Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2018

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2018 (Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska/klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Trendy rozwojowe)

Spis treści:

Beata Molo, Problem emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej i bezpieczeństwie energetycznym Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku – bilans klimatyczno-energetyczny

Helena Wyligała, Niemiecka strategia adaptacji do zmian klimatu jako narzędzie polityki bezpieczeństwa

Małgorzata Kamola-Cieślik, Założenia i implementacja programu polskiego rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Łukasz Wojcieszak, Kwestia podziemnego zgazowania węgla w Polsce

Anna Bałamut, Wpływ strategii Unii Europejskiej na kształtowanie systemu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska/klimatu Polski w XXI wieku

Magdalena Tomala, Opodatkowanie ekologiczne narzędziem ochrony środowiska państw nordyckich

Joanna Grzela, Fińska koncepcja zrównoważonego rozwoju w świetle Agendy 2030. Wybrane aspekty

Łukasz Gacek, Nowa era zielonego i niskoemisyjnego rozwoju w Chinach

Ewelina Morawska, Zielona dyplomacja jako zewnętrzny wymiar polityki ekologicznej Kazachstanu


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2018 (Ratownictwo i medycyna katastrof w reagowaniu kryzysowym)

Spis treści:

Robert Borkowski, Rozwój ratownictwa w III RP (służby, organizacje, obszary)

Michał Romańczuk, Prawne aspekty ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w Polsce

Elżbieta Sideris, Ratownictwo psychologiczne w fazie „pierwszego uderzenia”

Marcin Mikos, Piotr Kopacz, Magdalena Żurowska, Problematyka agresji wobec ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego

Tomasz Puczyłowski, Współczesne technologie radiokomunikacyjne w ratownictwie

Paweł Ciepliński, Komunikacja w systemie morskiego ratownictwa przybrzeżnego

Krzysztof Skoczek, Znaczenie ćwiczeń służb oraz podmiotów funkcjonujących w dziedzinie bezpieczeństwa dla ich gotowości operacyjnej do działań ratowniczych w wypadkach masowych i katastrofach

Iwona Michniewicz, Ratownictwo wodne w Polsce – wstęp do analizy krytycznej

Robert Borkowski, Adrian Łach, Jarosław Zwierzyna, Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w ratownictwie wodnym


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2018 (Stabilizacja i odbudowa obszarów pokonfliktowych w XXI wieku)

Spis treści:

Jerzy Zdanowski, Rekonstrukcja Iraku i Syrii jako obszarów pokonfliktowych (2003–2018)

Katarzyna Czornik, Próby stabilizacji Egiptu po Arabskiej Wiośnie. Military electoral authoritarianism

Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Libia po interwencji zbrojnej w 2011 roku

Paulina Jagoda Warsza, The importance of ethnic and religious structures in the region of Sahel: Socio-political and security dimensions. The case study of Mauritania

Łukasz Jureńczyk, Osiągnięcia stabilizacji i odbudowy Afganistanu

Anna Paterek, Rola pomocy rozwojowej w procesie stabilizacji i odbudowy obszarów pokonfliktowych

Piotr Orłowski, Znaczenie sił specjalnych jako narzędzia stabilizacji na obszarach pokonfliktowych

Leszek Elak, Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) w ramach operacji poza granicami kraju na przykładzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie

Erhard Cziomer, Prewencja kryzysowa, przezwyciężanie konfliktów oraz konsolidacja pokoju w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec w XXI wieku

Krzysztof Kubiak, Wsparcie sił pokojowych czy zamorska ekspansja? Chińska baza morska w Rogu Afryki

Kazimierz Kraj, Federalna Służba Bezpieczeństwa w walce z terroryzmem w Rosji

Michał Marek, Polityka informacyjna Ukrainy jako czynnik umożliwiający reintegrację okupowanych części obwodu donieckiego i ługańskiego

Maciej Klisz, Udział 16. Batalionu Powietrznodesantowego w operacji stabilizacyjnej w Bośni i Hercegowinie. Część I: Porozumienie z Dayton, ustanowienie sił IFOR i plany operacji Joint Endeavour

Robert Borkowski, Od wojny do postnacjonalizmu – kanadyjska tożsamość polityczna jako ewolucja antagonizmów narodowościowych

Jagna Cyganik, „Woda jest życiem”. Analiza protestu przeciwko budowie rurociągu Dakota Access Pipeline w kontekście relacji amerykańsko-indiańskich


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2018 (Kultura Bezpieczeństwa - Uwarunkowania Społeczne i Organizacyjne)

Spis treści:

Dariusz Fatuła, Elementy kultury bezpieczeństwa a zachowania klientówinstytucji finansowych

Andrzej Chodyński, Bezpieczeństwo jako wymiar kultury organizacji a zewnętrzne zróżnicowanie kulturowe: kontekst organizacyjny i społeczny

Andrzej Mirski, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa kulturowego

Andrzej Marjański, Rola zasobów ludzkich w implementacji kultury bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego

Marta du Vall, Marta Majorek, Collaborative Knowledge Services a sukces i bezpieczeństwo organizacji

Janusz Ziarko, Kultura bezpieczeństwa pracy we współczesnej organizacji

Zofia Wilk-Woś, Kultura bezpieczeństwa a sprawność funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego

Jadwiga Bakonyi, Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, jako element zarządzania firmą w ocenie studentów

Andrzej Chodyński, Piotr Urbańczyk, Bezpieczeństwo techniczne na przykładzie zarządzania w galerii handlowej – znaczenie kultury bezpieczeństwa

Daniel Gach, Kształtowanie elementów kultury organizacyjnej zorientowanych na zachowanie bezpieczeństwa informacyjnego


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 4 (XXXIII) : Kultura Bezpieczeństwa - Uwarunkowania Społeczne i Organizacyjne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018) Chodyński, Andrzej; Fatuła, Dariusz; Mirski, Andrzej; Marjański, Andrzej; du Vall, Marta; Majorek, Marta; Ziarko, Janusz; Wilk-Woś, Zofia; Bakonyi, Jadwiga; Urbańczyk, Piotr; Gach, Daniel
  Z wprowadzenia: "Kultura jest rozpatrywana jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych jak i niematerialnych (duchowych i symbolicznych). Bardziej szczegółowy opis tych wytworów, wraz z prezentacją podstawowych działów kultury, jakimi są tzw. kategorie kultury, zawarto m.in. w publikacji Małgorzaty Gruchoły, gdzie opisano cechy socjologicznego podejścia do kultury i podkreślono znaczenie kultury narodowej. Pojęcie kultury ma bogate podstawy teoretyczne. Jest rozpatrywane przez przedstawicieli wielu nauk. Przegląd ujęć i koncepcji filozoficznych, przykładowo, prowadzi do określenia dziesięciu działów odnoszących się do definicji kultury, mianowicie: – rozumienie kultury w ujęciu historycznym, z podkreśleniem jej temporalności; – hermeneutyczne koncepcje kultury oparte na systemie znaczeń i symboli, z traktowaniem kultury jako interpretacji; podstawa kultury symbolicznej; – ujęcie genetyczne jako ewolucyjne przedłużenie natury i naturalistyczna koncepcja bytu; rozpatrując przenikanie się uwarunkowań kulturowych i genetycznych, w socjologii operuje się pojęciem socjobiologii, której elementem jest memetyka – mem stanowi przekaz kulturowy; – jako sfera realizacja duchowości człowieka; – traktowanie kultury w aspekcie ludzkiej kreatywności i spontaniczności w odniesieniu do twórczości; – jako system uwarunkowań i determinacji (w tym problematyka uwarunkowań społecznych, instytucji i wzorów postępowania, praw i tradycji); – jako płaszczyzna interakcji miedzy ludźmi – komunikacja; – jako system zamknięty; – jako system uniwersalny (w tym przenikalność kulturowa); kwestie zamknięcia, otwarcia, ale i tożsamości kulturowej można odnosić do dwoistości strukturalizmu, zakładającego rozpatrywanie kultury na poziomach zewnętrznym (co się wiąże z różnorodnością kulturową odnośnie instytucji, wzorów i zachowań) i wewnętrznym (jedność kultury oparta na wspólnotowości); kultura stanowi matrycę, ukrytą umysłową strukturę, której uzewnętrznienie służy realizacji podstawowych potrzeb ludzkich; – rozumienie w kontekście stałości, niezmienności, ale także zmian i nieustannej ewolucji, w tym kreatywności kulturowej."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 3 (XXXII) : Stabilizacja i odbudowa obszarów pokonfliktowych w XXI wieku
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018) Lasoń, Marcin; Zdanowski, Jerzy; Czornik, Katarzyna; Szczepankiewicz-Rudzka, Ewa; Warsza, Paulina Jagoda; Jureńczyk, Łukasz; Paterek, Anna; Orłowski, Piotr; Elak, Leszek; Cziomer, Erhard; Kubiak, Krzysztof; Kraj, Kazimierz; Marek, Michał; Klisz, Maciej; Borkowski, Robert; Cyganik, Jagna; Saskowski, Maciej; Tkach, Liudmyla; Tokarz, Mirosław; Szelżyński, Bartosz
  Wprowadzenie: Cieszymy się, że możemy skierować do Państwa rąk kolejny numer periodyku „Bezpieczeństwo.Teoria i Praktyka”, tym razem poświęcony problematyce stabilizacji i odbudowy obszarów pokonfliktowych w XXI w. Podjęty temat jest niezwykle ważny, ponieważ żyjemy w czasach nieuporządkowanego świata, w którym liczba konfliktów zbrojnych o różnej skali i charakterze oraz wynikające z nich konsekwencje wpływają destrukcyjnie na ład międzynarodowy.Umiędzynarodowienie konfliktów wewnętrznych pełni często funkcję instrumentalną w grze, której stawką jest zajęcie przez dane państwo właściwego – z punktu widzenia jego decydentów – miejsca w nowym systemie ról międzynarodowych. Przykładem tego jest wojna domowa w Syrii, którą Jerzy Zdanowski w artykule rozpoczynającym tom traktuje jako „wojnę zastępczą”. Krótko przedstawia także istotę rekonstrukcji obszarów pokonfliktowych, czym jako badacz rozwija myśli pułkownika Piotra Gąstała, wieloletniego żołnierza i dowódcy Jednostki Wojskowej GROM, który podczas swojej służby przebywał w niejednym państwie dotkniętym konfliktem zbrojnym i wojną oraz ich skutkami. W udzielonym wywiadzie odnosi się on do zagadnienia stabilizacji ze swojej perspektywy – praktyka, któremu nie raz, na terenie prowadzenia działań wojskowych, przyszło mierzyć się z tym wszystkim, co kryje się pod tym pojęciem. Należy przy tym uwzględnić, że jako żołnierz jednostki specjalnej wykonywał tam specyficzne działania. O tym, jak podchodzą do nich nie tylko praktycy, ale i badacze, pisze Piotr Orłowski, analizując znaczenie sił specjalnych jako narzędzia stabilizacji na obszarach pokonfliktowych.
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 2 (XXXI) : Ratownictwo i medycyna katastrof w reagowaniu kryzysowym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018) Borkowski, Robert; Romańczuk, Michał; Sideris, Elżbieta; Mikos, Marcin; Kopacz, Piotr; Żurowska, Magdalena; Puczyłowski, Tomasz; Ciepliński, Paweł; Skoczek, Krzysztof; Michniewicz, Iwona; Łach, Adrian; Zwierzyna, Jarosław; Sekuła, Paweł; Jasiński, Artur; Lasoń, Marcin; Łukasiewicz, Paweł; Pryk, Przemysław; Tokarz, Mirosław
  Ze wstępu: Nieznany jest autor powiedzenia, że wojny wygrywa się nie liczbą żołnierzy, lecz liczbą sanitariuszy – na pewno jednak nie należy traktować tej sentencji wyłącznie jako zręcznego bon mot, lecz jako głęboką mądrość. Od liczebności, sprawności i skuteczności służb ratowniczych zależy bowiem, czy przetrwamy kataklizmy, tj. czy będziemy umieli minimalizować liczbę ofiar katastrof, zamachu terrorystycznego lub konfliktu zbrojnego, gdyby do takiego miało dojść. Po raz pierwszy zajęliśmy się w naszym czasopiśmie problematyką ratownictwa, rozważanego na tle reagowania kryzysowego i medycyny katastrof, postanawiając przyjrzeć się kondycji polskiego ratownictwa oraz głównym wyzwaniom, jakie stoją przed służbami ratowniczymi RP, wreszcie – nowym trendom rozwojowym ratownictwa. Do podjęcia tematyki skłoniły nas także narastające w społeczeństwie obawy przed pogarszaniem się jakości zarówno podstawowych usług medycznych oraz szpitalnictwa, jak i medycyny ratunkowej1. Zmiany w systemie medycyny ratunkowej podyktowane są względami oszczędnościowymi, a także szczupłością kadry lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej, których liczba nie przekracza dwóch tysięcy wobec czternastu tysięcy ratowników medycznych. Bieżący rok przebiega pod znakiem akcji protestacyjnych różnych grup pracowniczych służby zdrowia – lekarzy rezydentów, pielęgniarek i ratowników medycznych. Polska plasuje się dziś na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o dostępność specjalistycznej pomocy medycznej, i nic nie zapowiada, by w najbliższym czasie sytuacja miała ulec poprawie. Tym większe znaczenie społecznych organizacji ratowniczych i postawa tysięcy wolontariuszy gotowych nieść pomoc potrzebującym. W numerze zarysowujemy obraz współczesnego polskiego ratownictwa, piszemy o ratownictwie medycznym, wodnym i górskim, a także o psychologicznym wsparciu poszkodowanych w formie ratownictwa psychologicznego. Sygnalizujemy znaczenie nowoczesnych technologii, które pozwalają na skuteczne prowadzenie akcji poszukiwawczych i ratunkowych w górach, jaskiniach i nad wodą. Całości numeru dopełniaja recenzje książek związanych tematycznie z profilem numeru oraz seria komunikatów.
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 1 (XXX) : Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska/klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Trendy rozwojowe
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018) Molo, Beata; Wyligała, Helena; Kamola-Cieślik, Małgorzata; Wojcieszak, Łukasz; Bałamut, Anna; Tomala, Magdalena; Grzela, Joanna; Gacek, Łukasz; Morawska, Ewelina; Kraj, Kazimierz; Kotulska, Olga; Stępniewska, Paulina; Gawron, Dominika; Gibas-Krzak, Danuta; Lasoń, Marcin; Machniak, Arkadiusz; Molo, Beata
  ZE WSTĘPU: W niniejszym tomie podjęte zostały aktualne zagadnienia związane z wybranymi aspektami bezpieczeństwa ekologicznego (w ujęciu przedmiotowym i narodowym), jak również implikacjami powiązania kwestii ochrony środowiska i klimatu z rozwojem społeczno-ekonomicznym oraz polityką i bezpieczeństwem energetycznym.