Państwo i Społeczeństwo, 2010

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2010 (Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej)

Spis treści:

Irena Czaja-Hliniak, Prawa jednostki w stosowaniu wybranych instytucji prawnofinansowych

Krystyna Celarek, Wykorzystanie informatyki w procesie udostępniania informacji prawnej oraz jawności prawa gwarancją urzeczywistniania praw człowieka w XXI w

Sławomir Cebula, Ustawodawstwo wyznaniowe w Polsce w opiniach przedstawicieli mniejszości religijnych

Andrzej Buczek, Wyłączenia pracownika organu podatkowego jako gwarancja realizacji zasady prawdy obiektywnej

Dorota Fleszer, Czy mieszkaniec gminy ma prawo tworzenia prawa lokalnego

Piotr Feczko, Prawa człowieka w wybranych orzeczeniach polskich sądów administracyjnych

Grzegorz Kościelniak, Rada Stanu – organ opiniodawczy w procesie stanowienia prawa. Analiza postulatu Rzecznika Praw Obywatelskich

Klaudia Krużołek, Ochrona podatnika w interpretacjach prawa podatkowego dokonywanych przez ministra finansów

Jerzy Paśnik, Ochrona praw podmiotowych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego

Tomasz Pistol, Instytucja wywłaszczenia a prawo do własności jako prawo człowieka

Stefan Poździoch, Aktywna polityka społeczna państwa jako wyraz realizacji socjalnych praw obywatelskich

Ryszard Szostak, Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2010

Spis treści:

Kamil Borkowski, Pogodzić nacjonalizmy – wizja relacji polsko-ukraińskich na przykładzie Wielkiego Narodu Adama Doboszyńskiego

Anna Kargol, Dwa pierwsze wieki wolnomularstwa w Krakowie

Stanisław Kilian, „Biuletyn Narodowy” (1954–1959) i „Biuletyn Stronnictwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych A.P.” (1960–1988)

Łukasz Kozera, Wybrane zagadnienia unijnej polityki regionalnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Marta Majorek, Ewolucja amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej – stan obecny i perspektywy

Grzegorz Pawlikowski, Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w systemie edukacji obywatelskiej

Andrzej K. Piasecki, Inicjatywa obywatelska w praktyce politycznej III RP

Mateusz Sroka, Emigracja Żydów polskich w latach 1918–1939. Zarys problematyki

Marta du Vall, Electronic Civil Disobedience (ECD) jako jedna ze współczesnych form obywatelskiego nieposłuszeństw

Justyna Wojniak, Problem cyfrowej stratyfikacji w ponowoczesnym społeczeństwie informacyjnym


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2010 (Rodzina w przestrzeni współczesności - wybrane zagadnienia)

Spis treści:

Jan Szmyd, „Chybotliwość” wartości i zasad moralnych w świecie ponowoczesnym a standardy życia społecznego i indywidualnego

Marek Majczyna, Rodzina – przestrzeń formowania się dzielności etycznej

Dariusz Grzonka, Indywidualna tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym

Ewa Wysocka, Konteksty rozwojowe i społeczne rodziny w perspektywie doświadczeń i przekonań młodego pokolenia – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje

Jan Śledzianowski, Rodzina polska w meandrach współczesności

Krzysztof Gerc, Hierarchia wartości młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych w kontekście funkcjonowania rodziny

Ewa Tabora-Marcjan, Przemiany w pedagogicznym myśleniu o stosunkach między rodziną a szkołą

Mariusz Parlicki, Adaptacja rozważań nauk o zarządzaniu o kulturze organizacyjnej do teorii i praktyki naukowych dociekań familiologii


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2010 (Z problematyki odpowiedzialności prawnej)

Spis treści:

Izabela Lewandowska-Malec, Tradycje odpowiedzialności prawnej monarchy w Polsce

Małgorzata Szczerbińska-Byrska, Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP w świetle jedności systemu prawa

Maciej Gnela, Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną decyzją Prezesa URE w zakresie kształtowania cen za energię elektryczną

Wojciech Fill, Problem odpowiedzialności prawnej w procesie prywatyzacji majątku Skarbu Państwa

Jacek K. Sokołowski, Polityczne uwarunkowania polityki prawnej w latach 2005–2007

Katarzyna Banasik, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 01.04.2008 r., wydanego w sprawie o sygnaturze V KK 26/08

Samanta Kowalska, Odpowiedzialność państwa w kontekście funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Diane Ryland, Age Discrimination in Employment: Unanswered Questions?

Halina Wierzbińska, Ewolucja regulacji prawnej zatrudniania kobiet pod ziemią w kopalniach

Paweł Klimek, Możliwości podmiotowe rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce a Wielkiej Brytanii

Ildikó Zsoldos, Die Riten der Mobilisierung bei den Wahlen um Jahrhundertwende in Ungarn der Epoche des Dualismus


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2010 : Z problematyki odpowiedzialności prawnej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010) Lewandowska-Malec, Izabela; Szczerbińska-Byrska, Małgorzata; Gnela, Maciej; Fill, Wojciech; Sokołowski, Jacek K.; Banasik, Katarzyna; Kowalska, Samanta; Ryland, Diane; Wierzbińska, Halina; Klimek, Paweł; Zsoldos, Ildikó; Malec, Jerzy; Pęksa, Władysław; Augustyniak, Monika; Pieniążek, Marcin; Majchrowski, Jacek
  Niniejszy numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony jest w głównej mierze problematyce odpowiedzialności prawnej. Zebrane w zbiorze artykuły odnoszą się bezpośrednio do tytułowego pojęcia i są podzielone na dwie grupy tematyczne. Pierwsza z nich, „Odpowiedzialność prawna w sferze publicznej”, obejmuje zagadnienia z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego, gospodarczego publicznego oraz karnego, jest też wzbogacona o problematykę historyczno-prawną i politologiczną. Część druga – „Europejskie konteksty odpowiedzialności prawnej” – przenosi refl eksję na płaszczyznę międzynarodowych rozważań z zakresu praw człowieka, prawa pracy i prawa finansowego.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2010
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010) Borkowski, Kamil; Kargol, Anna; Kilian, Stanisław; Kozera, Łukasz; Majorek, Marta; Pawlikowski, Grzegorz; Piasecki, Andrzej; Sroka, Mateusz; du Vall, Marta; Wojniak, Justyna; Podhorodecki, Piotr; Skrzypek, Anna; Kilian, Stanisław; Majchrowski, Jacek
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2010 : Rodzina w przestrzeni współczesności - wybrane zagadnienia
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010) Szmyd, Jan; Majczyna, Marek; Grzonka, Dariusz; Wysocka, Ewa; Śledzianowski, Jan; Gerc, Krzysztof; Tabora-Marcjan, Ewa; Parlicki, Mariusz; Fabiś, Artur; Litawa, Aleksandra; Tomczyk, Łukasz; Zdebska, Ewelina; Makiełło-Jarża, Grażyna; Majchrowski, Jacek
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2010 : Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010) Czaja-Hliniak, Irena; Celarek, Krystyna; Cebula, Sławomir; Buczek, Andrzej; Fleszer, Dorota; Feczko, Piotr; Kościelniak, Grzegorz; Krużołek, Klaudia; Paśnik, Jerzy; Pistol, Tomasz; Poździoch, Stefan; Szostak, Ryszard; Franaszek, Helena; Majchrowski, Jacek
  Artykuły zamieszczone w niniejszym numerze „Państwa i Społeczeństwa” przedstawione zostały na X Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach sekcji tematycznej „Prawa człowieka w procesie tworzenia i stosowania prawa”, w dniach 14–15 VI 2010 r. Prezentowany zbiór artykułów zawiera opracowania poświęcone różnym przejawom stosowania prawa przez organy administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem konkretyzacji i ochrony praw człowieka w procesie stosowania prawa. Autorzy artykułów podkreślają trudności pojawiające w procesie stosowania prawa, wynikające ze złej jakości tego prawa (Jerzy Paśnik), a także trudności z wyegzekwowaniem przez obywateli przysługujących im praw (Klaudia Krężołek). Przedstawiają także instrumenty prawne wprowadzone w ustawodawstwie zwykłym, służące realizacji praw i wolności obywateli (Irena Czaja-Hliniak, Stefan Poździoch). Wśród opublikowanych prac znajdują się także prace poświęcone działalności orzeczniczej sądów administracyjnych i sądów powszechnych, która to działalność ma istotny wpływ na wykładnię prawa i jego stosowanie.