Państwo i Społeczeństwo, 2019

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2019 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Ewa Donesch-Jeżo, Struktura retoryczna i cechy lingwistyczne Wstępu w medycznych artykułach naukowych w języku angielskim

Agnieszka Skorupska-Król, Iwona Szewczyk, Paulina Kurleto, Jakość życia i akceptacja choroby wśród pacjentów z przetrwałym migotaniem przedsionków

Beata Marczyńska-Kołacz, Wioletta Katarzyna Szepieniec, Paweł Szymanowski, Ocena poziomu wiedzy wśród kobiet rodzących pierwsze dziecko o zaletach karmienia naturalnego i deklarowanej długości karmienia piersią

Šárka Tomková, Daniel Gurín, Ingrid Špringrová Palaščáková, Screening of the pelvic floor muscle strenght of female physiotherapists

Piotr Sowizdraniuk, Joanna Sowizdraniuk, Regulacje prawne określające ramy opieki zdrowotnej osób przybywających do Polski jako uchodźcy ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych, ich wykrywania, leczenia i zapobiegania

Joanna Sowizdraniuk, Piotr Sowizdraniuk, Analiza wpływu migracji na zachorowalność na choroby zakaźne w Polsce

Anna Galicka-Brzezina, Sylwia Leks-Sadowska, Andrzej Madej, Zakażenie układu moczowego o etiologii Enterobacter sakazakii – opis przypadku


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2019 (Komunikacja polityczna a społeczna odpowiedzialność mediów)

Spis treści:

Marta du Vall, Super inteligentne społeczeństwo skoncentrowane na ludziach, czyli o idei Społeczeństwa 5.0 słów kilka

Katarzyna Brzoza, Stereotypy płciowe w obszarze zainteresowań medioznawczych

Aleksandra Maśnica, Propaganda w kinie hiszpańskim w latach dyktatury generała Francisco Franco

Piotr Uhma, Oblicza pluralizmów mediów publicznych w Polsce

Bartosz Pietrzyk, Etyczny wymiar komunikacji pomiędzy przedstawicielami polityki i mediów. Przypadek sprawy Macieja Kluczki, dziennikarza Radia Merkury (Radio Poznań)

Dariusz Krawczyk, Postępowanie dziennikarza wobec obowiązujących norm prawnych dotyczących staranności przygotowywania materiałów prasowych

Katarzyna Giereło-Klimaszewska, Joanna Gajda, The Image of Prime Ministers Ewa Kopacz, Beata Szydło and Donald Tusk in the Czech Portal iDnes

Ewelina Pasternak, „Syntetycy i naturalsi” – obraz świata we współczesnym dyskursie medialnym

Weronika Walo, Analiza strategii wizerunkowej Opola w latach 2012–2017

Jerzy Widerski, Bohater reklamy – człowiek ponowoczesny?


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2019 (Architektura a natura)

Spis treści:

Wojciech Kosiński, Ponadczasowa więź architektury i urbanistyki z naturą na przykładzie Chin – od Tao do współczesności

Barbara Stec, Inspiracje naturą jako źródło tożsamości architektury

Katarzyna Banasik-Petri, Thom Mayne, Morphosis – dialog z naturą. Cornell Tech – Bloomberg Center w Nowym Jorku

Marta A. Urbańska, Natura i architektura: realizacja nad jeziorem Ukiel w kilku kontekstach

Emilia Malec-Zięba, Ekologiczne innowacje – wielkoformatowe płyty gresowe i ich zastosowanie w kształtowaniu wnętrz architektonicznych

Romuald Maksymilian Loegler, Miasto dzisiaj – miasto jutro

Piotr Wróbel, Związki architektury i natury w kontekście kryzysu klimatycznego. Obecność problematyki w procesie dydaktycznym na przykładzie prac studenckich Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2019 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Marta Pilaczyńska-Cemel, Ryszard Gołda, Anita Dąbrowska, Grzegorz Przybylski, Analiza poziomu wybranych parametrów stanu zapalnego, krążących kompleksów immunologicznych oraz związanych z nimi wskaźników (neutrofi l/limfocyt, płytki/limfocyt, CRP/KKI) w raku płuc

Wojciech Kuncman, Magdalena Orzechowska, Katarzyna Taran, Radzisław Kordek, Ekspresja genu kodującego gross cystic disease fl uid protein 15 (GCDFP-15) w pierwotnych i przerzutowych ogniskach raka piersi

Wojciech Kuncman, Magdalena Orzechowska, Katarzyna Taran, Radzisław Kordek, Ewaluacja ekspresji fosfatazy tyrozynowej 4A3 (protein tyrosine phosphatase 4A3, PRL-3) – nieznane aspekty heterogenności pierwotnych ognisk raka piersi

Małgorzata Kalemba-Drożdż, Czy rodzaj stosowanej diety: wegańska i wegetariańska lub tradycyjna, niewykluczająca mięsa, wpływa na zawartość metali ciężkich, dioksyn i polichlorowanych bifenyli w mleku kobiecym? Badanie wstępne

Justyna Filipowicz-Ciepły, Monika Przybytek, Ocena efektów fizjoterapii zawodowych zaburzeń głosu – badania pilotażowe

Renata Bajcarczyk, Renta Florek, Dorota Kozieł, Wiedza nastolatek i ich matek na temat profi laktyki raka szyjki macicy oraz szczepionek przeciwko wirusowi HPV

Magdalena Nieckula, Kinga Fecko-Gałowicz, Justyna Adamczuk, Joanna Girzelska, Opatrunki specjalistyczne stosowane w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi

Tomasz Senderek, Magdalena Macko, Piotr Kopiński, Patofizjologiczne mechanizmy migotania przedsionków (AF) jako podstawa skutecznego leczenia w dążeniu do polepszenia jakości życia chorych w świetle aktualnych wytycznych ESC (European Society of Cardiology)

Helena Kadučáková, Barbora Tretinová, Needs of a Child with Neonatal Abstinence Syndrome


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 4 Medycyna i Zdrowie publiczne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Kopiński, Piotr; Kadučáková, Helena; Tretinová, Barbora; Macko, Magdalena; Senderek, Tomasz; Girzelska, Joanna; Adamczuk, Justyna; Fecko-Gałowicz, Kinga; Nieckula, Magdalena; Kozieł, Dorota; Florek, Renata; Bajcarczyk, Renata; Przybytek, Monika; Filipowicz-Ciepły, Justyna; Kordek, Radzisław; Taran, Katarzyna; Orzechowska, Magdalena; Kuncman, Wojciech; Przybylski, Grzegorz; Dąbrowska, Anita; Gołda, Ryszard; Pilaczyńska-Cemel, Marta
  Ze wstępu: "Prezentujemy Państwu kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony zagadnieniom medycyny i zdrowia publicznego, który zawiera sześć prac oryginalnych, dwie prace poglądowe i jeden opis przypadku. To drugi zeszyt medyczny wydany w tym roku. Zestawienie prac oryginalnych otwiera artykuł, w którym zespół Marty Pilaczyńskiej-Cemel i wsp. analizuje parametry stanu zapalnego oraz osoczowe stężenie kompleksów immunologicznych, a następnie stawia wniosek o przewadze humoralnej odpowiedzi swoistej w zaawansowanym stadium raka płuca. W kolejnych dwóch pracach – których pierwszym autorem jest Wojciech Kuncman – zreferowano wyniki badań histoimmunologicznych nad ekspresją genów kodujących dwa białka, tj. GCDFP-15 oraz fosfatazę tyrozynową 4A3 w raku piersi, które zostały wykonane przez zespół z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wstępne wnioski podkreślają istotne znaczenie kliniczne badania ekspresji obu genów. Małgorzata Kalemba-Drożdż zaproponowała badania nad wpływem rodzaju diety: wegańskiej/wegetariańskiej i niewykluczającej mięsa na stężenie metali ciężkich i dioksyn w mleku kobiet. Uzyskane pilotażowe wyniki wskazują na inne czynniki niż dieta, które mogą wywierać wpływ na poziom toksyn w mleku kobiecym. Często obserwowanym problemem zdrowotnym wśród osób pracujących głosem jest zawodowa niewydolność głosu. W tym numerze Justyna Filipowicz-Ciepły i Monika Przybytek przedstawiają efekty fizjoterapii tego typu zaburzeń. Dział prac oryginalnych zamyka tekst Renaty Bajcarczyk i wsp. poruszający ważny społecznie problem, jakim jest profilaktyka raka szyjki macicy i szczepienia przeciwko wirusowi HPV."(...)
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 3 Architektura a natura
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Kosiński, Wojciech; Stec, Barbara; Banasik-Petri, Katarzyna; Urbańska, Marta A.; Malec-Zięba, Emilia; Loegler, Romuald Maksymilian; Wróbel, Piotr
  Ze wstępu: "W dobie kryzysu klimatycznego, 27 lat po ogłoszeniu „Agendy 21” w Rio de Janeiro, problemy związane z ochroną środowiska i ekspansywną postawą człowieka wobec natury pozostają nierozwiązane. Przyjęte dokumenty i ustawy dotyczące ochrony zasobów środowiska w wielu krajach są wdrażane z trudem. Budzą kontrowersje i niechęć polityków, inwestorów oraz mieszkańców, ponieważ wiążą się z nieuchronnymi zmianami w życiu codziennym oraz kosztami."(...)
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 2 (XIX): Komunikacja polityczna a społeczna odpowiedzialność mediów
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) du Vall, Marta; Brzoza, Katarzyna; Maśnica, Aleksandra; Uhma, Piotr; Pietrzyk, Bartosz; Krawczyk, Dariusz; Giereło-Klimaszewska, Katarzyna; Gajda, Joanna; Pasternak, Ewelina; Walo, Weronika; Widerski, Jerzy
  Z wprowadzenia: "Znaczenie informacji i współczesnych środków przekazu implikuje konieczność znacznie szerszego – od dotychczasowego – spojrzenia na możliwości ich pozyskiwania czy wykorzystania. Z jednej strony funkcjonowanie mediów opiera się na doświadczeniu historycznym, z drugiej – wymaga nowego i kompleksowego spojrzenia na szanse, jakie przed nimi stanęły, głównie w efekcie rozwoju technologicznego. Między innymi dlatego wybór artykułów do niniejszego tomu warunkowany był na wstępie przyjęciem szerokiej optyki w analizie odbioru mediów, ich wykorzystania (także politycznego), ram funkcjonowania oraz zasad tworzenia treści."(...)
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 1 (XIX): Medycyna i Zdrowie publiczne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Kopiński, Piotr; Donesch-Jeżo, Ewa; Skorupska-Król, Agnieszka; Szewczyk, Iwona; Kurleto, Paulina; Marczyńska-Kołacz, Beata; Szepieniec, Wioletta Katarzyna; Szymanowski, Paweł; Tomková, Šárka; Gurín, Daniel; Špringrová Palaščáková, Ingrid; Sowizdraniuk, Piotr; Sowizdraniuk, Joanna; Galicka-Brzezina, Anna; Leks-Sadowska, Sylwia; Madej, Andrzej; Kalemba-Drożdż, Małgorzata
  Ze wstępu: "Kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa”, poświęcony – zgodnie ze swym podtytułem – medycynie i zdrowiu publicznemu, zawiera cztery prace oryginalne (w tym jedną w języku angielskim), dwie poglądowe i jeden opis przypadku. Szczególną uwagę chciałbym jednak zwrócić Czytelnikom na – w naszym odczuciu – ważny tekst, jakim jest wspomnienie w rocznicę śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela, profesora Bogusława Frańczuka; słowa „wspaniały człowiek, lekarz oddany zawsze swoim Pacjentom”, jakże często nadużywane, oddają tu ściśle istotę rzeczy. Cześć Jego Pamięci!"(...)