarzycki, Rzymski rodowód depozytu nieprawidłowego. Art. 845 Kodeksu Cywilnego

Jarosław Reszczyński, Z badań nad pojęciem „konieczności". Urguere w źródłach prawa rzymskiego. I

Witold Sobczak, Chorwacka ustawa o prawie autorskim

Agnieszka Walecka, Totalitarna rzeczywistość Vaclava Havla i Herberta Marcuse'a jako przykład konwergencji Wschodu z Zachodem

Marian Zgómiak, Nieudana misja Władysław Gizberta-Studnickiego w Berlinie w początku 1940 roku

Anna Kargol, Polskie wolnomularstwo - organizacja publiczna, warsztat intelektualny i nurt ideowy. Zarys charakterystyki

Henryk Hoffmann, Problematyka religioznawcza w badaniach polskich orientalistów w latach 1873-1939

Iwona Babuśka, Uwarunkowania rodzinne modelowania zachowań agresywnych (Wpływ agresywności matek na zachowania młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim)

Janina Rosicka, Leibniz o państwie i gospodarce

Jadwiga Warszyńska, Międzynarodowy ruch turystyczny w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku

Barbara Oliwkiewicz, Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (Kohezji) - pomoc finansowa Unii Europejskiej dla krajów członkowskich

Jowita Swierczyńska, Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych

Dominika Kubacka, Rola firm hurtowych we współczesnych kanałach dystrybucji


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2003 (Andrzej Frycz Modrzewski w 500. rocznicę urodzin)

Spis treści:

Jan Kracik, Wołający na puszczy prekursor

Janina Rosicka, Andrzej Frycz Modrzewski o zaufaniu społecznym

Andrzej Borowski, Humanitas i retoryka Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zdzisław Pietrzyk, „Księgi naszego Andrzeja Fricza nie potrzebują zalecenia". Andrzej Frycz Modrzewski (ok. 1503-1572)

Halina Wantuła, Andrzej Frycz Modrzewski dzisiaj. Rozważania o godności

Teresa Ewa Olearczyk, Nauki Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako wzór wychowania obywatelskiego

Jan Szmyd, Andrzej Frycz Modrzewski a współczesne wyzwania edukacyjne

Janusz Ziarko, Uczący się i działający człowiek a myśl społeczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Marek Simlat, Teoria polityczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Próba rekonstrukcji

Barbara Stoczewska, Andrzeja Frycza Modrzewskiego koncepcja reformy prawa

Marian Banach, Postać Andrzeja Frycza Modrzewskiego w podręcznikach prawa międzynarodowego publicznego. Przyczynek do recepcji poglądów


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2003 (Przemiany w Unii Europejskiej)

Spis treści:

Barbara Stoczewska, Koncepcja zjednoczenia Europy w polskiej myśli politycznej

Iwona Zakrzewska, Narodziny idei integracyjnych w Europie po II wojnie światowej

Agnieszka Wałecka, Socjaldemokratyczna wizja zintegrowanej Europy (od Traktatu Rzymskiego do traktatu z Maastricht)

Jerzy Marcinkowski, Neokorporacjonizm w Unii Europejskiej

Zbigniew Pucek, Idea społeczeństwa europejskiego w koncepcjach integracji Idea społeczeństwa europejskiego w koncepcjach integracji

Marianna Księżyk, Konieczność i kierunki zmian polityki pieniężnej NBP u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej

Piotr Dziwiński, Bankowość polska w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej

Małgorzata Czermińska, Wybrane aspekty włączenia Polski do wspólnego rynku Unii Europejskiej

Elżbieta Zębala, Ewolucja polityki celnej w Unii Europejskiej - implikacje dla Polski

Katarzyna Nowacka, Turystyka a międzynarodowa integracja gospodarcza na przykładzie Unii Europejskiej

Jan Staszków, Suwerenność a przystępowanie państw do wspólnot

Irena Głuszyńska, Uwarunkowania formalno-prawne procesu rozszerzania Unii Europejskiej

Mariusz Helen, Ochrona praw człowieka w jednoczącej się Europie

Marta Kolendowska, Skarga do Strasburga - antidotum na złe prawo?

Aleksandra Sołtysińska, Walka z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej - wybrane problemy

Andrzej M. Świątkowski, Standardy europejskie w zakresie zbiorowego prawa pracy

Halina Wierzbińska, Dostosowywanie polskiego indywidualnego prawa pracy do prawa wspólnotowego (wybrane problemy)

Kazimierz Barczyk, Perspektywy rozwoju regionów Unii Europejskiej

Rolf Grawert, What shall become of the European Union?

Tadeusz Biernat, Status systemu europejskiego. Reperkusje konstytucyjne


Przeglądaj