Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2007

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. X, 2007

Spis treści:

Krzysztof Goźdź-Roszkowski, Z badań nad nietykalnością majątkową polskiej szlachty. Postanowienia przywilejów z lat 1386 - 1454

Magdalena Podgórska, Postępowanie w sprawie granic między dobrami królewskimi a dobrami szlacheckimi w świetle prawa stanowionego do 1523 roku

Marcin Głuszak, Sigillum adulterinum - pieczęć fałszywa czy niewłaściwa?

Izabela Lewandowska-Malec, Sejmy nadzwyczajne w dziejach. polskiego parlamentaryzmu

Anna Filipczak-Kocur, Księga skarbowa z Archiwum Głównego A kt Dawnych w Warszawie odnaleziona w Kijowie

Magdalena Ujma, Sądownictwo w dobrach magnackich w XVII wieku

Mariusz Sawicki, Sejmiki, litewskie wobec próby połączenia konwokacji z elekcją w 1648 roku

Maurycy Zajęcki, Przepisy dotyczące chowu zwierząt w większych miastach Polski przedrozbiorowej

Tadeusz Szulc, Kochanki i nieprawe dzieci królów polskich w okresie elekcyjnym (w świetle ówczesnych relacji)

Dorota Malec, Kilka uwag o poszukiwaniu źródeł notariatu publicznego w działalności staropolskich kancelarii sądowych

Kinga Jackowska, Przepisy Landrechtu Pruskiego z 1794 r. dotyczące pogwałcenia moralności i zdrowia publicznego oraz nierządu

Tomasz Kubicki, Źródła prawa hipotecznego na ziemiach polskich w okresie zaborów 1772-1918

Justyna Bieda, Utrata mocy testamentu w świetle ustawodawstwa obowiązującego na ziemiach Królestwa Polskiego

Dorota Wiśniewska, Intercyza Matyldy Scheibler

Andrzej Dziadzio, Orzecznictwo austriackiego Trybunatu Państwa w ocenie polskiej nauki prawa (XIX/XX w.)

Aneta Stefanek-Dziadosz, Przewóz „dostojnych osób” w królestwie polskim do 1866 roku

Adam Kulesza, Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych w Łodzi w latach 1915-1918 w świetle regulacji normatywnych niemieckich cywilnych władz okupacyjnych

Michał Pyziak, Zapomniany Trybunał z 1921 r. Rozwiązywanie konfliktów kompetencyjnych na ziemiach zachodnich II Rzeczypospolitej na tle rozwiązań pruskich

Marek Tkaczuk, Akcja Oszczędnościowa i jej wpływ na reorganizację ustroju i zmianę kompetencji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w 1924 r

Karol Dąbrowski, Izby przemysłowo-handlowe Drugiej Rzeczypospolitej jako instytucje samorządu przemysłowo-handlowego. Ujęcie doktrynalne i konstytucyjne

Waldemar Kozyra, Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych wobec życia społeczno-politycznego w Polsce w latach 1918-1922

Marcin Kwiecień, Kasaty klasztorów w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda (1765-1790) Kassation der Klóster im Grofiherzogtum Toscana zu den Zeiten v on Peter Leopolds (1765-1790)


Przeglądaj