Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2007

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2007

Spis treści:

Tadeusz Biernat, Miejsce doktryny prawniczej w procesie tworzenia prawa

Marcin Sala-Szczypiński, Zasadność zmiany klauzuli „zasady współżycia społecznego”

Diane Ryland, Patient Mobility in the European Union: A Freedom to Choose?

Samanta Kowalska, Prawna ochrona dóbr kultury. Wybrane regulacje oraz proponowane zmiany

Agnieszka Zemke-Górecka, Prywatyzacja w ochronie zdrowia

Marek Balicki, Obecny kształt służby cywilnej w Polsce a tendencje światowe

Piotr Feczko, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) instrumentem realizacji zadań publicznych w Polsce i w innych krajach UE

Marcin Halkiewicz, Masowe uczestnictwo osób jako przesłanka reglamentacji organizowania zgromadzeń, imprez masowych i pozostałych imprez artystycznych i rozrywkowych

Jerzy Paśnik, Stosunek służbowy funkcjonariuszy służb mundurowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Marek J. Lubelski, O racjonalny system kar i środków karnych

Katarzyna Banasik, Wokół projektu zmian prawa wykroczeń

Zyta Dymińska, Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości w świetle zmiany ustawy o świadku koronnym

Apoloniusz Kostecki, Prawotwórcze oddziaływanie orzecznictwa na kształt prawa podatkowego

Irena Czaja-Hliniak, Postulaty zmian ustawowych regulacji ograniczających korzystanie z niektórych uprawnień emerytalnych

Marek Klink, Rola doradców podatkowych i ich wpływ na działalność legislacyjną

Magdalena Pelikan-Krupińska, Zasada wewnętrznej i zewnętrznej spójności systemu podatkowego i jej realizacja w praktyce polskiej

Robert Wolański, Zmiany o charakterze progospodarczym w prawie podatkowym w latach 1995–2007

Wojciech Fill, Sprzedaż wysyłkowa w podatku od towarów i usług na tle dyrektywy Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Anna Folgier, Działalność gospodarcza gmin – wybrane zagadnienia

Bogusława Gnela, Propozycje uregulowania ochrony konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym

Paweł Jan Juszczyk, Krajowa Izba Odwoławcza – nowy system w prawie zamówień publicznych

Jakub Biernat, Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe po dziale spadku. Uwagi de lege ferenda

Tamara Milenkovic Kerkovic, The Legal Issues of Franchising Agreement in Serbia – Enacting the Disclosure Law or Not

Henryk Lewandowski, Transfer czy likwidacja. Rozważania na gruncie polskiego prawa pracy z uwzględnieniem prawa wspólnotowego

Jaroslav Nekoranec, Miroslav Hrášok, Právna ochrana pred pracovnou diskrimináciou

Jaroslav Nekoranec, Miroslav Hrášok, Právny aspekt etického kódexu zamestnanca v štátnej službe

Jowita Natalia Grochowska, Alimentacja osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2007
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007) Malec, Jerzy; Biernat, Tadeusz; Sala-Szczypiński, Marcin; Ryland, Diane; Kowalska, Samanta; Zemke-Górecka, Agnieszka; Balicki, Marek; Feczko, Piotr; Halkiewicz, Marcin; Paśnik, Jerzy; Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Dymińska, Zyta; Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Klink, Marek; Pelikan-Krupińska, Magdalena; Wolański, Robert; Fill, Wojciech; Folgier, Anna; Gnela, Bogusława; Juszczyk, Paweł Jan; Biernat, Jakub; Milenković-Kerković, Tamara; Lewandowski, Henryk; Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav; Grochowska, Jowita Natalia; Nowak, Marek