3.2 Fragmenty książek

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 344
 • Pozycja
  Wprowadzenie
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Stanek, Julia
 • Pozycja
  Funkcja psychologiczna podatku na przykładzie daniny solidarnościowej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Klimek, Paweł
  Funkcję psychologiczną podatku należy wyróżnić, ponieważ zjawisko opodatkowania uzewnętrznia problemy dwóch przeciwstawnych interesów, a władza podatkowa nakładająca podatek powinna troszczyć się o urzeczywistnienie dochodów budżetowych z jego tytułu, natomiast (według Ferdynanda Zweiga) „z wiekuistej tradycji, a w części i z natury egoizmu ludzkiego, każdy podatnik uważa skarb publiczny za wroga, przed którym należy się bronić wszelkimi siłami”. Nie oznacza to jednak, że nierównorzędne stosunki prawnopodatkowe powinny mieć charakter konfl iktowy. Dlatego władza podatkowa musi uwzględniać nie tylko gospodarcze, społeczne i polityczne, ale też psychologiczne uwarunkowania podatku. W efekcie można stwierdzić, że funkcja psychologiczna jest realizowana, gdy podatnicy akceptują nałożenie podatku i są przekonani, że uiszczają go słusznie. Niemniej prawo podatkowe regulujące dany podatek jest akceptowane przede wszystkim wtedy, gdy podatnicy danego podatku mogą poznać konsekwencje swoich działań i uzyskują wsparcie ze strony organów podatkowych w wykonaniu nałożonych na nich obowiązków. Funkcja psychologiczna wiąże się więc także innymi funkcjami sprawiedliwościowo-etycznymi, a mianowicie funkcjami: etyczną i zaufania. Powyższe tezy mają doniosłe znaczenie teoretyczne. Niemniej, żeby pojąć ich praktyczne znaczenie warto przeanalizować studium przypadku daniny solidarnościowej, o którą od 1 stycznia 2019 r. uzupełniono podatek dochodowy od osób fi zycznych.
 • Pozycja
  Kilka uwag o aborcji na tle funkcji afirmacyjno-motywacyjnej prawa karnego
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Strzelec, Adam
  W artykule zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące aborcji z punktu widzenia funkcji afirmacyjno-motywacyjnej prawa karnego. Impulsem do podjęcia tematu był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. (K 1/20, OTK-A 2021, nr 1), którym dokonano istotnego ograniczenia zakresu legalnych zabiegów przerywania ciąży. Rozszerzono tym samym zakres odpowiedzialności karnej za przestępstwo aborcji, co wywołało niezadowolenie dużej części społeczeństwa. Istotnym czynnikiem motywującym adresatów norm prawnych do ich przestrzegania jest zgodność tych norm z systemem wartości powszechnie akceptowanym w danym społeczeństwie. W opracowaniu dokonano przybliżenia funkcji afirmacyjno-motywacyjnej i jej roli w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem jej realizacji w procesie zmian prawa aborcyjnego i wynikających z tego konsekwencji społecznych.
 • Pozycja
  Sędziowie o emocjach – rozważania w świetle badań empirycznych
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Partyk, Aleksandra
  Czy sędziowie mają „prawo do emocji”? Zagadnienie emocji w orzekaniu od wieków budzi zainteresowanie badaczy zajmujących się różnymi dyscyplinami nauki. Sędzia, który rozsądza spór, powinien podejmować decyzje w sposób obiektywny i niestronniczy. Nie oznacza to jednak, że w swojej pracy nie odczuwa różnego rodzaju emocji. W tym kontekście warto zadać pytanie o to, w jaki sposób sami sędziowie postrzegają swoje emocje i w jaki sposób starają się nad nimi panować. Warto zwrócić uwagę, iż ten ważki temat nie został kompleksowo przeanalizowany w piśmiennictwie. Wypowiedzi sędziów odnoszące się do psychologicznych aspektów ich zawodu nie są często prezentowane w literaturze. Celem artykułu było więc przybliżenie tej problematyki. W niniejszym tekście przedstawione zostały rozważania odnoszące się do emocji towarzyszących orzekaniu, oparte w szczególności na badaniach empirycznych. Analizy bazowały zwłaszcza na badaniach ankietowych przeprowadzonych na grupie polskich sędziów oraz na anonimowych wywiadach z kilkoma polskimi sędziami. Wyniki tych badań pozwalają przybliżyć zagadnienie emocji dostrzeganych przez sędziów w związku z ich pracą. W tekście uwypuklono, iż czym innym jest stan, w którym dana jednostka nie odczuwa emocji, czym innym to, że stara się ich nie okazywać. W tekście przedstawiono analizę odnoszącą się do emocji, które u siebie dostrzegają sami sędziowie. W artykule zostały także zaprezentowane rozważania odnoszące się do tego, czy istnieją określone kategorie spraw, przy których rozpoznawaniu sędziowie stwierdzają ponadprzeciętne nasilenie emocjonalne. Analizę wzbogaca część odnosząca się do problemu radzenia sobie sędziów z emocjami. Rozważania zaprezentowane ukazują ważkość problemu radzenia sobie sędziów z własnymi emocjami, co – w ocenie Autorki – wymaga uwzględnienia w procesie szkolenia sędziów.
 • Pozycja
  Ocena wiarygodności bez emocji, czyli przesłuchania na piśmie i podczas e-rozpraw
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Jasińska, Katarzyna
  W niniejszym artykule dokonana zostaje analiza przebiegu przesłuchania świadka (strony) pod kątem zachowań niewerbalnych i zjawisk paralingwistycznych, w tym jego reakcji na zadawane pytania, jako istotne elementy oceny wiarygodności dowodu z przesłuchania świadka. Podjęto również próbę odpowiedzi ma pytanie, czy – a jeśli tak, to jaki – powinny mieć one wpływ na wykładnię nowych w polskiej procedurze cywilnej przepisów o pisemnych zeznaniach świadka oraz – nieco starszych, choć dopiero ostatnio stosowanych na dużą skalę – przepisów o rozprawach zdalnych. Rozważania prowadzone są w pierwszej kolejności o odniesieniu do etapu podejmowania decyzji o skorzystaniu z wymienianych wyżej instytucji procesowych. W kontekście e-rozpraw analizie na tym etapie została poddana przesłanka pozytywna możliwości odstąpienia od takiego trybu postępowania, a mianowicie przesłanka „konieczności” procedowania na rozprawie (a nie na posiedzeniu niejawnym), a także – w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń – przesłanka „szczególnych okoliczności danej sprawy”. W dalszej kolejności przeanalizowano wpływ powyższych aspektów oceny wiarygodności zeznań świadków na możliwość powtórzenia zeznań złożonych na piśmie (w szczególności na żądanie strony) oraz ewentualnego naruszenia prawa strony do obrony jej praw w związku z podjęciem przez sąd decyzji o procedowaniu w trybie zdalnym w sytuacji, gdy utrudnia to prawidłową ocenę zeznań świadków. Uwagę poświęcono także problemom technicznym podczas rozpraw zdalnych, powodujących m.in. to, że zeznającego świadka można tylko usłyszeć, a nie zobaczyć.
 • Pozycja
  Czynniki wpływające na motywację obywateli do aktywnego udziału w życiu publicznym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Bednarczyk-Płachta, Agnieszka
  Zmiany zachodzące w obrębie prawa administracyjnego są wynikiem motywacji, która determinuje działania obywateli do uczestniczenia w życiu publicznym, oraz wpływu tworzonych norm prawnych na możliwości aktywnego udziału społeczeństwa w realizowaniu zadań administracji publicznej. Kompetencja prawna do korzystania z instrumentów i instytucji prawa administracyjnego w łatwy dla każdego obywatela sposób, dostęp do informacji publicznej i inne formy działania stosowane w obrębie prawa administracyjnego pomagają w realizacji zadań administracji świadczącej, powodując zmianę w zachowaniu poszczególnych grup społecznych, motywując je do wywierania wpływu na życie publiczne. Możliwość sprawowania kontroli społecznej (obywatelskiej) nad działaniami organów administracji publicznej motywuje obywateli do większego zaangażowania w sprawy społeczne, w szczególności w działania najbliższych im społeczności gminnych. Zwiększanie świadomości mieszkańców co do ich uprawnień w sprawowaniu kontroli obywatelskiej nad działaniami administracji publicznej wpływa na poczucie ich sprawczości oraz motywuje do działania. Motywacyjna funkcja prawa przejawia się na tym gruncie w wielu uregulowaniach normatywnych konstytuujących środki kontroli społecznej, którymi coraz chętniej posługują się obywatele, zwłaszcza w dobie społeczeństwa informacyjnego i możliwości wykorzystania w tym celu zdalnej komunikacji z administracją publiczną. W opracowaniu omówione zostały wybrane aspekty kontroli obywatelskiej gwarantowanej na gruncie prawa powszechnie obowiązującego i ich wpływ na motywację społeczną do oddziaływania na sposób świadczenia administracji publicznej.
 • Pozycja
  Emocje w teorii prawa
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Stanek, Julia
  Pomimo wielu punktów stycznych pomiędzy emocjami a prawem emocje w kontekście zagadnień prawnych rzadko stają się przedmiotem badań, a zwłaszcza badań w teorii prawa. Na początku XX wieku Leon Petrażycki podjął jedną z pierwszych prób ustalenia zależności pomiędzy prawem a emocjami. Psychologiczna teoria prawa Petrażyckiego została oparta na koncepcji emocji etycznych. W tym ujęciu przyciągające i odpychające emocje etyczne wraz wyobrażeniami określonych zachowań stanowią podstawę motywów postępowania. Ówcześnie nowatorską teorię prawa Petrażyckiego, w świetle rozwoju psychologii, obecnie uznamy za nieaktualną i przestarzałą, w szczególności w zakresie rozumienia jej kluczowego elementu – emocji. Celem niniejszego tekstu jest rozważenie, jak obecnie możemy interpretować emocje w ramach psychologicznej teorii prawa. W tym celu proponowane jest skoncentrowanie się na analizie podejścia wywodzącego się z tzw. motywacyjnej tradycji badań nad emocjami – teorii konstruowanej emocji (L.F. Barrett). Podstawowym założeniem tej teorii jest to, że emocje nie są wyzwalane, lecz są konstruowane przez mózg na podstawie doświadczeń wywołanych przede wszystkim interakcjami ze środowiskiem, w którym funkcjonujemy. Zastosowanie teorii konstruowanej emocji pozwala na zaktualizowanie – na podstawie współczesnej wiedzy naukowej – psychologicznej teorii prawa.
 • Pozycja
  Motywacja w świetle popełniania wykroczeń i przestępstw w prawie pracy w zakresie wyboru zatrudnienia
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Piwowarska, Kinga
  W artykule zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące funkcji afirmacyjno-motywacyjnej prawa karnego. Prawo karne jest narzędziem reakcji państwa na nieakceptowalne w danej społeczności zachowania, przybierające postać przestępstw. Spełnia ono szczególną rolę w systemie prawa. W związku ze szczególnym charakterem norm prawa karnego, zarówno na etapie jego stanowienia, jak i stosowania, należy mieć na względzie stawiane przed nimi funkcje, w szczególności funkcję ochronną, gwarancyjną, sprawiedliwościową czy kompensacyjną. Nie można przy tym pominąć obowiązującego w danym środowisku systemu wartości. Tworząc normy prawne, trzeba mieć na względzie, że będą one funkcjonowały w danym społeczeństwie, w którym obowiązują określone normy moralne i etyczne. Normy prawne nie powinny więc narzucać oderwanego od powszechnie akceptowanego w danym społeczeństwie systemu wartości. Oderwanie norm prawnych od systemu fundamentalnych wartości akceptowalnych społecznie prowadzi bowiem do zjawiska anomii, które charakteryzuje się poczuciem braku związania normami, z którymi ich adresaci się nie identyfikują.
 • Pozycja
  Emocje oraz ich wpływ na proces podejmowania decyzji. Badanie własne z zakresu prawa rodzinnego
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Witek-Mioduszewska, Katarzyna
  Problematyka emocji jest niewątpliwie istotna zarówno z poznawczego, jak i pragmatycznego punktu widzenia. Obszar ten jest uniwersalny, bowiem emocje wpływają na życie każdego człowieka. Zagadnienia dotyczące omawianej tematyki stanowią złożoną problematykę, która ulega ewolucji na podstawie przede wszystkim rozwoju nauk psychologicznych. Ze względu na dynamikę tego zjawiska zasadne było przedstawienie w pracy krótkiej historii emocji, począwszy od starożytności i pierwszych badań tego zjawiska przez filozofów, aż po czasy współczesne. Ponadto artykuł porusza tematykę podstawowych funkcji emocji, a także potencjalnych przykładów ich wykorzystania. Praca prezentuje także krótki opis zagadnień związanych ze współczesną psychologią emocji. Zasadniczym aspektem rozważań, biorąc pod uwagę rozmiar oraz charakter tych zjawisk psychicznych, jest zbadanie, czy i w jaki sposób można przy ich wykorzystaniu wywierać wpływ na poszczególne dziedziny prawa. Prawo rodzinne, ze względu na specyficzny charakter spraw, które zazwyczaj są trudne dla stron, wzbudza wiele różnego rodzaju emocji, dlatego też autorka porusza tematykę związaną z oddziaływaniem emocji na proces podejmowania decyzji na podstawie przeprowadzonych badań w tej dziedzinie prawa. Badania mają charakter pilotażowy, stanowią one wstęp do dalszych badań w tym zakresie. Przeprowadzone one zostały na dwóch grupach badawczych – prawnikach oraz osobach wykonujących zawody inne niż prawnicze. W pracy przedstawiono oraz omówiono wyniki badań, które wskazują, że emocje mają realny wpływ na wydawanie orzeczeń w prawie rodzinnym i opiekuńczym.
 • Pozycja
  Peer assessment of process writing in a virtual exchange project
  (Research-publishing.net, 2022) Czura, Anna; Sendur, Agnieszka M.
  One of the possible ways of assessing students’ collaborative work in Virtual Exchange (VE) is by the use of Peer Assessment (PA) – a formative assessment technique in which students review each other’s work to provide descriptive feedback on the basis of a set of criteria. This article describes a VE procedure, in which students from three different institutions collaborate on the preparation of a tourist brochure. The project participants include two European English for tourism classes and a group of native-speaker participants of an English composition class at a US university. The proposed VE scheme is supplemented with a possible PA procedure and evaluation criteria that has been developed on the basis of previous VE experiences, the students’ post-project feedback, and the subject literature.
 • Pozycja
  Przegląd właściwości naturalnych związków polifenolowych zapewniających podwyższenie ochrony skory przed promieniowaniem UV
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Budzowski, Artur; Gil, Regina
  Różnorodne ekstrakty roślinne i zawarte w nich związki polifenolowe mogą być wykorzystane jako naturalne surowce promieniochronne, stosowane w celu wzmocnienia efektu działania fizycznych i chemicznych filtrów UV wchodzących w skład kosmetyków. Naturalne ekstrakty roślinne, ze względu na niski SPF, samodzielnie nie zapewniają wystarczającej ochrony przed promieniowaniem UV-B, a zwłaszcza UV-A. Dlatego większość kosmetyków promieniochronnych zawiera kombinacje filtrów chemicznych z naturalnymi ekstraktami roślinnymi, które poprzez synergiczne działanie zapewniają efektywną ochronę przed promieniowaniem UV. W rozdziale przytoczone zostały wyniki wieloaspektowych badań mających na celu wyjaśnienie korzystnych właściwości wybranych związków polifenolowych, prowadzących do podwyższenia ochrony skóry przed promieniowaniem UV. Porównane zostały wyniki badań in vivo z udziałem pacjentów lub zwierząt laboratoryjnych z badaniami in vitro obejmującymi hodowle komórkowe, pomiary fizyczne oraz analizy chemiczne. Sklasyfikowano główne kierunki działania promieniochronnego polifenoli, do których należą: absorpcja promieniowania UV, działanie antyoksydacyjne poprzez dezaktywację wolnych rodników, a także dwa kierunki działania biologicznego – przeciwzapalne oraz immunomodulacyjne. Efekt wymienionych działań objawia się w postaci dobroczynnych skutków podwyższania ochrony przed szkodliwym działaniem ultrafioletu.
 • Pozycja
  Aktywność biologiczna in vitro nanocząstek złota (Au@RD NPs) otrzymanych przy użyciu wodnego ekstraktu z roży damasceńskiej (Rosa damascena)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Cierniak, Agnieszka; Łukasiewicz, Sylwia; Kyzioł, Agnieszka
  Synteza nanocząstek metali (NPs) oparta na chemii zrównoważonego rozwoju staje się coraz popularniejszą ekologiczną metodą stosowaną zamiast syntezy chemicznej. W szczególności ekstrakty roślinne jako czynniki redukujące i stabilizujące są stopniowo wykorzystywane do syntezy metalicznych nanocząstek. Ekstrakty z róży damasceńskiej (Rosa damascena), wykazujące właściwości antyoksydacyjne, antybakteryjne, przeciwzapalne czy antynowotworowe, mogą być wykorzystane do syntezy nanocząstek złota. Celem badań była ekologiczna i kontrolowana synteza nanocząstek złota z zastosowaniem ekstraktu wodnego z róży damasceńskiej (Au@RD NPs). Analizowano wpływ Au@RD NPs na przeżywalność, poziom uszkodzeń DNA i apoptozę w komórkach prawidłowych – ludzkich limfocytach, oraz nowotworowych: HL60 i A549. W badaniach in vitro nie wykazano cyto- i genotoksyczności Au@RD NPs wobec komórek prawidłowych, natomiast dla komórek nowotworowych wykazano selektywną cyto- i genotoksyczność oraz indukcję apoptozy. Uzyskane wyniki wskazują, że nanocząstki złota otrzymane zgodnie z zasadami chemii zrównoważonego rozwoju są atrakcyjnymi materiałami hybrydowymi dla badań biologicznych łączącymi dwa aktywne składniki – nanocząstki metali i polifenole roślinne.
 • Pozycja
  Biologia, ekologia i możliwości uprawy mniej znanych roślin bogatych w polifenole
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Kapler, Adam
  W całej Unii Europejskiej za nader obiecujące źródło polifenoli uważa się pestkowce euterpy warzywnej (Euterpe oleracea Mart.), zwane w handlu „jagodami acai”. Przekonanie o ich wysokich walorach zdrowotnych może być jednak błędne. Ogromny potencjał posiadają za to liczne Ericaceae rodzące jadalne jagody. W rozdziale omówiono kilka dotychczas nieuprawianych gatunków, jakie warto udomowić, zwłaszcza Vaccinium angustifolium Ait., Vaccinium myrtilloides Michx. i kompleks Empetrum nigrum L./Empetrum hermaphroditum Hagerup. Przedstawiono wyzwania i możliwości uprawy oraz hodowli tych roślin uwzględniając szerokie tło ich biologii i ekologii. Mniej znane wrzosowate nie wymagają mocno torfiastych podłoży, niezbędnych borówce wysokiej i żurawinie wielkoowocowej, co pozwoli zredukować ślad węglowy oraz lepiej chronić ostatnie mokradła Europy. Posiadanie własnych, nowych źródeł polifenoli uczyni Europę mniej zależną od jagód acai oraz pozostałych owoców egzotycznych, co jest istotne w dobie zrywania się łańcuchów dostaw podczas kolejnych fal pandemii.
 • Pozycja
  Owoce, jadalne kwiaty i liście dzikich roślin – surowce polifenolowe działają jako skuteczne czynniki przeciwutleniające i genoprotekcyjne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Cierniak, Agnieszka; Kwiecień, Inga
  Celem pracy jest przedstawienie badań nad właściwościami przeciwutleniającymi i genoprotekcyjnymi ekstraktów z dzikich owoców, kwiatów jadalnych i jadalnych chwastów, które mogą stanowić czynnik chemoprewencyjny. Po pierwsze zanalizowano, czy soki bezpośrednio wyciskane z dzikich owoców, będące bogatym źródłem antyoksydantów takich jak: polifenole, flawonoidy, antocyjany, witamina C, mogą chronić DNA przed uszkodzeniami indukowanymi przez heterocykliczne aminy aromatyczne. Po drugie zbadano, jak różne formy tradycyjnie przygotowywanych ekstraktów roślinnych różnią się pod względem właściwości przeciwutleniających i genoprotekcyjnych. W tym celu z ziół i owoców przygotowano: napary, nalewki, maceraty i octy fermentowane. Po trzecie zanalizowano, czy ekstrakty z jadalnych kwiatów mogą działać ochronnie na DNA zapobiegając uszkodzeniom generowanym przez reaktywne formy tlenu oraz czy pospolite chwasty, używane również jako rośliny jadalne, mogą wykazywać działanie przeciwutleniające i cytoprotekcyjne. Przeprowadzone badania potwierdziły, że dzikie owoce, kwiaty i jadalne pospolite rośliny dzikorosnące są cennymi surowcami o działaniu przeciwutleniającym, cytoprotekcyjnym i genoprotekcyjnym, a za ich właściwości prozdrowotne w największym stopniu odpowiadają związki polifenolowe.
 • Pozycja
  Kwasy fenolowe i flawonoidy w kiszonkach warzywnych
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Zdziobek, Patryk; Jodłowski, Grzegorz
  Kiszenie rozumiane jako fermentacja mlekowa konserwuje żywność, ale jest też sposobem na zachowanie polifenoli, a nawet na zwiększenie ich stężenia lub ich dekompozycję. Wysoka zawartość związków polifenolowych w diecie zmniejsza stres oksydacyjny i wspomaga organizm w utrzymaniu równowagi mikrobioty wzmacniając system immunologiczny, może też wspomagać terapie przeciwko wielu chorobom, m.in.: nadciśnieniu, cukrzycy, osteoporozie, zakażeniom bakteryjnym i wirusowym, np. Covid-19. Rozdział zawiera przegląd prozdrowotnych właściwości polifenoli, przedstawia sposoby ich pozyskiwania oraz prezentuje wybrane naturalne źródła polifenoli dostępne w europejskiej, umiarkowanej strefie klimatycznej w postaci surowej i po kiszeniu
 • Pozycja
  Receptura ziołowa LCS101 i jej rola w terapii antynowotworowej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Łukasiewicz, Sylwia; Dziedzicka-Wasylewska, Marta; Cierniak, Agnieszka; Cohen, Zoya; Maimon, Yair
  Badania naukowe pokazują, że receptura ziołowa LCS101 stanowi obiecujący środek mogący znaleźć szerokie zastosowanie w leczeniu przeciwnowotworowym. Mieszanka ta, składająca się z 14 ziół dobranych w oparciu o zasady medycyny chińskiej, nie koliduje z lekami przeciwnowotworowymi i może być stosowana razem z radio- lub chemioterapią. Aktywność cytotoksyczną LCS101 wykazano dla różnych linii komórek nowotworowych. Jednocześnie formulacja ta nie wykazuje podobnych właściwości w zdrowych komórkach. Ponadto LCS101 chroni komórki nienowotworowe przed śmiercią indukowaną przez chemioterapeutyki i równocześnie wzmacnia działanie przeciwnowotworowe chemioterapeutyku w komórce nowotworowej. W badaniach klinicznych leczenie LCS101 prowadziło do zmniejszenia częstości występowania leukopenii, neutropenii oraz anemii wywołanych chemioterapią. LCS101 wykazuje również właściwości immunomodulacyjne. W praktyce klinicznej stwierdzono, że receptura LCS101 jest bezpieczna i dobrze tolerowana przez pacjentów.
 • Pozycja
  (Nie)uczciwość akademicka polskich studentów a poświadczanie kwalifikacji
  (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020) Sendur, Agnieszka M.
  Panuje pogląd, że oszukiwanie na testach i egzaminach jest w Polsce powszechne. Jaka jest faktyczna skala oszustwa egzaminacyjnego wśród polskich studentów oraz jakie są jego przyczyny? Co w rozumieniu studentów jest oszustwem, a jakie zachowania nie kwalifikują się do tej kategorii? Artykuł opisuje badanie dotyczące uczciwości akademickiej polskich studentów oraz przedstawia wnioski istotne dla celów certyfikacji.
 • Pozycja
  Kursy typu MOOC jako nowoczesna forma samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022) Kościńska, Agnieszka; Sendur, Agnieszka M.
  Zmiany w krajobrazie edukacji, wynikające zarówno z wymagań rynku pracy, jak i z możliwości dostępu do wiedzy za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, sprawiają, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się kursy typu MOOC, organizowane wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. Mają one niewątpliwie sporo atutów – są dostępne bez ograniczeń, w większości bezpłatne, dotyczą rozmaitych dyscyplin naukowych, a ich autorzy reprezentują liczące się środowiska naukowe. Właściwie przygotowane kursy typu MOOC mają szansę stać się skutecznym narzędziem rozwoju kompetencji jednostki, zarówno zawodowych, jak i kluczowych. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, w jakim wymiarze kursy MOOC mogą stanowić wsparcie dla dwóch grup uczestników procesu dydaktycznego – nauczycieli oraz uczących się języka obcego. Rozważania na ten temat poprzedziło przedstawienie głównych teorii leżących u podstaw powstania kursów MOOC. Ponadto w artykule omówiono ich rozwój, podział oraz wybrane propozycje szkoleń z obszaru obejmującego nauczanie języków.
 • Pozycja
  Ogród na osi. O fragmencie alei Róż w Nowej Hucie
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021) Zachariasz, Agata
  W artykule zaprezentowano przekształcenia odcinka kluczowego dla głównej osi Nowej Huty, czyli alei Róż. Pokazano plany niezrealizowane i zrealizowane – od ogrodu cieszącego się popularnością wśród mieszkańców przez plac z pomnikiem Lenina po współczesny plac miejski. Zasadniczym tematem rozważań jest ogród na osi z tłem historycznym osadzonym w sztuce ogrodowej. Podniesiono też kwestię obecności róż w alei Róż. Ogród zniknął z przestrzeni miasta, ale teraz dzięki wygranemu w Budżecie Obywatelskim w 2019 r. projektowi ma szansę powrócić na oś.
 • Pozycja
  Niezwykły rocznik 1943
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021) Kozień-Woźniak, Magdalena
  "Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zawsze był miejscem pełnym osobowości, indywidualności, talentów. Gdy profesorowie i mistrzowie odchodzili z Wydziału, mieliśmy świadomość, że tu nigdy już nie będzie tak samo. Wydział jednak trwał i trwa jak piękno miasta, które jest przecież dziełem zbiorowym, o nakładających się warstwach, wzmacniających i tworzących jego tożsamość. Tak też kolejne pokolenia kontynuują i budują historię Wydziału. Wydział pełen jest wspomnień i anegdot. W fotografiach, księgach, obrazach, meblach kryją się opowieści."(...)