Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2019

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2019 (Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku)

Spis treści:

Bogdan Koszel, The Influence of the Conflict in Ukraine (2014–2018) on Germany’s Relations with Russia

Jadwiga Kiwerska, Germany and the Crisis in Transatlantic Relations

Krzysztof Malinowski, Germany’s Stance on the Termination of the INF Treaty by the US

Joanna Dobosz-Dobrowolska, Multilateralism as Germany’s Response to Change in International Order in the 21st Century

Aleksandra Kruk, Multilateralizm i partnerstwo strategiczne w dyplomacji Heiko Maasa (marzec 2018 – marzec 2019)

Tomasz Morozowski, Strategiczni partnerzy czy systemowi konkurenci? Ewolucja polityki Niemiec wobec Chin

Joanna Ciesielska-Klikowska, German Chinapolitik in the Era of the Belt and Road Initiative

Agnieszka Bielawska, Niemiecka chadecja wobec integracji Turcji z Unią Europejską w kontekście kryzysu imigracyjnego

Beata Molo, Climate Protection and German Energy Security in the Second Decade of the 21st Century

Piotr Kubiak, Kwestie bezpieczeństwa i obrony w programach wyborczych niemieckich partii politycznych w 2019 roku

Joanna Trajman, Annegret Kramp-Karrenbauer – przyszła kanclerz RFN?


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2019 (Bezpieczeństwo i ryzyko w sporcie i turystyce)

Spis treści:

Elżbieta Sideris, Determinanty bezpieczeństwa w sporcie

Robert Borkowski, Czynniki ryzyka i bezpieczeństwa w uprawianiu narciarstwa

Adam Marasek, Andrzej Marasek, Wypadki narciarskie i snowboardowe na Kotelnicy Białczańskiej w sezonie zimowym 2017/2018

Tomasz Puczyłowski, Turystyka jaskiniowa – kolejne wyzwanie dla ratownictwa górskiego

Adrian Siadkowski, Zagrożenia terrorystyczne a turystyka w krajach Maghrebu

Maciej Saskowski, Wielkie imprezy sportowe a nowe technologie: trendy w cyberzagrożeniach

Robert Borkowski, Wyzwania i zagrożenia dla turystyki na Półwyspie Helskim w XXI wieku

Iwona Cybula, Bezpieczeństwo żywieniowe dzieci podczas wycieczek szkolnych (na przykładzie analizy stron internetowych wybranych szkół podstawowych)


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2019 (Kształcenie w Siłach Zbrojnych w Polsce i na Świecie w XXI wieku. Wybrane aspekty)

Spis treści:

Krzysztof Kubiak, Military Education in the Western Culture of War: Reflections on the Origins, and the Question on the Future of the System

Krystian Frącik, Akademia Sztuki Wojennej – między tradycją a przyszłością

Tomasz Pawłuszko, Proces doskonalenia umiejętności oficerów w obszarze zarządzania kryzysowego na przykładzie kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych

Piotr Mickiewicz, Potrzeby szkoleniowe Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przeobrażeń zagrożeń bezpieczeństwa i funkcji sił zbrojnych

Agata Mazurkiewicz, Training in Civil-Military Interactions: The Design and Challenges

Aneta Baranowska, Proces przygotowania polskich oficerów do pełnienia funkcji dowódczych w asymetrycznych operacjach bojowych

Maciej Klisz, A US Army Officer – Commission, Service, and Professional Development: The Way Ahead for the Polish Armed Forces

Andrzej Pieczywok, Edukacja obronna młodzieży szkolnej i studentów w Wielkiej Brytanii

Joanna Siekiera, Military Education System in New Zealand: Legal Analysis

Marina Kukartseva (Glaser), Michail chertok, Military Music Education in Russia

Kazimierz Kraj, The System of Military Higher Education in the Russian Federation

Liudmyla Tkach, Military Education in Ukraine

Aleksandra Kozioł, National Military Education System in the Republic of Belarus

Maciej Klisz, Udział 16. Batalionu Powietrznodesantowego w operacji stabilizacyjnej w Bośni i Hercegowinie Część II: Szczegóły użycia 16.bpd w operacji IFOR oraz wnioski z analizy czynników operacyjnych: sił, obszaru i czasu


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2019 (Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia)

Spis treści:

Janusz Ziarko, Podejście systemoweiw badaniach bezpieczeństwa organizacji

Andrzej Chodyński, Wykorzystanie dorobku nauk o zarządzaniu narzecz podnoszenia bezpieczeństwa miast. Koncepcja smart

Andrzejl Marjański, Jarosław Ropęga, Ochotnicze Straże Pożarne. Zapewnienie efektusynergii w zarządzaniukryzysowym

Jowita Świerczyńska, The Roleiof Customso Clearance in Ensuring the Security and Protection of Cross-Border Trade in the European Union

Sylwia Zawadzka, System wjazdu i wyjazdu (EES) i Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). Rola i znaczenie nowoczesnych systemów w zakresie działań prewencyjnych i wzmacniania bezpieczeństwa UE

Elżbieta Majchrowska, Asian Development Bank and its Impact on Improving Security in the Asia-Pacific Region

Mirosław Laszczak, Zarządzanie bezpieczeństwem w erze cyfrowej

Piotr Komsta, Koncepcja modelowania dynamicznego procesów implementacyjnych systemów zintegrowanych a bezpieczeństwo procesówbiznesowych przy realizacji projektów IT

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 4 (XXXVII) : Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Ziarko, Janusz; Chodyński, Andrzej; Marjański, Andrzej; Ropęga, Jarosław; Świerczyńska, Jowita; Zawadzka, Sylwia; Majchrowska, Elżbieta; Laszczak, Mirosław; Komsta, Piotr
  Z wprowadzenia: "Nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości jako dyscypliny naukowe wchodzą w skład dziedziny nauk społecznych. Obiektem i przedmiotem badań w naukach społecznych jest rzeczywistość społeczna, na którą składają się: zbiorowości i zbiory społeczne, instytucje społeczne, a także procesy oraz zjawiska społeczne. Występuje przy tym heterogeniczność obiektu badań, co wymaga stosowania różnorodnych narzędzi badawczych, metod i technik – często pochodzących z innych dyscyplin naukowych, spoza dziedziny nauk społecznych. Jednym z celów badań dotyczących bezpieczeństwa może być podniesienie jego poziomu, także z wykorzystaniem dorobku nauk o zarządzaniu. Należy brać pod uwagę zróżnicowane rozumienie pojęcia „bezpieczeństwo” i fakt, że termin ten jest obecnie dyskutowany."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 2 (XXXV): Bezpieczeństwo i ryzyko w sporcie i turystyce
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Sideris, Elżbieta; Borkowski, Robert; Marasek, Adam; Marasek, Andrzej; Puczyłowski, Tomasz; Siadkowski, Adrian; Saskowski, Maciej; Cybula, Iwona
  Z wprowadzenia:"W niniejszym numerze proponujemy czytelnikom nową w naszym kwartalniku problematykę bezpieczeństwa i ryzyka w sporcie i turystyce, postanawiając tym samym poszerzyć pole tematyczne czasopisma o zagadnienia dotychczas pomijane lub traktowane w naukach o bezpieczeństwie marginalnie. A przecież sport i turystyka są przedmiotem badań nie tylko w naukach o kulturze fizycznej, lecz także w naukach o zdrowiu, historiografii, naukach prawnych etc. Zdaniem zespołu autorskiego warto otwierać nowe pola badawcze w naukach o bezpieczeństwie, bowiem we współczesnych, rozwiniętych społeczeństwach zachodnich sport zarówno w wersji wyczynowej, jak i rekreacyjnej oraz rozmaite formy turystyki stanowią nader ważny element życia jednostek i społeczeństw. Jest to powszechnie praktykowana forma spędzania czasu wolnego i dbałości o zdrowie, a także sposób kształtowania życia emocjonalnego tak jednostek, jak i całych społeczeństw. Turystyka i rekreacja są także znaczącym sektorem gospodarki w sferze usług. Produkcja i obrót handlowy coraz bardziej zróżnicowanym sprzętem sportowym stanowi z kolei nader rentowny segment biznesu i wpływa na rozwój dyscyplin wyczynowych oraz rekreacji, umożliwiając bicie kolejnych rekordów oraz rozwój nowych odmian już istniejących dyscyplin sportowych. Obok produkcji zbrojeniowej jest bez wątpienia czynnikiem rozwoju nowoczesnych technologii materiałowych."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 3 (XXXVI) : Kształcenie w siłach zbrojnych w Polsce i na świecie w XXI wieku. Wybrane aspekty
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Kubiak, Krzysztof; Frącik, Krystian; Pawłuszko, Tomasz; Mickiewicz, Piotr; Mazurkiewicz, Agata; Baranowska, Aneta; Klisz, Maciej; Pieczywok, Andrzej; Siekiera, Joanna; Kukartseva (Glaser), Marina; Chertok, Michail; Kraj, Kazimierz; Tkach, Liudmyla; Kozioł, Aleksandra
  Z wprowadzenia: "Gwałtowny postęp, który w XXI wieku objął tak wiele dziedzin życia, nie ominął także sfery wojskowej. Siły zbrojne przechodzą bardzo szybkie przemiany pod wpływem nowych osiągnięć naukowo-technicznych i poszukiwania najbardziej efektywnych sposobów ich wykorzystania nie tylko w czasie wojny, ale także pokoju i kryzysu. To wszystko stanowi duże wyzwanie dla twórców systemów kształcenia wojskowego, które należy zorganizować tak, by zapewniały siłom zbrojnym kadrę przygotowaną do sprostania współczesnym wymaganiom. Nie chodzi jedynie o naukę wykorzystania nowych rozwiązań, ale także o tak oczywiste kwestie, jak budowa zdolności przywódczych czy odporności na propagandę i dezinformację, aby nie powodowała ona olbrzymich konsekwencji dla morale kadry dowódczej i szeregowych żołnierzy. Biorąc to pod uwagę redaktorzy tomu, którzy zgodnie z dewizą periodyku starają się łączyć teorię i praktykę bezpieczeństwa, uznali, że warto jest przybliżyć różne aspekty kształcenia w siłach zbrojnych w Polsce i na świecie w XXI wieku."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 1 (XXXIV) : Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Molo, Beata; Kruk, Aleksandra; Koszel, Bogdan; Kiwerska, Jadwiga; Malinowski, Krzysztof; Dobosz-Dobrowolska, Joanna; Morozowski, Tomasz; Ciesielska-Klikowska, Joanna; Bielawska, Agnieszka; Kubiak, Piotr; Trajman, Joanna; Świder, Małgorzata; Szołdra, Kamil; Gibas-Krzak, Danuta; Stępniewska, Paulina; Gawron, Dominika; Marcinkowski, Dominik
  Z wprowadzenia: "Pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku obfituje w dyskusje na temat wagi i znaczenia wyzwań międzynarodowych. Również niemieccy politycy prezentują strategie i programy osiągania przez Niemcy celów i interesów na arenie międzynarodowej. Ocena realizacji niemieckiej polityki bezpieczeństwa oraz poziomu współpracy międzynarodowej wymaga uwzględnienia wielu czynników o charakterze podmiotowym i przedmiotowym. Minister obrony Ursula von der Leyen proponowała „przywództwo z centrum”, a prezydent Joachim Gauck postulował zwiększenie „odpowiedzialności międzynarodowej” Niemiec. Podczas gdy minister spraw zagranicznych Guido Westerwelle opowiedział się za trwaniem przy „kulturze wstrzemięźliwości”, socjaldemokraci Sigmar Gabriel i Frank-Walter Steinmeier optowali za polityką zaangażowania Niemiec. Kanclerz Angela Merkel odnosząc się do dyskusji dotyczących rozbrojenia podkreślała, że odstraszanie stanowi istotny element stabilizacji środowiska międzynarodowego i postulowała realistyczne podejście do problematyki zbrojeń."(...)