Państwo i Społeczeństwo, 2014

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2014 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Irena Milaniak, Ocena stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród uczestników Uniwersytetu Niegasnącej Młodości i szkoleń dla pacjentów i ich rodzin

Małgorzata Pasek, Urszula Kowal, Badania sytuacji zdrowotnej bezdomnych mężczyzn z powiatu tarnowskiego

Lucyna Tomaszek, Zdzisława Bochnak, Badanie zależności nasilenia bólu pooperacyjnego od warunków wykonywania pomiarów

Barbara Seweryn, Mikołaj Spodaryk, Kształcenie i ocenianie kompetencji społecznych ratownika medycznego – inspiracja Krajowych Ram Kwalifi kacji

Filip Gołkowski, Wybrane problemy globalnej profilaktyki jodowej

Marta Spodzieja, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Zmiany hiperpigmentacyjne jako niepożądany efekt działania wybranych leków

Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 w neuropsychiatri

Jagoda Drąg, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 w neuropsychiatri


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2014 (Przemoc: jej przejawy i metody)

Spis treści:

Jan Szmyd, Poczucie bezpieczeństwa jako wartość społeczna, etyczna i egzystencjalna. Rozważania podstawowe

Dariusz Grzonka, Metafory i performance przemocy – konflikty społeczne i przemoc w świetle rozważań współczesnych teoretyków nauk społecznych

Anna Czerniak, Psychospołeczne paradoksy przemocy

Maria Kliś, Przemoc rodzinna wobec dziecka

Marzena Lelek-Kratiuk, Przemoc domowa wobec kobiet – weryfikacja mitów i ustalanie prawdy

Tadeusz Rotter, Agresja w ruchu drogowym – aspekty psychologiczne

Tomasz Niemirowski, Stworzenie pozytywnego obrazu „ja” u agresora jako sposób na powstrzymanie agresji

Błażej Pasiut, Zapobieganie przemocy przez mediację


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2014 (Elementy społecznej odpowiedzialności biznesu - zarządzanie innowacyjnością i bezpieczeństwem pracy)

Spis treści:

Andrzej Chodyński, Sustainability a innowacyjność biznesu

Marian Huczek, Organizacyjne i psychologiczne uwarunkowania aktywności innowacyjnej pracowników w firmie

Janusz Ziarko, Kapitał ludzki – ekonomiczny czynnik aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw

Agnieszka Szkarłat, Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy integralnym elementem rozwoju odpowiedzialności społecznej biznesu

Anna Kremel, Innowacyjność w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy jako czynnik rozwoju biznesu

Rafał Przeciszowski, Kompetencje innowacyjne dla rozwoju bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie

Michał Dobrołowicz, Gdy wycieczka do czeskiej Pragi kończy się na prawym brzegu warszawskiej Wisły, czyli o deregulacji dostępu do zawodu z perspektywy przewodników miejskich

Paweł Piotrowski, Społeczeństwo w wymiarze socjoekonomicznym. Kształtowanie stylów życia w kulturze nowego kapitalizmu


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2014

Spis treści:

Katarzyna Zawiślan, Dozór elektroniczny: izolacja czy iluzja?

Dorota Polak-Hawranek, Prawnokarne aspekty przemytu fauny i flory w świetle międzynarodowego i polskiego ustawodawstwa

Karolina Sekuła, O zbędności jednego z typów uprzywilejowanych zabójstwa – dzieciobójstwo w polskich kodeksach karnych

Patrycja Wójtowicz, Znamiona typów czynów zabronionych dotyczących utrzymywania kontaktów seksualnych z małoletnim w polskich kodeksach karnych – ujęcie przekrojowe

Łukasz Zubrzycki, Kara grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a sankcje prawa finansowego – problem podwójnego „karania” deliktów skarbowych

Andrzej M. Kisiel, Zakres i charakter ujawnianych informacji w instytucji tzw. małego świadka koronnego

Krzysztof Jachim, Izolacyjny system reintegracji społecznej dla sprawców przestępstw seksualnych w stosunku do nieletnich, w świetle przepisów obowiązującego prawa

Ewelina Knapczyk, Istota obrony koniecznej w polskich kodeksach karnych

Beata Marciniak, Zastosowanie środków zabezpieczających wobec sprawców szczególnie niebezpiecznych czynów zabronionych o charakterze seksualnym

Michał Przybycień, Obowiązek natychmiastowego zwolnienia osoby pozbawionej wolności, wobec której uchylono tymczasowe aresztowanie lub odstąpiono od jego stosowania – przepisy prawa na tle nieprawidłowej praktyk

Hieronim Kubiak, Funkcje i dysfunkcje parametryzacji, modułów kształcenia i punktów za publikacje

Anna Szuba-Boroń, Poglądy studentów prawa na podstawowe instytucje prawa karnego (Wstępne rozpoznanie problemu)

Mariusz Kusion, Określanie terenu uczelni. Problemy prawne i postulaty

Dominik Jaśkowiec, Uprawnienia dzielnic w zakresie dysponowania środkami finansowymi budżetu miasta Krakowa w latach 1991–2013


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4