Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2019

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XXII, 2019 (Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych)

Spis treści:

Tadeusz Szulc, Posag królowych w świetle umów małżeńskich królów polskich z XV–XVII wieku

Marcin Głuszak, Uniwersały Rady Nieustającej z lat 1775–1788. Część I: Charakterystyka ogólna

Malwina Dębicka, Początki opiniowania sądowo-lekarskiego na ziemiach polskich (do XVIII wieku)

Radosław Kubus, Znamiona chorobowe, defekty i urazy oraz inne słabości jako cechy dystynktywne w listach gończych zamieszczanych w dzienniku urzędowym rejencji gdańskiej (Amtsblatt der Königlischen Regierungs zu Danzig) w latach 1816–1830

Michał Gałędek, Wpływ wojen napoleońskich na wzrost niechęci wobec biurokracji w polskiej myśli administracyjnej w latach 1813–1815

Justyna Bieda, Organizacja i funkcjonowanie aresztów policyjnych w Królestwie Polskim w latach 1817–1867. Część I

Marcin Michoń, „Lodzer Zeitung” (1863–1915) jako historyczne zwierciadło relacji społeczno-politycznych w Łodzi

Grzegorz Smyk, Wydział Wojskowo-Policyjny Rządu Gubernialnego Lubelskiego w latach 1867–1915. Organizacja i obsada personalna

Joanna Machut-Kowalczyk, Drobna przestępczość w okupowanej Łodzi do 1917 roku w świetle praktyki sądowej i doniesień prasy

Danuta Janicka, Rozkwit doktryny prawa karnego w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym – ośrodki, uczeni, idee

Diana Maksimiuk, Wymiar sprawiedliwości na Wileńszczyźnie w okresie funkcjonowania Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (1919–1920)

Irmina Mazurek-Płecha, Specyfika zawierania małżeństw przez funkcjonariuszy służb mundurowych w dwudziestoleciu międzywojennym

Dorota Wiśniewska, Dzierżawa wieczysta warszawskich nieruchomości w dwudziestoleciu międzywojennym. Zarys problematyki

Konrad Graczyk, „Przestępstwa wrześniowe” w orzecznictwie Sądu Specjalnego w Katowicach (Sondergericht Kattowitz). Część II: Przestępstwa przeciwko zdrowiu i wolności

Andrzej Szymański, Działania łódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa wobec Piotra Kosobudzkiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Pogotowia Akcji Specjalnej

Kamil Niewiński, Obsada stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych w Polsce po II wojnie światowej

Tomasz Szczygieł, Poglądy Emila Stanisława Rappaporta na prawo karne i jego kodyfikację w Polsce Ludowej początku lat pięćdziesiątych

Maciej Rakowski, Najszybsze wybory w najnowszej historii Polski. Zmiana ordynacji pomiędzy dwiema turami głosowania w czerwcu 1989 roku

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1