Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2021

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2021

Spis treści:

Andrzej Marian Świątkowski, Council of Europe overall strategy to fight against poverty

Rafał Adamus, Istota funduszu stabilizacyjnego w kontekście problemu dopuszczalności zwrotu wpłat na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, cz. 1

Renato Bernardi, Heloísa Pancotti, The future of social security in Brazil: is there a way without solidarity?

Fabrizio Bon Vecchio, Débora Manke Vieira, Compliance programs and artificial intelligence

Lucas Moreira Alcici, The Angola–Brazil Bilateral Investment Treaty: an introduction to its dispute settlement mechanism

Maciej Włodek, Konsekwencje przyjęcia założeń Europejskiego Zielonego Ładu dla polskiego rynku gazu ziemnego w kontekście krajowego otoczenia regulacyjnego

Karolina Wierzbicka, Administracyjne kary pieniężne w dobie pandemii COVID-19. Refleksje po roku stosowania

Alina-Mihaela Tirică, The online school – a barrier of the right to privacy?

Artur Kapera, Jacek Kapera, Internet-related risks from the perspective of Polish adolescents with a focus on hate speech


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2021

Spis treści:

Rafał Adamus, Niedopuszczalność zwrotu wpłat na fundusz stabilizacyjny na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, cz. 2

Katarzyna Jasińska, E-rozprawa w postępowaniu cywilnym a prawo do sądu i możliwość obrony swych praw

Gustavo Silveira Borges, José Luiz de Moura Faleiros Júnior, Decolonial thinking in Brazil: perspectives for overcoming digital colonialism through the protection of human rights

Vinicius Venancio Costa, Health data processing in the context of telemedicine: an overview between Brazil and the European Union post pandemic

Maciej Włodek, Legislacyjna transformacja krajowego rynku gazu ziemnego poprzez biogaz na przykładzie rynkowych platform współpracy

Weronika Wenda, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 27 listopada 2020 r. (III CZP 83/19) (glosa aprobująca)


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
 • Pozycja
  Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2021, nr 2 (29)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021) Partyk, Aleksandra; Adamus, Rafał; Jasińska, Katarzyna; Borges, Gustavo Silveira; Faleiros Júnior, José Luiz de Moura; Costa, Vinicius Venancio; Włodek, Maciej; Wenda, Weronika; Czachor, Rafał
  Słowo wstępne: "Z wielką przyjemnością zapraszam Szanownych Państwa, Czytelników periodyku „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”, do lektury kolejnego numeru czasopisma. W numerze prezentujemy teksty Autorów powiązanych z odmiennymi systemami prawnymi. W tekstach poruszone zostały zagadnienia dotyczące różnych instytucji prawnych: procesowych i materialnoprawnych. W dniach 10–11 czerwca 2021 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w formule hybrydowej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „LegalTech, Artificial Intelligence and the Future of Legal Practice” (I JURISTECH). To wspaniałe wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy Krakowskiej Akademii z IBEROJUR Instituto Iberoamericano De Estudios Iuridicos. W konferencji brali udział liczni przedstawiciele zagranicznych ośrodków, co pozwoliło na wymianę myśli i poprowadzenie frapujących debat. Obrady zaowocowały licznymi interesującymi publikacjami. Niektóre z tekstów Uczestników konferencji publikujemy w aktualnym numerze czasopisma. Jednocześnie serdecznie zapraszam do nadsyłania tekstów naukowych, glos, recenzji do kolejnego numeru czasopisma. Chciałabym zaznaczyć, że „Studia Prawnicze” zostały ujęte w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i materiałów z konferencji naukowych prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki. Publikacja na łamach „Studiów Prawniczych” wiąże się z uzyskaniem 20 punktów. Życzę Państwu przyjemnej lektury!"(...)
 • Pozycja
  Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2021, nr 1 (28)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021) Partyk, Aleksandra; Świątkowski, Andrzej Marian; Adamus, Rafał; Bernardi, Renato; Pancotti, Heloísa; Vecchio, Fabrizio Bon; Vieira, Débora Manke; Alcici, Lucas Moreira; Włodek, Maciej; Wierzbicka, Karolina; Tirică, Alina-Mihaela; Kapera, Artur; Kapera, Jacek; Wolak, Grzegorz; Turek, Roksana
  Z wprowadzenia: "Glosowana uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 44/191, została podjęta w sprawie z powództwa Fabryki […] S.A. w W.2 przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście J. o ustalenie wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za nieuzasadnione. Stanowiła odpowiedź na zagadnienie prawne przedstawione do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 § 1 k.p.c., przez Sąd Okręgowy w J., które brzmiało: „Czy uchybienie przez właściwy organ lub użytkownika wieczystego – wynikającego z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami3 – 14-dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego skutkuje oddaleniem powództwa czy odrzuceniem pozwu?”."(...)