Now showing items 3114-3133 of 3342

  Title
  You Can't Run, But You Can Hide: A Critical Look at the Fight or Flight Response in Psychophysiological Detection of Deception [1]
  Z badań nad pojęciem "konieczności". Urguere w źródłach prawa rzymskiego. [1]
  Z badań nad procedurą licytacji w Królestwie Polskim do 1875 roku [1]
  Z dziejów katedr skarbowości i prawa skarbowego oraz katedr prawa finansowego w Polsce [1]
  Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach [1]
  Z genezy pojęcia obywatelstwa [1]
  Z problematyki reformy parlamentu Zjednoczonego Królestwa [1]
  Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu [1]
  Z zagadnień poprawności opiniowania w badaniach poligraficznych [1]
  Zaangażowanie laikatu. Ruchy odnowy życia religijnego we współczesnym kościele katolickim [1]
  Zaangażowanie Polski w operacje zarządzania kryzysowego NATO. Stan obecny i perspektywy [1]
  Zabezpieczenie medyczne i gaśnicze sportowych imprez masowych i koncertów [1]
  Zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych [1]
  Zabezpieczenie wiarygodności zasobów cyfrowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych [1]
  Zabójca z motywów seksualnych [1]
  Zabójca z motywów seksualnych : studium przypadku [1]
  Zaburzenia rytmu serca w praktyce ratownika medycznego- możliwości terapeutyczne [1]
  Zachodnioniemieckie tygodniki „Die Zeit" i „Rheinischer Merkur" jako przykład prasy opiniotworczej [1]
  Zachowania homoseksualne kobiet osadzonych w zakładach karnych w kontekście procesu resocjalizacji [1]
  Zachowania publiczne i wizerunek polityka - skuteczność w odbiorze społecznym [1]