Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2017

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2017 (Regionalne i globalne uwarunkowania bezpieczeństwa Niemiec)

Spis treści:

Bogdan Koszel, „Kultura wstrzemięźliwości” czy aktywne współdziałanie? Dylematy polityki bezpieczeństwa Niemiec w XXI wieku

Erhard Cziomer, Znaczenie Białej Księgi 2016 dla oceny nowych wyzwań w polityce bezpieczeństwa Niemiec

Tomasz Morozowski, Globalna strategia Niemiec wobec państw/mocarstw wschodzących – aspekt bezpieczeństwa

Joanna Ciesielska-Klikowska, Wspólna Polityka Zagraniczna, Bezpieczeństwa i Obrony z perspektywy Berlina – o zaangażowaniu Niemiec w proces wzmacniania politycznej roli Europy

Mieczysław Stolarczyk, Bezpieczeństwo Niemiec w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy

Beata Molo, Bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa Niemiec

Anna Paterek, Wpływ kwestii bezpieczeństwa na rolę współpracy na rzecz rozwoju na przykładzie niemieckiego zaangażowania w przezwyciężanie kryzysu uchodźczego

Aleksandra Trzcielińska-Polus, Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec jako konsekwencja procesów imigracyjnych

Aleksandra Kruk, Kryzys migracyjny z perspektywy premierów niemieckich krajów związkowych

Kamila Schöll-Mazurek, Migracja a bezpieczeństwo socjalne – przypadek polskich migrantów zarobkowych w Niemczech

Magdalena Tomala, Rola handlu międzynarodowego Polski z Niemcami w zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego

Anna Kargol, Zapiski masona. Relacja Kurta Reichla z rozmowy z Andrzejem Strugiem w 1932 roku, w świetle polskiej historiografii

Paweł Sękowski, Akcja „wycofania”: Ewakuacja wybranych grup Polaków z polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego w 1939 roku

Krzysztof Malinowski, Opinia publiczna w Niemczech wobec wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2017 (Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Rzeczypospolitej Polskiej)

Spis treści:

Jarosław Stelmach, System antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu zagrożenia współczesnym terroryzmem

Piotr Krzysztof Marszałek, Normy prawne regulujące działania antyterrorystyczne

Robert Borkowski, Zagrożenie placówek szkolnych i uczelni atakami zabójców masowych (definicje, etiologia, prewencja)

Małgorzata Kudzin-Borkowska, Jarosław Zwierzyna, Ewakuacja i postępowanie w sytuacji ataku zabójcy masowego w placówce szkolnej. Analiza filmów edukacyjnych

Piotr Wróbel, Architektura terminali lotniczych w aspekcie bezpieczeństwa antyterrorystycznego

Jarosław Tomasiewicz, Piotr Grudka, Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918–1928

Janusz Fałowski, Działalność polskiego attachatu wojskowego w Brukseli na początku lat 50. XX wieku

Mateusz Piątkowski, Międzynarodowe prawo humanitarne wobec zastosowania broni zapalającej w konflikcie zbrojnym


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2017 (Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku)

Spis treści:

Artur Michalak, Cele, zadania, struktura i funkcje Wojsk Obrony Terytorialnej w XXI wieku

Tomasz Kośmider, Krzysztof Gąsiorek, Powszechna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Stachowski, Koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (materiał dyskusyjny)

Maciej Klisz, Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jako odpowiedź na nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Remigiusz Żuchowski, Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach antydezinformacyjnych

Tadeusz Nastarowicz, Proces tworzenia brygady Obrony Terytorialnej RP. Studium przypadku

Zenon Mendrala, Rola szkolenia wojskowego członków organizacji proobronnych, studentów i uczniów w tworzeniu oraz funkcjonowaniu wojsk obrony terytorialnej

Ilona Wróbel, Perspektywy współdziałania wojsk obrony terytorialnej z administracją publiczną w zwalczaniu klęsk żywiołowych

Aleksandra Gruszczyk, Jarosław Rokicki, Amerykańska Gwardia Narodowa jako służba cywilno-militarna

Robert Borkowski, Kanadyjscy Rangersi jako formacja obrony terytorialnej

Tomasz Młynarski, Damien Thiriet, Krzysztof Soloch, Doświadczenia obrony terytorialnej we Francji

Karina Paulina Marczuk, Ewolucja Armii Karabinierów (L’Arma dei Carabinieri) we Włoszech

Joanna Grzela, Obrona terytorialna w państwach nordyckich

Tobiasz Małysa, Wojska obrony terytorialnej w państwach bałtyckich

Karolina Kuśmirek, Wojska Obrony Terytorialnej Szwajcarii – wybrane aspekty

Kazimierz Kraj, System obrony terytorialnej w Rosji

Łukasz Jureńczyk, Kontrowersje wokół Afgańskiej Policji Lokalnej – zmilitaryzowanej formacji ochotniczej o funkcji obronnej

Damian Jarnicki, Komponent obrony terytorialnej (powszechnej) w potencjałach militarnych innych państw. Ujęcie ilościowo-organizacyjne


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2017 (Bezpieczeństwo w zarządzaniu mediami)

Spis treści:

Marta du Vall, Społeczne bezpieczeństwo informacyjne w erze nowych mediów

Andrzej Chodyński, Zarządzanie mediami a bezpieczeństwo

Anna Bałamut, Tematyka bezpieczeństwa energetycznego w mediach na przykładzie Polski

Janusz Ziarko, Framing w nowych mediach jako narzędzie manipulacyjnego oddziaływania na społeczeństwo, na przykładzie budowania dyskryminującego obrazu uchodźców

Marta Majorek, Darknet. Ostatni bastion wolności w internecie?

Marta Woźniak-Zapór, Fake news – niebezpieczeństwo w mediach

Dariusz Baran, „Medialne choroby” XXI wieku w polskich środkach przekazu

Marek R. Kalaman, Maciej A. Kalaman, Medialny obraz praktycznej realizacji emancypacji żołnierzy-kobiet i funkcjonariuszy-kobiet w grupach dyspozycyjno-mundurowych


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4 (XXIX), 2017 (Bezpieczeństwo w zarządzaniu mediami)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) du Vall, Marta; Chodyński, Andrzej; Bałamut, Anna; Ziarko, Janusz; Majorek, Marta; Woźniak-Zapór, Marta; Baran, Dariusz; Kalaman, Marek R.; Kalaman, Maciej A.; Láczay, Magdolna; Kwieciński, Mirosław; Chodyński, Andrzej
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3 (XXVIII), 2017 (Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Michalak, Artur; Kośmider, Tomasz; Gąsiorek, Krzysztof; Stachowski, Marcin; Klisz, Maciej; Żuchowski, Remigiusz; Nastarowicz, Tadeusz; Mendrala, Zenon; Wróbel, Ilona; Gruszczyk, Aleksandra; Rokicki, Jarosław; Borkowski, Robert; Młynarski, Tomasz; Thiriet, Damien; Marczuk, Karina Paulina; Grzela, Joanna; Małysa, Tobiasz; Kuśmirek, Karolina; Kraj, Kazimierz; Jureńczyk, Łukasz; Jarnicki, Damian; Maj, Ewa; Sokół, Wojciech; Tym, Juliusz S.; Saskowski, Maciej; Pieróg, Iwona; Gawor, Piotr; Sokołowski, Andrzej; Strzelecki, Michał; Wilczyński, Norbert; Soloch, Krzysztof; Lasoń, Marcin; Klisz, Maciej; Budzowski, Klemens
  Biorąc to pod uwagę niniejszy numer, poświęcony on został wojskom obrony terytorialnej w Polsce i na świecie. Temat ten jest spójny z zagadnieniem, jakie podjęto w poprzednim numerze, wydanym pod redakcją Marcina Lasonia. Mowa w nim była o Wojskach Specjalnych RP w kontekście wykonania przez nie ważnego zobowiązania międzynarodowego, rzutującego na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej oraz jej zdolności obronne. Wnioskować należy, że w ten sposób omówiono także znaczenie i funkcjonowanie jednego z Rodzajów Sił Zbrojnych RP. W naturalny sposób zatem problematyka tworzonych właśnie w Polsce Wojsk Obrony Terytorialnej wpisuje się we wskazany nurt rozważań. Wszak są one tworzone, by wzmocnić potencjał obronny Polski, powodzenie realizacji tego projektu ma duże znaczenie polityczne, a jego wpływ na stan Sił Zbrojnych RP jest tematem licznych dyskusji, nie tyko ekspertów. Dyskusje te stanowią źródło wielu faktów i mitów, z których przynajmniej część traktować można jako dezinformację czynioną przez przeciwników nowej formacji. Jednak omawiane fakty także stwarzają pole do wielu rozważań dotyczących celowości przydzielenia nowej formacji niektórych zadań, tempa jej tworzenia itp. Wobec powyższego uznano, że łamy periodyku naukowego będą dobrym miejscem do oddzielenia faktów od mitów oraz przedstawienia procesu tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce. Przedstawiona dyskusja powinna mieć duży walor edukacyjny i właściwie wykorzystana przyczynić się do lepszego zrozumienia istoty tego projektu.
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2 (XXVII), 2017 (Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Rzeczypospolitej Polskiej)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Stelmach, Jarosław; Marszałek, Piotr Krzysztof; Borkowski, Robert; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Zwierzyna, Jarosław; Wróbel, Piotr; Tomasiewicz, Jarosław; Grudka, Piotr; Fałowski, Janusz; Sowińska, Julia; Piątkowski, Mateusz; Borkowski, Robert
  Ze wstępu: W niniejszym numerze „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” po raz kolejny podejmujemy problematykę terroryzmu i bezpieczeństwa antyterrorystycznego RP. Wszechobecne, podsycane przez media i polityków poczucie zagrożenia terroryzmem może prowadzić do zaburzenia ładu społecznego i pojawienia się niepokojów społecznych, radykalizacji grup skrajnej prawicy czy rozchwiania preferencji wyborczych. Obiektywnie – czego dowodzą statystyki ostatniego półwiecza – liczba zamachów terrorystycznych w Unii Europejskiej oraz liczba ich ofiar spadają. W powojennej historii Europy najwięcej śmiertelnych ofiar zamachów terrorystycznych było w dekadzie lat 80. (łącznie ok. 2000 ofiar). W obecnym stuleciu liczba ofiar zamachów terrorystycznych według Global Terrorism Database 2016 waha się w całej UE na poziomie od kilku do kilkunastu rocznie (poza rokiem 2004 – ok. 200 ofiar, oraz rokiem 2015 – ok. 150 ofiar). Pomimo to w odczuciu społecznym obawa przed zagrożeniem terrorystycznym nie maleje.
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1 (XXVI), 2017 (Regionalne i globalne uwarunkowania bezpieczeństwa Niemiec)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Molo, Beata; Koszel, Bogdan; Cziomer, Erhard; Morozowski, Tomasz; Ciesielska-Klikowska, Joanna; Stolarczyk, Mieczysław; Paterek, Anna; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Kruk, Aleksandra; Schöll-Mazurek, Kamila; Tomala. Magdalena; Kargol, Anna; Sękowski, Paweł; Bałamut, Anna; Stępniewska, Paulina; Gawron, Dominika; Furgacz, Przemysław; Malinowski, Krzysztof; Molo, Beata; Budzowski, Klemens
  Ze wstępu: Dynamika zjawisk i procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym implikuje konieczność ciągłej modyfikacji, względnie transformacji, dotychczasowych strategii i polityki bezpieczeństwa przez poszczególne państwa, w tym także Niemcy, ze względu na ich znaczącą pozycję i rolę na arenie międzynarodowej. Pomijając kwestie szczegółowe, należy odnotować, że przyjęta w lipcu 2016 r. przez rząd federalny Biała Księga 2016 (która zastąpiła podobny dokument z 2006 r.) zdefiniowała zasadnicze zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego Niemiec, a także dla ich sojuszników. Katalog wymienionych w dokumencie zagrożeń obejmuje zarówno klasyczne zagrożenia dla suwerenności i integralności terytorialnej, jak i kwestię cyberbezpieczeństwa oraz terroryzmu, niekontrolowane migracje, proliferację broni masowego rażenia, nielegalny obrót bronią konwencjonalną i technologią wojskową, bezpieczeństwo energetyczne, państwa upadłe oraz zagrożenia dla zdrowia, a także życia w postaci epidemii i pandemii. W Białej Księdze 2016 podkreślono znaczenie NATO i Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa Niemiec, wskazując przy tym na potrzebę współdziałania obu organizacji międzynarodowych. Ponadto zadeklarowano podjęcie działań przez Niemcy na rzecz wzmocnienia WPBiO. W dokumencie omówiono również kierunki rozwoju Bundeswehry. Uwzględniając powyższe, Autorzy niniejszego tomu podjęli w swoich opracowaniach zagadnienia związane z wybranymi aspektami bezpieczeństwa Niemiec w zmieniających się uwarunkowaniach regionalnych i globalnych.