Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2020

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2020 (Ewolucja wyzwań bezpieczeństwa jednostki ludzkiej)

Spis treści:

Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Climate Security in the Light of the Realist Paradigm as Part of the Theory of International Relations (Bezpieczeństwo klimatyczne w świetle paradygmatu realistycznego teorii stosunków międzynarodowych)

Isabela de Andrade Gama, Human Security: Designed Cynicism or a Poorly Implemented Idea? (Human security: zaprojektowany cynizm czy źle wdrożony pomysł?)

Karina Paulina Marczuk, Human Security and Public Diplomacy (Human security i dyplomacja publiczna)

Jan Kowalczyk, Broad Approach to Human Security in the Visegrad Group Countries (Szerokie podejście do human security w państwach Grupy Wyszehradzkiej)

Anna Bałamut, The Impact of Greenhouse Gas Emissions on Human Health Across Europe (Wpływ emisji gazów cieplarnainych na zdrowie ludzi w Europie)

Anna Sakson-Boulet, Ambient Air Pollution as a Human Security Challenge in Poland (Zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego jako wyzwanie dla bezpieczeństwa ludzkiego w Polsce)

Anna Diawoł-Sitko, Scarcity of Food: a Factor Destabilising Security in the MENA Region (Niedobór żywności: czynnik destabilizujący bezpieczeństwo w regionie MENA)

Adrian Siadkowski, Syrian Immigrants: a Subject that Requires Protection, a Threat, or an Object of International Politics? (Syryjscy imigranci: przedmiot wymagający ochrony, zagrożenie, czy obiekt polityki międzynarodowej?)


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2020 (Jednostka Wojskowa GROM jako instrument polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 30 lat istnienia formacji)

Spis treści:

Leszek Elak, Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski na przełomie XX i XXI wieku

Krystian Frącik, Wojska Specjalne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu transformacji ustrojowej

Hubert Królikowski, Koncepcja i tworzenie JW GROM jako jednostki sił operacji specjalnych

Krzysztof Jadach, Szkolenie żołnierzy oddziałów bojowych JW GROM do działań specjalnych

Andrzej Bal, Wsparcie działań bojowych JW GROM

Jerzy Gut, Janusz Kręcikij, Specyfika dowodzenia jednostką specjalną na przykładzie JW GROM

Piotr Orłowski, Miejsce JW GROM w systemie bezpieczeństwa RP

Piotr Gąstał, Zatrzymanie Slavko Dokmanovića jako przykład modelowej operacji specjalnej przeprowadzonej przez JW GROM w latach 90. XX wieku

Tadeusz Sapierzyński, Operacje bojowe JW GROM w pierwszej dekadzie XXI wieku

Grzegorz Wydrowski, Wykorzystanie doświadczeń żołnierzy JW GROM na rzecz wzmacniania obronności i bezpieczeństwa państwa po zakończeniu służby czynnej. Nowe zagrożenia społeczne w środowisku sił specjalnych

Marcin Lasoń, Przyszłość JW GROM na tle rozwoju sił i działań specjalnych w Polsce i na świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2020 (Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie)

Spis treści:

Adrian Siadkowski, Bezpieczeństwo i ochrona w komunikacji lotniczej–technologie w obliczu nowych zagrożeń

Maciej Siwicki, Odpowiedzialność prawna z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu IT przed promieniowaniem swobodnie eksponującym

Urszula Staśkiewicz, Grzegorz Kostyra, System dozoru elektronicznego jako przykład wykorzystania nowoczesnej technologii w Służbie Więziennej

Robert Borkowski, Robotyka bezpieczeństwa i ratownictwa jako nowy obszar nauki i inżynierii bezpieczeństwa

Leon Rak, Bezpieczeństwo uprawiania narciarstwa zjazdowego a symulatory jazdy na nartach

Szymon Wigienka, Polityka Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania dezinformacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2020 (Bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym)

Spis treści:

Zofia Wilk-Woś, Jarosław Ropęga, Miejsce zarządzania w interdyscyplinarności bezpieczeństwa

Janusz Ziarko, Myślenie i analizy projektowe w przedsięwzięciach administracji samorządowej w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego – ujęcie metodyczne

Andrzej Chodyński, State support for innovation actions in public security management

Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Smart City w budowaniu odporności miast na zagrożenia

Jan Kowalczyk, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich jako element kształtowania bezpieczeństwa publicznego

Dominika Marciniak, Podstawowe problemy wpływające na logistyczne uwarunkowania zarządzania kryzysowego

Paweł Szmitkowski, Dostosowanie zbiorowej ochrony ludności do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jako jeden z istotnych determinantów bezpieczeństwa publicznego

Anna Bałamut, Clusters: an example of a state strategy for creating energy security in Poland

Jowita Świerczyńska, Customs security in the context of the activities taken by the National Revenue Administration in Poland

Marta du Vall, Marta Majorek, Zarządzanie informacją przez instytucje publiczne – studium przypadku komunikacji kryzysowej Ministerstwa Zdrowia via Twitter w okresie pandemii

Zbigniew Leśniewski, Formy szkolenia obronnego a ćwiczenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Natalia Sienko, The role of the uniformed public services in the public security system

Beata Zysiak-Christ, Paweł Humeniuk, Kooperacja zespołów ratownictwa medycznego z jednostkami współpracującymi z systemem PRM wpływająca na bezpieczeństwo zdrowotne

Marian Kopczewski, Aleksandra Sawczyszyn, Zagrożenia w środowisku wodnym dla zdrowia i życia ludzkiego – wybrane przykłady


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 4 (XLI) : Bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020) Chodyński, Andrzej; Wilk-Woś, Zofia; Ropęga, Jarosław; Ziarko, Janusz; Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna; Kowalczyk, Jan; Marciniak, Dominika; Szmitkowski, Paweł; Bałamut, Anna; Świerczyńska, Jowita; du Vall, Marta; Majorek, Marta; Leśniewski, Zbigniew; Sienko, Natalia; Zysiak-Christ, Beata; Humeniuk, Paweł; Kopczewski, Marian; Sawczyszyn, Aleksandra
  Z wprowadzenia: "W literaturze przedmiotu dyskutowane są związki między bezpieczeństwem publicznym a bezpieczeństwem wewnętrznym. Rozpatrywane są różne warianty, w których: 1) bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo publiczne są traktowane jako odrębne, równorzędne kategorie; 2) bezpieczeństwo publiczne stanowi jedną z subkategorii w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego lub 3) wyodrębnia się bezpieczeństwo wewnętrzne jako jedną z kategorii bezpieczeństwa narodowego, bez wymieniania bezpieczeństwa publicznego jako odrębnej kategorii."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 3 (XL) : Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020) Borkowski, Robert; Siadkowski, Adrian; Siwicki, Maciej; Staśkiewicz, Urszula; Kostyra, Grzegorz; Rak, Leon; Wigienka, Szymon; Małolepszy, Eligiusz; Drozdek-Małolepsza, Teresa; Marszałek, Piotr Krzysztof; Ciemińska, Marta; Kołodziejczyk, Rafał; Dobrowolska-Opała, Magdalena; Zwierzyna, Jarosław; Kamiński, Artur
  Z wprowadzenia: "W przedkładanym czytelnikom numerze podejmujemy problematykę wykorzystywania nowoczesnych technologii w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego w rozmaitych jego obszarach. Systematycznie dążymy do poszerzania pola tematycznego czasopisma o nowe zagadnienia, dlatego tym razem wzięliśmy pod uwagę tematykę, która jest wprawdzie obecna w naukach o bezpieczeństwie, lecz ograniczona do kilku obszarów problemowych. Rozwój wiedzy naukowej i techniki jest zasadniczym czynnikiem rozwoju cywilizacji zwanej przecież naukowo-techniczną. Skok technologiczny drugiej połowy XX w. wynikający z pojawienia się nowych dziedzin techniki i gospodarki (energetyka jądrowa, loty kosmiczne, mikroelektronika i informatyka oraz biotechnologia i inżynieria genetyczna) przeobraził gruntownie cały świat. Nowe urządzenia i technologie mogą służyć zarówno dobrym, jak i złym celom, obronności i agresji, zwalczaniu przestępczości oraz jej rozwojowi etc. Zastosowanie nowych urządzeń oraz wdrażanie nowych technologii generują w społeczeństwie nieznane dotychczas rodzaje ryzyka. Martin Heidegger uznał, że technika jest czymś, czego człowiek nie potrafi już sam kontrolować. Współczesny homo technologicus odczuwa więc coraz bardziej, że przyszło mu żyć w społeczeństwie ryzyka, które sam sobie kreuje."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 2 (XXXIX) : Jednostka Wojskowa GROM jako instrument polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 30 lat istnienia formacji
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020) Mikłusiak, Grzegorz; Lasoń, Marcin; Wydrowski, Grzegorz; Elak, Leszek; Frącik, Krystian; Królikowski, Hubert; Jadach, Krzysztof; Bal, Andrzej; Gut, Jerzy; Kręcikij, Janusz; Orłowski, Piotr; Gąstał, Piotr; Sapierzyński, Tadeusz; Minczykowska, Katarzyna; Polko, Roman; Brochwicz, Wojciech; Borkowski, Robert
  Z przedmowy: "W tym roku przypada 30. rocznica powołania do życia Jednostki Wojskowej GROM. Decyzja o utworzeniu Jednostki została podjęta przez rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego 13 lipca 1990 roku. Generał Petelicki dołożył wszelkich starań, by nowo powstała Jednostka dorównywała umiejętnościami i wyszkoleniem najlepszym jednostkom specjalnym na świecie oraz by jako równorzędny partner mogła z nimi prowadzić zadania na teatrze działań wojennych. Kolejni Dowódcy kontynuowali zamysł Generała, utrzymując najwyższy poziom wyszkolenia oraz ciągle zwiększając możliwości i zdolności bojowe Jednostki dzięki doświadczeniom nabytym podczas misji oraz licznych szkoleń w kraju i za granicą. Budowanie jednostki od początku oparte było na najlepszych praktykach i doświadczeniach zagranicznych oddziałów sił specjalnych, w szczególności tych ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 1 (XXXVIII) : Ewolucja wyzwań bezpieczeństwa jednostki ludzkiej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020) Molo, Beata; Jäger, Thomas; Dośpiał-Borysiak, Katarzyna; de Andrade Gama, Isabela; Marczuk, Karina Paulina; Kowalczyk, Jan; Bałamut, Anna; Sakson-Boulet, Anna; Diawoł-Sitko, Anna; Siadkowski, Adrian; Kargol, Anna; Gniadek, Waldemar; Leunig, Ragnar; Havertz, Ralf; Paech, Norman; Erler, Petra
  From Introduction: "The concept of human security has become the next stage in the evolution of the concept of expanded recognition of security. Admittedly, human security refers to an expanded idea of security, which, in contrast to traditional security conceptualisations, does not focus merely on the protection of the state, but rather on the protection of an individual and his/her human dignity."(...)