1.1 Artykuły z Oficyny Wydawniczej AFM

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 3141
 • Pozycja
  The Numerical Scoring Analysis Predecessors
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Amsel, Tuvya T.
  In polygraph history, Cleve Backster’s “numerical scoring chart analysis” is considered as revolutionizing the manner of polygraph charts analysis. Yet, earlier history of chart analysis, as being reviewed in this publication, lead to the conclusion that the “numerical scoring chart analysis” was more evolutionary rather than revolutionary.
 • Pozycja
  The Offender Recognizes the Victim – About the Advantages of Using the Visual Version of Polygraph Test in Serious Criminal Case
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Herbowski, Piotr; Słapczyńska, Dominika
  The authors of this article consider the advantages of using a visual version of CIT during polygraph examinations. The presentation of the rarely used CIT encourages to discussion about the possibility of implementation such tests in serious criminal cases. Their application takes a form similar to the police lineup. However, the main difference is that the suspect reviews photographs of possible crime victim. In the described case we are dealing with a so-called “reverse police lineup”. As the result, the visual CIT proved that the examinee knew the victim of the crime, despite the fact that he had previously denied this. Thanks to the examinee’s arousal recorded on the key question, it was also possible to obtain the desired psychological effect in the form of the perpetrator’s confession and the indication of other evidence proving his guilt.
 • Pozycja
  Investigating Feminicide in Mexico. The Conversation Management Approach proposal
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Pérez-Campos Mayoral, Eduardo; Bull, Ray; Shepherd, Eric; Pérez-Campos, Eduardo Lorenzo
  In Latin America, the investigative interview is still in its beginnings. Currently, most public and private investigators use interview and interrogation techniques aimed at obtaining admission or confession, instead of applying Investigative Interview techniques focused on information gathering. This document provides an overview of the Conversation Management Approach. This is an investigative interview technique used to interview uncooperative criminal suspects, such as those accused of feminicide. An example of how to apply the technique in a case of feminicide is shown, to serve as a guide to good practices. This technique consists of three phases that must be considered when administering and applying the interview. In the first, the behavior before the interview is reviewed, in which the planning and preparation of the interview was carried out. The second phase is the interview to elicit information, which consists of a variety of questioning style techniques, explanation of procedures and instructions to follow, rapport building, and clarifi cation of information. The third phase is called the post-interview phase, which consists of closing and evaluating the entire interview process. The objective of this work is to provide Latin American interviewers with information on the best practices in investigative interviews used in other countries, to raise their aware of the need for training in this area. The correct application of investigative interview techniques is essential to investigate crime, and training of interviewers in this type of technique is necessary to improve the results obtained through interviews.
 • Pozycja
  Odwołanie od decyzji konsula RP w sprawach wizowych – podstawy właściwości rzeczowej sądów administracyjnych na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Gubernat, Michał
  Artykuł stanowi efekt analizy polskiego i europejskiego porządku prawnego w zakresie wiz oraz możliwości zaskarżenia decyzji odmownych wydanych przez organy wizowe, w szczególności przez konsula RP. Autor przybliża istniejące do niedawna regulacje prawa konsularnego, uchylone na skutek wątpliwości co do ich konstytucyjności, potwierdzonych przez Trybunał Konstytucyjny, a także porusza kwestię odrębności postępowania przed konsulem RP będącego przedmiotem ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne. Wraz ze wskazaniem odrębności postępowania przed konsulem autor zwraca uwagę na normę przesądzającą o wyłączeniu stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego „w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych” (art. 3 § 2 pkt 4 k.p.a.) oraz na normę zawartą art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odwołującą się bezpośrednio do braku właściwości sądów administracyjnych w sprawach dotyczących wcześniej wszelakich wiz wydawanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych lub konsulów, a obecnie jedynie wiz krajowych w większości celów, dla których takowe można wydać. Autor przybliża także treść cyt. postanowienia NSA z dnia 19 lutego 2018 r. oraz wyroku TSUE będącego odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zapadłe w związku ze sprawą Soufianna El Hassaniego, które to pospołu doprowadziły do refleksji na temat pierwszeństwa stosowania prawa europejskiego oraz gwarancji w nim zawartych, które nie mogą doznawać ograniczeń przez prawo państwa członkowskiego, a ostatecznie stały się katalizatorem zmian w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, umożliwiających odwołanie od decyzji odmownej konsula RP do sądu administracyjnego. W podsumowaniu następującym po analizie wyroku TSUE C-949/19, który potwierdził właściwość sądów administracyjnych w sprawach niektórych wiz krajowych, autor przedstawił uwagi de lege ferenda.
 • Pozycja
  Pytanie o dopuszczalność „złotego głosu” członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Adamus, Rafał
  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu możliwości uprzywilejowania członka rady nadzorczej spółki z o.o. przez przyznanie mu prawa weta (głosu aprobującego) na forum rady nadzorczej. Zagadnienie to wiąże się z problemem tzw. złotej akcji. Prawo głosu piastuna organu handlowej spółki kapitałowej jest wyrazem osobistego charakteru uprawnienia. Zatem jedna osoba dysponuje jednym głosem. „Złote prawo głosu” jest niedopuszczalne na forum rady nadzorczej z wyjątkiem przypadku, w którym wspólnik wyłaniający swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej może decydować samodzielnie o sprawach spółki z o.o.
 • Pozycja
  The Impact of Abandoning Fossil Fuels and the Development of Renewable Energy on the Global Labor Market
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Piwowarska, Kinga
  The impact of abandoning fossil fuels and the development of renewable energy on the global labor market is aimed at presenting the issue that affects now or in the near future most of the world’s economies (plants extracting fossil deposits and cooperating with them large enterprises and international corporations) in the field of correlation with environmental protection. The above is being realized, among others by departing in the next 20 years from the policy of extracting fossil fuels, especially coal, and is related to the use and development of renewable energy. This has a significant impact on the legal status of employees and employer. The departure from the extraction of fossil fuels will result in a sudden wave of mass layoffs around the world, including in Poland, and economic migrations, so now it is necessary to prepare an action plan for the next decades in terms of retraining employees and other possible forms of their professional activation, in the new realities of the labor market. In addition, there is a need to regulate possible ways of using renewable energy in people’s work, also in the context of the development of new technologies and their use in the work process. The development of the above should already result in the training of employees in new industries and create conditions for companies promoting the fight against global warming. It is important to deepen the study of the relationship between labor law and environmental protection law, which at the moment is unjustifiably downplayed, while in a dozen / several dozen years it will have a huge impact on human life, because climate change (and “currently” the Sars-CoV-2 pandemic) are already causing a lockdown in the world labor market. There is an absolute need to identify potential problems, adopt appropriate policies and action plans, and then successively implement them, e.g. for the transition to a low-carbon economy, but without much prejudice to the employment market and global unemployment. In this context, a coherent policy of the EU and international organizations will be important, including ILO, in order to ensure environmental and social order in employment relations, in the new reality of the 1950s, the 21st century. Conclusion de lege ferenda drawn after the above-mentioned research will be aimed at presenting potential opportunities for Poland and the world in terms of the new and employment policy.
 • Pozycja
  Countering the phenomenon of radicalization and violent extremism: analysis based on the example of selected Western European countries
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Gut, Jerzy
  Over the past decade, Western European countries have experienced a surge in Islamist and right-wing terrorism. The terrorist attacks have made the European community aware of the scale of the terrorist threat. The increase in the number of terrorist attacks is due, among other things, to the increasing radicalization, which in effect, in many cases, leads to terrorist activity. Confirmation of the negative effects of increasing radicalization in Western European countries, was a surprisingly large number of young people (men and women) who joined the so-called Islamic State in Syria and Iraq. Therefore, individual countries are implementing their strategies to combat radicalism and extremism, and taking measures aimed at deradicalization of already radicalized people. The main purpose of the article is to analyze the measures taken to counter radicalization and an attempt to assess their effectiveness, based on the example of selected Western European countries.
 • Pozycja
  U źródeł dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Kształcenie nauczycieli przysposobienia obronnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej (Akademii Pedagogicznej) im. Komisji Edukacji Narodowej Krakowie w latach 1973–2007
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Wojtycza, Janusz
  Artykuł prezentuje powstanie i rozwój Zakładu Wychowania Obronnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (od 1999 r. – Akademii Pedagogicznej) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, którego działalność naukowa przyczyniła się do powstania dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Zakład powstał w 1973 r. i wchodził w skład Instytutu Nauk Pedagogicznych WSP. Działalność zakończył w 2000 r., w momencie przekształcenia w Katedrę Edukacji Obronnej. Wykształcił liczne grono absolwentów i obok podobnego zakładu w strukturze Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy rozwijał badania naukowe w obszarze nauk o bezpieczeństwie. W składzie kadry Zakładu pracowali późniejsi profesorowie: prof. dr hab. Sławomir M. Mazur, prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki, prof. dr hab. Marian Śnieżyński i prof. dr hab. Paweł Tyrała (1940–2013).
 • Pozycja
  Realizacja czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do parlamentu w państwach byłej Jugosławii. Ujęcie prawnoporównawcze
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Hamielec, Marcin
  Niniejszy artykuł stanowi porównanie aktualnie obowiązujących przepisów wyborczych w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do parlamentu w państwach byłej Jugosławii (Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Serbii oraz Słowenii). Artykuł ponadto weryfikuje dwie hipotezy badawcze. Sprawdzeniu podlegało, czy państwa te wykazują znaczące różnice względem siebie we wskazanym powyżej zakresie, zważywszy na fakt, iż były one do niedawna częścią jednego systemu prawnego. Zbadano również, czy przepisy realizujące czynne i bierne prawo wyborcze w omawianych państwach uznać można za zgodne z demokratyczną zasadą powszechności wyborów. Analiza odpowiednich przepisów konstytucyjnych i ustawowych pozwoliła odpowiedzieć na tak postawione pytania. Obydwie hipotezy zostały zweryfikowane negatywnie. Okazuje się, że w państwach byłej Jugosławii występują istotne różnice w zakresie realizacji czynnego oraz biernego prawa wyborczego w wyborach do parlamentu. Natomiast jedynie przepisy wyborcze Chorwacji, Serbii i Słowenii zgodne są w pełni z zasadą powszechności wyborów.
 • Pozycja
  Kwestia tablic rejestracyjnych jako punkt zapalny w stosunkach między Serbią i Kosowem w latach 2011–2022
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Kowalski, Sławomir; Sendek, Robert
  Sprawa tablic rejestracyjnych samochodów należących do kosowskich Serbów stała się jednym z głównych powodów eskalacji napięcia między Belgradem a Prisztiną latem 2022 r. Ze względu na groźbę wybuchu regionalnego konfliktu, w mediację między stronami zaangażowały się instytucje międzynarodowe, w tym przede wszystkim dyplomacja unijna. Stacjonujące w Kosowie oddziały międzynarodowych sił pokojowych również włączono w stabilizowanie sytuacji. Przyczyną sporu między władzami serbskimi a kosowskimi była kwestia, jakich tablic rejestracyjnych mogą używać w swoich samochodach kosowscy Serbowie. Artykuł omawia źródła problemu, wynikające z uwarunkowań historycznych oraz międzynarodowych decyzji w sprawie statusu Kosowa, przedstawia zagrożenia wynikające z braku satysfakcjonujących obydwie strony uregulowań tej kwestii, a także opisuje podejmowane w przeszłości próby rozwiązania tego problemu.
 • Pozycja
  China -Taiwan relations and their implications for international security
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Tworkowski, Bogdan
  The victory of the communist forces in the civil war in China resulted in the flight of the government, with the defeated leader Chiang Kai-shek and about 2 million followers, to the island of Taiwan. Hoping for a change in the situation, the President of the Republic of China announced temporary move of the capital of China to Taiwan. At the same time Chinese Communist Party, led by Mao Zedong, took control of the entire territory of mainland China, with the capital in Beijing, announcing the establishment of the People’s Republic of China. This article deals with the assessment of the relationship between those two entities, that have coexisted unchanged since 1949. During this period, they followed different political pathways, but they invariably absorbed international opinion and affected the level of international security. Inspiration to take up this topic came from the significant deterioration of the international situation, influenced by the relationship between the People’s Republic of China and the Republic of China.
 • Pozycja
  Russia’s devastating impact on critical infrastructure during the hybrid war in Ukraine
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Pacek, Bogusław; Pacek, Piotr
  The article attempts to present the Russia’s devastating impact on critical infrastructure during the hybrid war in Ukraine. In order to present a broader context regarding the process, a timeline of the Ukraine-Russia war is presented, starting with the seizure of Crimea, the separation of Donbass, the beginning of the invasion and the Kiev phase, the positional war, and ending with the Kharkiv and Kherson counter-offensives. It goes on to analyse the targets and magnitude of Russian attacks on critical infrastructure, including such as medical and energy infrastructure. Authors point out that many times the overriding aim is to make life difficult for the civilian community, presumably to trigger signs of discontent and opposition to the Ukrainian authorities. The article also identifies the risks in the area of destruction of critical infrastructure in possible future conflicts and points to the need to take measures to strengthen the resilience of societies and states enabling their undisturbed functioning.
 • Pozycja
  Wolność zgromadzeń w Polsce w początkowym okresie pandemii COVID-19
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Woźniak, Adrian
  Początek artykułu dotyczy trzech kwestii: definicji wolności zgromadzeń, znaczenia tej wolności oraz tego, czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. dopuszcza ograniczanie dwóch wolności składających się na tę wolność. W zasadniczej części artykułu zawarto analizę przepisów rozporządzeń ministra zdrowia z początkowego okresu pandemii COVID-19 w Polsce, które znacznie ograniczyły wolność zgromadzeń. Została ona dokonana w kontekście takich aktów prawnych jak Konstytucja RP, ustawa – Prawo o zgromadzeniach oraz ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Porównano również omawiane przepisy z przepisami z okresu, gdy w Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązywał ani stan zagrożenia epidemicznego, ani stan epidemii. Artykuł kończy się oceną przepisów rozporządzeń covidowych z początku pandemii, w których była mowa o wolności zgromadzeń, oraz wysunięciem postulatów na przyszłość.
 • Pozycja
  European Right to Information and Consultation Employees and Employers
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Świątkowski, Andrzej Marian
  The right of employees and, at the same time, the obligation of employers in employment matters was regulated by the European Social Charter modified on 3 May 1996. Employees employed in Member States of the Council of Europe were granted, among others, the right to information and consultation in the establishments where they were employed. With a view to ensuring the effective use of the above rights in enterprises by employees, the modified Social Charter obliges entrepreneurs to inform and consult employees and their representatives – trade union organizations – about all financial and economic matters of the workplace employing them and about draft decisions taken by employers, that may affect the interests of employees. The author, a member and vice-president of the European Committee of Social Rights, analyzes and discusses in this scientific study the implementation and effects of actions taken by member states of the Council of Europe necessary – in the understanding of employees – to achieve the above goal.
 • Pozycja
  Konstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – konstytucyjne warunki dopuszczalności wywłaszczenia
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Kościelniak, Grzegorz
  Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki regulacji instytucji wywłaszczenia w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Instytucja wywłaszczenia znana jest od dawna zarówno prawu administracyjnemu, jak i cywilnemu, natomiast przedmiotem zainteresowania konstytucjonalistów zasadniczo stała się w momencie jej wprowadzenia do postanowień ustawy zasadniczej. Z uwagi na złożoność zagadnienia praca została podzielona na trzy części. W pierwszej części pracy autor przeprowadził analizę procesu konstytucjonalizacji tej instytucji w polskim porządku prawnym oraz dokonał selektywnej analizy konstytucyjnych regulacji instytucji wywłaszczenia w niektórych współczesnych państwach, głównie europejskich oraz w USA. W drugiej części została podjęta próba zdefiniowania konstytucyjnego pojęcia wywłaszczenia. Jednocześnie przyjęcie założenia, zgodnie z którym definicja danego pojęcia prawnego powinna opisywać konstytutywne elementy instytucji określanej tym pojęciem, umożliwiło scharakteryzowanie samego wywłaszczenia. Niniejsza, trzecia, a zarazem ostatnia, część pracy koncentruje się na analizie konstytucyjnych warunków dopuszczalności instytucji wywłaszczenia. Zawiera ona również konkluzje podsumowujące i jednocześnie wieńczące całość przeprowadzonych badań.
 • Pozycja
  Towards the maintenance nature of the legitim? Some comments on the new Polish regulation
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Załucki, Mariusz
  The system of protection of persons close to the deceased in contemporary succession law is one of the major dilemmas. This is because the rights of those close to the deceased interfere with one of the most valuable values developed in succession law over the years: the freedom to dispose of property upon death. Any new solution from a particular country that addresses this issue may prove interesting for the ongoing development of substantive law in individual countries. For this reason, the author presents the new Polish solutions, which have been in force since 22 May 2023 and which change the Polish legitim system fundamentally. The aim of the article is to first assess the changes introduced and to present them to the foreign reader.
 • Pozycja
  Zabójstwo w afekcie (148 § 4 k.k.) z perspektywy dowodowej i statystycznej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Czarnecki, Paweł
  Celem artykułu jest przedstawienie przede wszystkich zagadnienia pozyskiwania i wykorzystania materiałów dowodowych w sprawie o zabójstwo w afekcie (art. 148 § 4), które zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Przedmiotem rozważań nie będzie szczegółowa analiza znamion zabójstwa w afekcie, szczególnie sposób prowadzenia postępowania dowodowego. Autor omawia zasadę swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.) i twierdzi, że podmiotem odpowiedzialnym za przypisanie odpowiedzialności karnej powinien być wyłącznie sędzia, mimo że to biegły sądowy w istotnym stopniu wpływa na ustalenia faktyczne. W artykule przedstawiono również liczbę postępowań prowadzonych przez Policję oraz rodzaje wymierzonych kar przez sądy w tej kategorii spraw.
 • Pozycja
  Ochrona dobrego imienia jednostki samorządu terytorialnego a prawo do wolności wypowiedzi – glosa aprobująco-krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2021 r., III CSKP 18/21
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Białas, Adam Jerzy
  Komentowane orzeczenie Sądu Najwyższego (III CSKP 18/21) odnosi się do fundamentalnego standardu państwa demokratycznego, jakim jest wolność wypowiedzi i jej możliwej kolizji z prawem do ochrony dobrego imienia publicznej osoby prawnej. Autor artykułu akceptuje obie tezy wyroku, jednakże krytycznie odnosi się do części treści uzasadnienia wyroku, oceniając wyrok z perspektywy normatywnej i prakseologicznej. Fakt przyznania publicznym osobom prawnym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, prawa do ochrony dóbr prawnych, skatalogowanych ze względu na status podmiotowy tych jednostek oraz specyfikę ich struktury normatywnej, nie powinien budzić zastrzeżeń. Istotny problem pojawia się jednak w momencie kolizji, a co za tym idzie – w przypadku konieczności ważenia pomiędzy ochroną godności i dobrego imienia publicznej osoby prawnej a prawem do wolności wypowiedzi, gdy w toku pracy dziennikarskiej opublikowane zastaną artykuły o treści niekorzystnej dla publicznej osoby prawnej. W wyniku przeprowadzonej analizy z wykorzystaniem metod formalno-dogmatycznej i prawnoporównawczej, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych aktów prawnych dotyczących analizowanej problematyki, stwierdzić można, że jeżeli analiza kontekstu sytuacyjnego wypowiedzi przyznaje jej miejsce w ramach dozwolonej krytyki podyktowanej ochroną interesu społecznego, wydaje się w pełni zasadne przyznanie absolutnego prymatu wolności wypowiedzi nad ochroną dobrego imienia publicznej osoby prawnej.
 • Pozycja
  Ustawowe obowiązki rektora uczelni. Perspektywa prawno-etyczna
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Stachurski, Michał
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) i ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) wskazują na obowiązki, które rektor powinien realizować w ramach zadań wynikających z pełnionej funkcji. Jednocześnie w obu przypadkach ustawodawcy nie wykorzystują „wprost” pojęcia odpowiedzialności w stosunku do rektora uczelni w rozumieniu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Celem tego artykułu jest analiza na gruncie prawno-etycznym podobieństw i różnic w zakresie wykazanych w ustawie z 2005 r. i 2018 r. obowiązków rektorskich z uwzględnieniem terminu „odpowiedzialność”, mając na uwadze wpływ rektora na rozwój uczelni, a przez to rozwój nauki, kultury itd.
 • Pozycja
  Selected sectors of Poland’s security concerning the migration of Ukrainian refugees
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Marciniak, Zofia
  The nature of the modern military operations conducted on Ukrainian territory has generated a wave of mass emigration focused on the nearest safe areas. Poland, too, as one of the neighbouring countries, is a fundamental migration target for war refugees. Russian armed aggression began in February 2014, and on February 24, 2022 turned into a regular war. As a result of martial law, a number of children, women and the elderly (over 60 years of age) range seek protection on Polish territory. The influx of people became the basis for the creation of an important law of March 12, 2022 on assistance to citizens of Ukraine in connection with the armed conflict on the territory of that country. The legislation regulates the rules of legalization of residence, guarantees access to the labour market, health care, as well as benefits and social assistance. A number of aid measures issued for Ukrainian migrants, high inflation as well as Russian propaganda used for information warfare have negatively affected public sentiment towards factors shaping security. Therefore, an analysis of selected security sectors identifies threats as well as problem areas along with opportunities to ensure security.