Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2008

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2008 (The United States, The European Union and Modernity)

Spis treści:

Kenneth Minogue, Social Justice and the Metaphor of Gaps

David Lorenzo lzquierdo, Alasdair Maclntyre: An Alternative to Individualism

Harvey C. Mansfield, Liberty and Yirtue in the American Founding

Andrzej Bryk, The United States, The European Union, Eastern Europe: Ehallenges and Eifferent Eesponses to Modernit

Maciej Brachowicz, United States and the European Union – Basic (Pre-) Constitutional Differences

Christopher Wolfe, Church and State: The Current Constitutional Debate in the USA

fr. Robert A. Sirico, John Courtney Murray and the Orthodoxy of Freedom: An Application to Economic Life

Marta du Vall, Searching for the justification of American hawks'policy

Kazimierz Dadak, United States as a Monetary Union: A Lesson for Europe?

Ewa Grzeszczyk, Contesting the Dominant Culture? The Promise Keepers and Aglow International Parachurch Movements

Katarzyna Skawińska, Phenomenon of Subculture

Magdalena Butrymowicz, The Cherokee Constitution - the Road to a Sovereign State

Piotr Michalik, Charter of Maryland as an Example of Proprietary Colonial Charter

Michał Chlipała, The Blues, the Greys, and the Red & Whites


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2008 (Demokracja i prawa człowieka)

Spis treści:

Marta Kolendowska, Orzecznictwo sądów Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka

Magdalena Bainczyk, Konstytucyjno-prawne problemy otwarcia krajowego porządku prawnego na prawo unijne na przykładzie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe w sprawie europejskiego nakazu aresztowania

Rolf Grawert, Balancing Human Dignity, Life and Security. On Dogmatic Structures of Fundamental Rights in Times of Terrorism

Bogusława Bednarczyk, Rethinking Human Rights Promotion and Protection in the Context of the War on Terror in the Twenty First Century

Agnieszka Sądecka, Immigrants in the Second Generation: Challenge to the French Model of Integration

Rett R. Ludwikowski, Education and Promotion of Human Rights from a European and American Perspective

Magdalena Bainczyk, Konstytucyjno-prawne aspekty wolności religijnej w Niemczech w świetle orzecznictwa najwyższych sądów

San-Yi Yang, Europeanization and the Promotion of Political Development in Poland

Magda Gołaś-Podolec, Porównanie europejskiego i interamerykańskiego systemu ochrony praw człowieka

Michał Matyasik, Weakening of Democratic Standards in Poland 2005-2007


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2008 (Wybory w USA - z zagadnień teorii i praktyki)

Spis treści:

Aaron P. Daviet, America, Democracy, and the Role of Elections

Radosław Rybkowski, Wielkie wybieranie

Anna M. Ludwikowska, Rett R. Ludwikowski, System wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych na tle porównawczym

Sarah Helenę Duggin, Mary Beth Collins, The American Presidency, the 2008 Election, and the U.S. Constitution's Natural Born Citizenship Proviso

James R. Barrett, Immigrants and Immigration - Below the Surface of the 2008 Election

Grzegorz Babiński, Barack Obama - koniec czy nowy rozdział amerykańskiego dylematu?

Paweł Laidler, Na czym polega fenomen Baracka Obamy?

Spasimir Domaradzki, Prawa wyborcze mieszkańców Dystryktu Kolumbia-węzeł gordyjski amerykańskiej demokracji

Bogdan Mucha, Mechanizm finansowania prezydenckich kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2008 (Wyzwania partnerstwa polsko-niemieckiego u schyłku pierwszej dekady XXI wieku)

Spis treści:

Justyna Zając, Uwarunkowania ról międzynarodowych Unii Europejskiej

Magdalena Bainczyk, Aspekty prawne ewolucji polityki zagranicznej UE -od Traktatu konstytucyjnego do Traktatu lizbońskiego

Weronika Priesmeyer-Tkocz, Eckart D. Stratenschulte, Immer im kreis und kein schritt zuriick: Die EU zwischen externer Demokratiefórderung und interner Konsolidierung

Ryszard M. Czarny, Kontrowersje wokół Gazociągu Północnego-implikacje dla państw regionu Morza Bałtyckiego

Marek Czajkowski, Miejsce UE w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej-uwarunkowania, założenia, pola konfliktu i obszary współpracy

Helmut Wagner, Die polnische und deutsche Debatte iiber den vertrag von Lissabon. Dissonanzen und Ubereinstimmungen

Janusz J. Węc, Nowa pozycja Sejmu i Senatu w polityce europejskiej po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego

Bogdan Koszel, Aspiracje mocarstwowe zjednoczonych Niemiec w XXI wieku

Erhard Cziomer, Europejski wymiar polityki Niemiec wobec Rosji i Ukrainy oraz jej implikacje dla Polski

Adam Szymański, Polska wobec dalszego poszerzania Unii Europejskiej

Anna Paterek, Niemcy wobec procesu dalszego poszerzania UE

Ryszard Zięba, Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony: implikacje dla Polski

Marcin Lasoń, Udział Polski w operacjach wojskowych Unii Europejskiej na przykładzie misji w Demokratycznej Republice Konga i w Republice Czadu

Hans Martin Sieg, Ein Raketenschild fur die NATO? Implikationen fur Polen und Deutschland

Ragnar Leunig, Entwicklung und Perspektiven polnisch-deutscher Beziehungen

Katarzyna Stokłosa, Konsekwencje dla Polski i Niemiec utrudnień granicznych na polskiej granicy wschodniej

Beata Molo, Problem roszczeń cywilno-prawnych obywateli Niemiec wobec Polski

Gerhard Besier, Wpływ autorytarnych i totalitarnych reżimów na stosunki polsko-niemieckie

Heinrich Potthoff, Zwiespaltiges erbe, Dissens und Briickenschlage - Gedenkkultur Politik und Yertreibungsdebatte

Ewa Bojenko-lzdebska, Uwagi na temat polityki historycznej w Polsce i Niemczech w latach 2007-2008


Przeglądaj