1.1 Artykuły z Oficyny Wydawniczej AFM

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 3196
 • Pozycja
  Reconsidering a civil case in the same court composition when the decision making in the case may be problematic
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Partyk, Aleksandra
  According to art. 386 § 5 of Civil Procedure Code where the judgment is set aside and the case is referred to be re-examined, the court examines it in the same composition, unless it is not possible or it would cause excessive delay in the proceedings. Such a provision is controversial as, in principle, the judge will have to conduct the same civil case again – even if they already gave judgement in the case. The current regulation in which the same judge is to adjudicate in the case for the second time may be seen as inappropriate in view of the content of another legal regulation. According to art. 386 § 6 of Civil Procedure Code a legal assessment expressed in the statement of reasons for a judgment issued by the court of the second instance is binding on the court to which the case was referred and the court of the second instance in the case of re-examining the case. However, this does not apply to a situation when there was a change in facts or the legal situation, or when after the court of the second instance issued a judgment the Supreme Court of the Republic of Poland expressed a different legal assessment in a resolution settling a legal issue. In the paper I pay attention to the regulation from the judges’ perspective. I present some observations on the difficult role of a judge who is to pass the judgment in the case for the second time. I focus on the issue of psychological mechanisms relating to the reconsideration of a decision that has been challenged. The paper is partly based on the interviews with Polish judges.
 • Pozycja
  Manipulacja, perswazja i socjotechnika jako formy wywierania wpływu
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Konieczny, Marcin
  Manipulację postrzega się jako strategię kierowania ludzkimi zachowaniami lub też jako metodę wpływania na ludzi przez ukryte kształtowanie świadomości bez ich wyraźnej woli i wiedzy. Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie subtelnych różnic znaczeniowych między pojęciami manipulacji, perswazji i socjotechniki. Zadaniem podjętym przez autora jest wykazanie, że szerokie spektrum narzędzi wpływu jest różnie postrzegane i definiowane przez poszczególne dyscypliny naukowe. Inaczej interpretowane są przez językoznawców, inaczej przez socjologów, a jeszcze inaczej przez psychologów. W artykule autor przedstawia również wybrane techniki i rodzaje manipulacji oraz dowodzi, że są wśród nich takie, które szkodzą odbiorcom, ale są również takie, w przypadku których manipulujący nie ma złych intencji. Z przedstawionych analiz wynika, że wywieranie wpływu na innych ma wiele form i różni się pod względem technik, celów, intencji oraz skutków w sferze kształtowania postaw i zachowań. Co do zasady, manipulator dąży do osiągnięcia korzyści kosztem osoby manipulowanej. Takie ujęcie nawiązuje do popularnego w dziedzinie psychologii zjawiska psychomanipulacji, z jednoczesnym pominięciem jego aspektu prawnego. Tymczasem nie należy zapominać o kwestii równie ważnej, czyli odpowiedzialności karnej za manipulację, pojmowaną jako działanie szkodliwe dla ofiary i wysoce nieetyczne. Przedstawienie aspektów prawnych wydaje się zatem znaczące dla całości zagadnień związanych z przedstawianymi zjawiskami.
 • Pozycja
  Problem dopuszczalności dokonania czynności inwestycyjnej przez syndyka masy upadłości prowadzącego przedsiębiorstwo upadłego
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Adamus, Rafał
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie czynności inwestycyjnych dokonywanych przez syndyka masy upadłości. Syndyk jest zobowiązany do zachowania przedsiębiorstwa upadłego w stanie niepogorszonym. Syndyk prowadzi egzekucję generalną z majątku upadłego celem jak najbardziej efektywnego zaspokojenia wierzycieli. Nie można jednak z góry wykluczyć dopuszczalności czynności inwestycyjnej syndyka, jeżeli spełnia ona obiektywne kryteria celowości ekonomicznej. W związku z tym, że ambicją tego artykułu jest rozwiązanie pewnego problemu prawnego, zaproponowana została instytucja testu inwestycyjnego, aby uzasadnić celowość dokonywania przez syndyka czynności inwestycyjnych. Test taki powinien być przygotowany, aby uniknąć wątpliwości co do potrzeby dokonania czynności inwestycyjnej w toku postępowania upadłościowego. Wiodącym kryterium jest kryterium celowości ekonomicznej.
 • Pozycja
  Systemy wykonania kary pozbawienia wolności a powrót do przestępstwa w zarysie prawnym i psychologicznym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Maruszewska, Angelika
  Kara pozbawienia wolności ma zawierać pełną dolegliwość wyrażającą potępienie dla popełnionych czynów zabronionych. Kodeks karny wykonawczy wskazuje, że celem kary pozbawienia wolności jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa, a co za tym idzie – zapobiegnięcie powrotu do przestępstwa. Zasadniczym zadaniem jest przygotowanie skazanego do życia na wolności, kształtowanie jego odpowiedzialności za czyny, a także woli współdziałania na rzecz jego readaptacji społecznej. Z uwagi na powyższe ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego wykonawczego instytucję trzech systemów wykonywania kary i tym samym przyznał wysoki stopień problematyce oddziaływań podejmowanych w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności, dodatkowo ją akcentując w nadanej każdemu systemowi nazwie. W niniejszym opracowaniu posłużono się analizą danych statystycznych wynikających z prowadzonych badań własnych oraz literaturą przedmiotu w zakresie omówienia systemów wykonywania kary pozbawienia wolności oraz ich wpływu powrotność do przestępstwa. Co powoduje, że skazani po odbyciu kary pozbawienia wolności decydują się na powrót do przestępstwa? Czy rzeczywiście dobrze dobrany system wykonywania kary pozbawienia wolności pozwoli zapobiec ryzyku powrotu do przestępstwa?
 • Pozycja
  The Concept of Legal Motivation
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Stanek, Julia
  Understanding the motivational effect of the law and its mechanism is crucial for examining the impact of law on individual’s behavior in society. In this paper a novel approach towards legal motivation is proposed. For this aim, the author first introduce the approach to motivation in psychology and law. In the following section the concept of legal motivation is outlined. The basic elements of the concept are analyzed, in particular representations and emotions. The proposed approach distinguishes between intuitive and positive legal motivation. Distinction of legal motivation is based on the possession or lack of representation of normative facts. The concept of legal motivation proposed in the this paper allows adopting a broader perspective on the motivational effect of law.
 • Pozycja
  Postępowanie o powierzenie grantów w świetle ustawy wdrożeniowej – wybrane zagadnienia
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Dudek, Sabina
  W artykule przeanalizowane zostały przepisy ustaw wdrożeniowych dotyczące realizacji projektów grantowych i projektów, na które przyznano granty, a finansowanych lub współfinansowanych z funduszy UE. Przeprowadzona została analiza przepisów ustawy wdrożeniowej zarówno z obecnej perspektywy finansowej 2021–2027, jak i już zakończonej 2014–2020 (w której ramach nadal rozliczane są koszty kwalifikowane dofinansowanych projektów). Omówiono sposoby udzielania wsparcia, dokonano wykładni przepisów procedury odwoławczej w naborze wniosków na powierzenie grantów. W poszczególnych częściach artykułu przedstawiono rodzaje projektów ze szczególnym uwzględnieniem projektów grantowych i projektów, na które przyznano granty, porównano tryby wyborów projektów do dofinansowania z trybem wyboru grantodawców i grantobiorców. Opisano wątpliwości doktrynalne i jurystyczne wynikające z braku możliwości składania protestów przez grantobiorców oraz wątpliwości dotyczące właściwości sądów. Przeanalizowano możliwość naruszenia praw konstytucyjnych, zasad ogólnych postępowania administracyjnego oraz zasady równości beneficjentów w zakresie ograniczenia środków odwoławczych w postępowaniu na powierzenie grantów.
 • Pozycja
  Naruszenie obowiązku informacyjnego w reklamach kredytu konsumenckiego
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Świętek, Anna
  W artykule poruszono problematykę niewłaściwego wypełniania obowiązku informacyjnego w reklamach kredytu konsumenckiego. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim narzuca kredytodawcom i pośrednikom kredytowym konieczność zamieszczenia konkretnych informacji o ofercie kredytu konsumenckiego już na etapie jego reklamy. Nieprzestrzeganie tych zasad osłabia przejrzystość przekazu, uniemożliwia konsumentom poprawne odczytanie reklamowanej oferty i narusza obowiązujące prawo. W taki sposób zakłóca również prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego. Celem artykułu jest analiza najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie wymogów informacyjnych stosowanych w reklamach kredytu konsumenckiego na podstawie wydanych decyzji oraz raportów pokontrolnych sporządzonych przez Prezesa UOKiK, w których uznał zastosowane praktyki za niewłaściwe oraz naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
 • Pozycja
  Kara nieredukowalnego dożywotniego pozbawienia wolności (art. 77 § 3 k.k.) jako przykład nowej recydywy jurydycznej?
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Tyburcy, Tomasz
  Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do Kodeksu karnego możliwość wymierzenia przez sąd kary nieredukowalnego dożywotniego pozbawienia wolności, czyli z zakazem warunkowego przedterminowego zwolnienia (art. 77 § 3 i 4 k.k.), co stanowi novum w polskim prawie karnym i jest powszechnie krytykowane przez środowisko prawnicze. Ustawodawca przewidział dwie podstawy do fakultatywnego orzeczenia kary nieredukowalnego dożywotniego pozbawienia wolności. Artykuł omawia art. 77 § 3 k.k., który opiera się na przesłankach formalnych, tj. uprzednim prawomocnym skazaniu za określony rodzaj przestępstwa (przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub o charakterze terrorystycznym) na karę dożywotniego pozbawienia wolności lub karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 20 lat. Wprowadza nową postać recydywy jurydycznej (prawnej, specjalnej) jednokrotnej. Spełnienie jej przesłanek nie powoduje jednak obostrzenia granic kary dożywotniego pozbawienia wolności, lecz możliwość wymierzenia jej z zakazem warunkowego zwolnienia
 • Pozycja
  Tantiemy dla współtwórców utworu audiowizualnego w kontekście usług platform streamingowych oraz dyrektywy w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Bałos, Iga
  Celem artykułu jest przedstawienie charakteru wynagrodzenia, należnego współtwórcom filmowym na podstawie art. 70 ust. 21 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (pr. aut.). Obecne brzmienie przepisu nie uwzględnia realiów rynku audiowizualnego ani zmieniających się zwyczajów widzów, którzy rezygnują z seansu w kinie na rzecz VoD. Usługa wypiera również korzystanie z filmów zapisanych na nośniku. Art. 18 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która w dacie rozpowszechnienia niniejszego tekstu nie została wciąż implementowana do polskiego porządku prawnego, zobowiązuje państwa członkowskie, aby w przypadku, gdy twórcy i wykonawcy udzielają licencji lub przenoszą swoje wyłączne prawa do eksploatacji ich utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną, mieli oni prawo do odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia. Zdaniem autorki postulat ten, w odniesieniu do współtwórców utworu audiowizualnego, powinien być zrealizowany poprzez rozszerzenie zakresu art. 70 ust. 21 pr. aut. i wprowadzenie niezbywalnego prawa do stosownego wynagrodzenia z tytułu publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
 • Pozycja
  Kształtowanie umiejętności do budowania samoświadomości u dzieci zdolnych plastycznie – uczestników projektu „Nauka – Sztuka – Edukacja” (porównanie badań ilościowych i jakościowych)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Aksman, Joanna
  Artykuł przedstawia wycinek z dużych trzyletnich badań prowadzonych metodą eksperymentu pedagogicznego, dotyczących kształtowania się umiejętności życiowych dzieci w młodszym wieku szkolnym, w tym dzieci zdolnych, przez realizację innowacyjnego programu edukacji plastycznej „Nauka – Sztuka – Edukacja”. Wyniki badań ilościowych, prowadzonych wystandaryzowanymi testami diagnostycznymi ukazującymi takie umiejętności jak relacje interpersonalne dzieci, podejmowanie decyzji, radzenie sobie z sytuacją trudną i kierowanie stresem oraz interesujące nas w tym artykule budowanie samoświadomości, zostały opublikowane w monografii Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów klas początkowych w toku innowacyjnych warsztatów plastycznych Nauka – Sztuka – Edukacja na przykładzie badań eksperymentalnych. W artykule dokonano porównania wyników badań ilościowych, dotyczących umiejętności do budowania samoświadomości u dzieci, z nieopisywanymi jeszcze wynikami badań pochodzących z technik jakościowych (obserwacja nauczycielska i wnioski nauczycieli z badań jakościowych oraz autorski test projekcyjny skierowany do dzieci: Moje mocne i słabe strony). Badania ilościowe ukazują długi proces kształtowania się umiejętności do budowania samoświadomości i załamanie się wyników tej zmiennej po klasie II. Badania jakościowe potwierdzają długość kształtowania się samoświadomości, szczególnie pozytywnej samooceny u dzieci, ale ukazują systematyczną wzrastającą dojrzałość dzieci w tej trudnej dla tego wieku umiejętności. W okresie popandemicznym i trudnym czasie braku poczucia bezpieczeństwa spowodowanym konfliktami wojennymi kształtowanie pozytywnej samooceny staje się kwestią ważną w edukacji dzieci w pierwszym etapie edukacyjnym ze względu na ich zdrowie psychiczne. Projekt „Nauka – Sztuka – Edukacja” jest zatem jednym z gotowych narzędzi (programów edukacji plastycznej) do kształtowania tej umiejętności.
 • Pozycja
  Cisza w procesie wspierania rozwoju ucznia w młodszym wieku szkolnym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Olearczyk, Teresa
  Szkoła, której celem jest edukacja i wychowanie, musi m.in. odpowiedzialnie troszczyć się o rozwój każdego ucznia, a zwłaszcza uczniów zdolnych. Obok nauczania, a więc przekazu treści o charakterze dydaktycznym, ważne jest umożliwienie dzieciom i młodzieży osobistego rozwoju, ich pasji i zdolności. Cisza wywiera wpływ na życie zarówno całych społeczeństw, jak i poszczególnych osób. Spotkanie uczniów z ciszą odbywa się w kontekście szeroko rozumianej kultury, w której także szkoła ma poczesne miejsce. Szkoła powinna więc właściwie reagować na zmienione relacje pomiędzy edukacją a ciszą, której nowe formy są obecne w kulturze. Praca w ciszy pozwala na lepsze myślenie, które z kolei ma odzwierciedlenie w jakości działania ucznia. Cisza dotyczy działań mających na celu m.in. pracę nad sobą, nade wszystko jest pomocą w koncentracji, a zatem usprawnia proces uczenia się. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia ciszy w rozwoju ucznia w młodszym wieku szkolnym.
 • Pozycja
  Uczeń zdolny w środowisku i społeczności lokalnej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Badora, Anna
  W artykule podjęto próbę określenia, jak działania podejmowane przez środowisko i społeczność lokalną na rzecz ucznia zdolnego są oceniane przez badanych studentów. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej określono, w jaki sposób definiowane są zdolności; w drugiej wymieniono i opisano funkcje, które środowisko przyjmuje wobec zdolności ucznia. W części trzeciej przeprowadzono analizę jakościową swobodnych wypowiedzi studentów. Następnie sformułowano wnioski.
 • Pozycja
  Rozwiązania kreatywne w edukacji plastycznej w pracy z dzieckiem uzdolnionym na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – doświadczenia wybranych szkół
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Cziomer, Marcin
  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości, które współczesna szkoła polska oferuje uczniom uzdolnionym plastycznie, w szczególności na etapach przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Artykuł odnosi się do znaczenia pracy z dzieckiem uzdolnionym plastycznie oraz do stanu prawnego i faktycznego pracy z takim dzieckiem w świetle zmian przepisów prawa oświatowego w Polsce w ustawie Karta Nauczyciela. W tym kontekście opisane zostały rozwiązania w pracy z dzieckiem uzdolnionym plastycznie w wybranych placówkach oświatowych, a także realne możliwości placówek w tym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem państwo jest zobowiązane wspierać takich uczniów, jednak z powodu przede wszystkim barier finansowych nakładanych m.in. przez samorządy, wsparcie takie w wielu przypadkach staje się fikcją. Osobne miejsce zajmuje opis pracy z dziećmi uchodźców z Ukrainy, które po wybuchu wojny podjęły naukę w polskich szkołach. W artykule przedstawiono także wybrane rozwiązania wspierające ucznia uzdolnionego plastycznie – konkursy plastyczne, idee korelacji między przedmiotowej STE AM, plenery malarskie czy warsztaty sztuki ludowej. Na koniec opisano kreatywne rozwiązania w pracy z dzieckiem uzdolniony plastycznie na etapie przedszkolnym wykorzystywane na Uniwersytecie w Debreczynie, a także autorskie spostrzeżenia dotyczące metody i formy pracy z takim dzieckiem w Polsce.
 • Pozycja
  Autorskie programy kształtowania postaw twórczych oraz rozwijania zdolności i uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Skulicz, Danuta
  W kształtowaniu postaw twórczych człowieka, w rozwijaniu jego zdolności, uzdolnień i zainteresowań nieodzowna jest celowa działalność edukacyjna od wieku przedszkolnego i młodszego wieku szkolnego począwszy. Konstruktywne podejście do zadań edukacyjnych budowane na psychologii pozytywnej rozwijają pedagodzy reprezentujący nurt pedagogiki rozwoju i pedagogiki pozytywnej. Doskonalenie przez nauczyciela umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania-uczenia się to podstawa efektywnego warsztatu pracy. Jedną z ważnych dróg jego doskonalenia jest projektowanie programów autorskich. Działalność ta ma charakter twórczy i takie też postawy należy kształtować u nauczycieli w toku doskonalenia warsztatu pracy metodycznej. Zarówno w odniesieniu do uczniów, jak i nauczycieli można powiedzieć, że to edukacja budująca osobę. Celem artykułu jest uprzystępnienie i omówienie autorskich programów rozwijania zdolności oraz kształtowania uzdolnień uczniów, zawartych w publikacjach przedmiotowych, oraz wybranych programów zaprezentowanych na forach edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców. Warto podkreślić, że nie jest powszechną praktyką doskonalenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli na drodze własnej, autorskiej twórczości, szczególnie w zakresie konstruowania programów edukacyjnych. Ważne jest zatem budowanie świadomości nauczycieli, że można taką działalność (twórczą) podjąć, zarówno dla własnego rozwoju, ale przede wszystkim dla rozwoju uczniów. Autorskie programy rozwijania zdolności dzieci oraz kształtowania uzdolnień są tutaj najlepszym przykładem.
 • Pozycja
  Zastosowanie programu edukacyjnego Edu-Matrix w rozwijaniu myślenia komputacyjnego uczniów klas I–III szkoły podstawowej – sprawozdanie z badań pilotażowych
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Walat, Wojciech
  W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych wykorzystania programu dydaktycznego Edu-Matrix na zajęciach w klasie III szkoły podstawowej. Program ten jest narzędziem komplementarnym, które ma za zadanie wspomagać rozwijanie myślenia komputacyjnego dziecka już na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Za pomocą tego programu uczniowie przygotowują się do pełnego rozwiązywania problemów przy użyciu gier i zabaw oraz symulacji komputerowych i programowania wizualnego. Uczeń w naturalny sposób rozwija swoje umiejętności, a wraz z biegiem czasu zaczyna rozwiązywać coraz trudniejsze problemy, kieruje się w stronę zaawansowanej algorytmiki, wybiera język programowania, a następnie uczy się go i zaczyna programować. Ten łańcuch sytuacji edukacyjnych poprzedza uczenie się programowania za pomocą programów komputerowych i/lub powinien być z nim współbieżny.
 • Pozycja
  Filozofowanie jako czynnik stymulujący rozwój myślenia dywergencyjnego u dzieci w młodszym wieku szkolnym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Szlachta, Ewelina
  Myślenie dywergencyjne stanowi jeden z komponentów postawy twórczej, charakterystycznej dla osób uzdolnionych. Stymulowanie rozwoju tego typu myślenia jest jednym z zadań stojących przed współczesną szkołą, gdyż jest ono niezbędne dla właściwego funkcjonowania jednostki we współczesnym społeczeństwie oraz realizowania przez nią swojej podmiotowości. Szybkie zmiany w otaczającej rzeczywistości wymagają równie szybkiej reakcji oraz umiejętności wytwarzania nowych, różnorodnych rozwiązań dla pojawiających się problemów. Podejmowanym w artykule zagadnieniem jest stymulowanie rozwoju myślenia dywergencyjnego dzieci w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem filozofowania. Na wstępie omówiony został związek zdolności i myślenia twórczego, którego jednym z elementów konstytucyjnych jest myślenie dywergencyjne. Następnie przedstawiono ujęcie definicyjne powyższego zagadnienia, będące podstawą dla podjęcia rozważań dotyczących charakterystyki filozofowania z dziećmi, mającego na celu rozwój myślenia dywergencyjnego, a w szerszej perspektywie integralny rozwój osoby wychowanka.
 • Pozycja
  Rola sztuki w nauczaniu języka obcego dzieci uzdolnionych językowo
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Donesch-Jeżo, Ewa; Krysakowska-Budny, Ewa
  Celem artykułu jest przedstawienie roli i sposobów zastosowania sztuki w nauczaniu języka obcego dzieci uzdolnionych językowo w wieku wczesnoszkolnym, a ściślej, jakie metody i formy nauczania powinny być traktowane priorytetowo w nauczaniu dzieci o tych zdolnościach. Metodą badawczą była analiza publikacji naukowych. W artykule przedstawiono wpływ sztuki na wielostronny rozwój dziecka (afektywny i kognitywny), a przede wszystkim na korzyści wynikające z nauki języka angielskiego w powiązaniu ze sztuką. Zdefiniowano pojęcie ucznia o ponadprzeciętnych zdolnościach językowych oraz zarekomendowano metody pracy z takimi uczniami. Autorki zwracają uwagę na kompetencje językowe, które mogą być efektywnie kształcone u tych uczniów przy wykorzystaniu sztuki. Wyniki analizy pokazują, że praca z dziećmi ponadprzeciętnie uzdolnionymi językowo jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli. Dlatego też przedstawiono przykłady materiałów dydaktycznych, ćwiczeń i zadań, metod i technik integrujących różne formy sztuki i nauczanie języka angielskiego dzieci uzdolnionych językowo (i nie tylko) w wieku wczesnoszkolnym. W konkluzji podkreślono, że sztuka stanowi wspaniałą pomoc dydaktyczną i jest punktem wyjścia dla wielu ćwiczeń i zadań językowych motywujących do autentycznego użycia języka zarówno przez dzieci uzdolnione językowo, jak i nieposiadające takich umiejętności.
 • Pozycja
  Rozwijanie zdolności uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Winiarczyk-Waleniak, Ewelina
  Rozwijanie zdolności i uzdolnień uczniów jest zarówno zadaniem, jak i wyzwaniem współczesnej edukacji. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ponieważ bazowanie na potencjale posiadanym przez tych młodych ludzi może prowadzić do ich szybszego uspołecznienia. W artykule zdefiniowano termin „zdolność” oraz ukazano spektrum zdolności wyróżnionych przez Janinę Uszyńską-Jarmoc, Beatę Kunat i Jerzego Mantura. W dalszej części zaprezentowano sposoby rozwijania poszczególnych rodzajów zdolności wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
 • Pozycja
  Aktywność fizyczna i uzdolnienia sportowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Rokicki, Andrzej
  Artykuł jest analizą uzdolnień sportowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Aktywność ruchowa stanowi w życiu młodych ludzi ogromną wartość, szczególnie w czasach, kiedy z różnych przyczyn zaczyna ona zanikać W artykule podkreślono, że sport i aktywność fizyczna to jedne z najbardziej niedocenianych instrumentów zmiany społecznej. Odgrywają one ważną rolę kulturową i zdrowotną. Wspólna pasja i uniwersalne zasady są naturalnie powiązane z edukacją, której w tym zakresie nigdy nie będzie za dużo.
 • Pozycja
  Inspirowanie dzieci do twórczości literackiej na I etapie edukacyjnym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Buk-Cegiełka, Marta
  Twórczość uznawana jest za jedną z najistotniejszych form ludzkiej aktywności. Jak podkreśla Andrzej Strzałecki, można ją rozpatrywać jako dzieło, proces, zespół zdolności intelektualnych lub cech osobowościowych albo jako zespół stymulatorów społecznych. Istotnym zadaniem stojącym przed szkołą jest stwarzanie warunków do twórczego rozwoju uczniów i ich twórczej aktywności. W artykule podjęta została próba odpowiedzi na pytanie: Jak inspirować uczniów do podejmowania twórczości literackiej w edukacji wczesnoszkolnej? W pierwszej części dokonano analizy zagadnień dotyczących pojęcia twórczości na podstawie literatury. Ukazane zostały możliwości, jakie stwarza podstawa programowa w zakresie rozwijania aktywności twórczej uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zadania stojące przed nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Konkluzję opracowania stanowią propozycje praktycznych rozwiązań oraz konkretnych zadań, których celem jest inspirowanie do twórczości literackiej uczniów w klasach młodszych szkoły podstawowej.