Państwo i Społeczeństwo, 2009

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2009 (Szkice z historii religii, socjologii i polityki)

Spis treści:

Kazimierz Banek, Wojny religijne oraz postawy agresywne o podłożu religijnym (przełom II i III tysiąclecia)

Kamil Borkowski, Aksjologiczne i prawne aspekty funkcjonowania wolnomularstwa wedle Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kongregacji Nauki Wiary

Janusz Fałowski, Żydzi w parlamencie wiedeńskim – z działalności poselskiej Emila Byka (1845-1906)

Krzysztof Grygajtis, Twórcy programu politycznego paryskiej „Kultury”: przedstawiciele nurtu prometejskiego

Stanisław Kilian, Chiny w koncepcji „polityki polskiej” emigracyjnego Stronnictwa Narodowego

Lech Nikolski, System wyborczy do sejmików województw

Grzegorz Pawlikowski, Szkolnictwo ukraińskie w województwie lubelskim (1944-1946)

Danuta Waniek, Ugrupowania polityczne a niepodległość. U źródeł polskiej państwowości w 1918 r.

Jan Wiszniewski, Młodzież Wszechpolska wobec Kościoła i katolickiej nauki społecznej. Katolickie Państwo Narodu Polskiego – reaktywacja


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2009 (Szkice z socjologii, kulturoznawstwa i pedagogiki)

Spis treści:

Kazimierz Z. Sowa, Struktura społeczna uniwersytetu. Wspólnota i hierarchia

Anna Karnat-Napieracz, O świadomości jako socjologicznej kategorii teoriopoznawczej

Tadeusz Michalczyk, Dylematy wokół podział struktury społecznej na mikrostrukturę i makrostrukturę

Jarosław Rokicki, Czynniki biologiczne i kulturowe we współczesnych dyskusjach socjologicznych i antropologicznych

Piotr Stawiński, Mirza Ghulam Ahmad i koncepcja świętej wojny (dżihad) muzułmańskiej wspólnoty Ahmadijja

Katarzyna Brataniec, Modernizacja a świat arabski

Joanna Hańderek, Jamesa Clifforda kłopoty z kulturą

Dariusz Grzonka, Terror jako mechanizm kontroli społecznej – rozważania na temat antropologii ciała w systemach rewolucyjnych i totalitarnych

Jerzy Freundlich, Aspekty antypolonizmu w Wielkiej Brytanii w następstwie masowej emigracji Polaków w latach 2004–2008

Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska, Dzieci ulicy wielkiego miasta

Andrzej Mirski, Dobrostan jako kategoria społeczna i ekonomiczna

Agnieszka Ostafińska-Konik, Perspektywa transnarodowa w kontekście wybranych teorii migracji

Joanna Bierówka, Egoizm i altruizm jako niesprzeczne motywy działań człowieka w świetle zasady wzajemności

Beata Szymańska, Czy cierpienie jest złem?

Piotr Mróz, Grzegorz Gruca, Inspiracje intelektualne teorii kultury i społeczeństwa Herberta Marcusego

Małgorzata Jantos, Etyka zawodowa pielęgniarek – powołanie czy profesjonalizm (etos pracy i życia)

Elżbieta Wiącek, Dyskurs postkolonialny w przestrzeni sztuki – twórczość Romualda Hazoumé

P. Marecki, Kwadratura koła. O twórczości Stanisława Czycza w perspektywie kulturoznawczej

Józef Kuźma, Historia i ważniejsze osiągnięcia edukacji komparatystycznej w PolsceA history of The Polish Comparative Education Society (PCES)

Anna Kožuh, Orientacje w nowoczesnym kształceniu i doskonaleniu pedagogów

Boris Kožuh, Stosowanie i interpretacja testów hipotez statystycznych

Stanisław Nieciuński, Konteksty edukacji XXI wieku. Analiza psychopedagogiczna

Maria Kliś, Automatyzacja procesów wnioskowania aktywizowanych w czasie recepcji tekstu

Jelena Boczarowa, Twórczo utalentowana jednostka – cel działalności Liceum dla Dzieci Uzdolnionych w Doniecku


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2009 (Prawo publiczne - zagadnienia wybrane)

Spis treści:

Elżbieta Chojna-Duch, Rola państwa wobec kryzysu światowego

Marta Grzybowska, Zmiany w lokalnym zarządzaniu sprawami publicznymi w Polsce jako efekt zawarcia porozumień Okrągłego Stołu

Jacek Zieliński, Przesłanki sprawnej administracji publicznej

Stefan Poździoch, Prawo do dobrej administracji – regulacje polskie i europejskie

Sebastian Koczur, Zakres przedmiotowy odpowiedzialności członka korpusu służby cywilnej za naruszenie obowiązków służbowych

Krystyna Celarek, Administracja publiczna istotnym elementem w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Monika Augustyniak, Kontrola nad działalnością jednostek pomocniczych gminy

Piotr Feczko, Odpowiedzialność organu przed sądem administracyjnym wedle różnorodności ról organu w tym postępowaniu

Andrzej Buczek, Odpowiedzialność państwa za prawidłowe funkcjonowanie systemu finansowego zabezpieczenia społecznego

Marek Klink, Zasady odpowiedzialności z tytułu doradztwa podatkowego w Polsce

Jerzy Paśnik, Kilka uwag do projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych w kontekście ochrony praw i wolności obywatelskich

Katarzyna Litwin, Odpowiedzialność karna sędziów w świetle art. 375 Kodeksu karnego Ukrainy (wydanie przez sędziego orzeczenia ze świadomością jego niezgodności z prawem)

Grzegorz Kościelniak, Najwyższa Izba Kontroli – 90 lat tradycji naczelnego organu kontroli państwowej. Współczesny obraz i proponowane kierunki zmian

Adam Hernas, Konstytucyjne prawo do prywatności a bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny

Lech Mażewski, Krytyka marksistowskiej koncepcji typu i formy państwa

Małgorzata Malczyk-Herdzina, Uznanie orzeczeń sądów państw obcych w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

Radosław Flejszar, Małgorzata Malczyk-Herdzina, Michał Babiarz, Bartek Barański, Adam Borowiec, Oskar Kraciński, Katarzyna Śmierzchalska, Postępowanie grupowe – zagadnienia wybrane

Radosław Flejszar, Elektroniczne postępowanie upominawcze – zagadnienia wybrane


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2009 (Neopogaństwo w Polsce tom II)

Spis treści:

Maciej Witulski, Próba zdefiniowania i usystematyzowania ruchu Wicca

Alicja Barcikowska, Autoportret polskich (neo)pogan. Prezentacja wyników badań ankietowych

Mariusz Filip, Neopogański nacjonalizm jako praktyka. Tożsamość Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”

Tomasz Szczepański, Ruch zadrużny i rodzimowierczy w PRL w latach 1956–1989

Agnieszka Gajda, Co zostało po Stachniuku? Przykład Nacjonalistycznego Stowarzyszenia „Zadruga”

Stanisław Potrzebowski, Rodzimowiercza tożsamość i jej źródła

Grzegorz Antosik, Rodzimowiercy a media na przykładzie polskiej prasy w 2008 roku

Anna Olszewska, Scott Simpson, Czy istnieją pogańskie piksele? Współczesna ikona Świadowida i wyznaczniki jej świętości

Szymon Beźnic, Skarb Światowida – element przekazów channelingu telepatycznego ruchu Misja Faraon


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2009 : Neopogaństwo w Polsce tom II
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009) Witulski, Maciej; Barcikowska, Alicja; Filip, Mariusz; Szczepański, Tomasz; Gajda, Agnieszka; Potrzebowski, Stanisław; Antosik, Grzegorz; Olszewska, Anna; Simpson, Scott; Beźnic, Szymon; Zaczkowska, Anna; Górewicz, Igor D.; Gajda, Agnieszka; Majchrowski, Jacek; Majchrowski, Jacek
  Numer „Państwa i Społeczeństwa”, który oddajemy do rąk Czytelników, zawiera artykuły z drugiej konferencji poświęconej tematyce neopogaństwa w Polsce. Odbyła się ona w Krakowie, w dniach 19–21 marca 2009 r. Zebrane tu teksty w większości dotyczą zjawiska neopogaństwa w ostatnim dwudziestoleciu, mają jednak zróżnicowany charakter: od tekstów naukowych (Witulski, Barcikowska, Filip), poprzez historyczne (Szczepański, Gajda), teoretyczne (Olszewska, Simpson i Beźnic), aż do sprawozdań o zabarwieniu ideologicznym (Górewicz). W cytatach z dokumentów i tekstów źródłowych zachowujemy oryginalną pisownię nazw własnych oraz terminów, natomiast w pozostałych przypadkach dostosowujemy ją do norm grafii polskiej.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2009 : Prawo publiczne - zagadnienia wybrane
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009) Chojna-Duch, Elżbieta; Grzybowska, Marta; Zieliński, Jacek; Poździoch, Stefan; Koczur, Sebastian; Celarek, Krystyna; Augustyniak, Monika; Feczko, Piotr; Buczek, Andrzej; Klink, Marek; Paśnik, Jerzy; Litwin, Katarzyna; Kościelniak, Grzegorz; Hernas, Adam; Mażewski, Lech; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Flejszar, Radosław; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Babiarz, Michał; Barański, Bartek; Borowiec, Adam; Kraciński, Oskar; Śmierzchalska, Katarzyna; Stanisz, Tadeusz; Malec, Jerzy; Pieniążek, Marcin; Skowyra, Monika; Klimek, Paweł; Pieniążek, Marcin; Majchrowski, Jacek
  Oddawany do rąk Czytelników numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce publicznoprawnej. Choć publikowane artykuły w większości mieszczą się w obrębie dogmatyki poszczególnych gałęzi prawa, celem zbioru jako całości jest naszkicowanie powiązań i problemów typowych dla sfery prawa publicznego − przy zastrzeżeniach co do zasadności posłużenia się tym pojęciem. Z tej perspektywy proponowany wybór tekstów pozwala uchwycić niektóre z żywych zależności łączących zagadnienia typowe dla administracji rządowej i samorządowej, sfery finansów publicznych, prawa karnego, konstytucyjnego, a także prawa procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury administracyjnej i cywilnej.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2009 : Szkice z historii religii, socjologii i polityki
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009) Banek, Kazimierz; Borkowski, Kamil; Fałowski, Janusz; Grygajtis, Krzysztof; Kilian, Stanisław; Nikolski, Lech; Pawlikowski, Grzegorz; Waniek, Danuta; Wiszniewski, Jan; Janik, Krzysztof; Kilian, Stanisław; Majchrowski, Jacek
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2009 : Szkice z socjologii, kulturoznawstwa i pedagogiki
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009) Sowa, Kazimierz; Karnat-Napieracz, Anna; Michalczyk, Tadeusz; Rokicki, Jarosław; Stawiński, Piotr; Brataniec, Katarzyna; Hańderek, Joanna; Grzonka, Dariusz; Freundlich, Jerzy; Nóżka, Marcjanna; Smagacz-Poziemska, Marta; Mirski, Andrzej; Ostafińska-Konik, Agnieszka; Bierówka, Joanna; Szymańska, Beata; Mróz, Piotr; Gruca, Grzegorz; Jantos, Małgorzata; Wiącek, Elżbieta; Marecki, Piotr; Kuźma, Józef; Kožuh, Anna; Kožuh, Boris; Nieciuński, Stanisław; Kliś, Maria; Boczarowa, Jelena; Шаталова, Людмила; Pucek, Zbigniew; Majchrowski, Jacek