Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2017

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XX, 2017 (Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych)

Spis treści:

Tadeusz Maciejewski, Ustawodawstwo przeciwpożarowe w dawnym Gdańsku (1454–1793)

Marcin Głuszak, Geneza przepisów o dożywociu małżeńskim w projektach kodyfikacyjnych II połowy XVIII w. Zarys problemu

Jan Sobiech, Prawo łaski w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym

Michał Gałędek, W przededniu pierwszego konfliktu ustrojowego. Debata w Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego o usamodzielnieniu radców stanu w komisjach rządowych na przełomie 1815 i 1816 r.

Mateusz Mataniak, Wprowadzenie „Monety Krajowej” w Wolnym Mieście Krakowie w 1833 r. Z dziejów skarbowości na ziemiach polskich w XIX w.

Mateusz Mataniak, Służba leśna Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846). Organizacja i formy działalności. Część I: Lasy państwowe i prywatne, personalia i finanse, zwalczanie przestępstw leśnych

Justyna Bieda, Działalność oświatowa w więzieniach Królestwa Polskiego 1815–1867

Anna Klimaszewska, Michał Gałędek, Pojęcie czynności handlowych w wybranych orzeczeniach Sądu Apelacyjnego Wolnego Miasta Krakowa. Z zagadnień stosowania francuskiego Kodeksu handlowego z 1807 r. na ziemiach polskich

Anna Klimaszewska, Michał Gałędek, Kwestia właściwości osobowej trybunałów handlowych w wybranych orzeczeniach Sądu Apelacyjnego Wolnego Miasta Krakowa. Z zagadnień stosowania francuskiego Kodeksu handlowego z 1807 r. na ziemiach polskich

Joanna Machut-Kowalczyk, Przysięga w śledztwie allewiacyjnym w Królestwie Polskim w świetle akt powiatowych wieluńskich, zamojskich i łukowskich do 1866 r.

Michał Patryk Sadłowski, Koncepcje postępowania sądowoadministracyjnego w okresie funkcjonowania Rządu Tymczasowego Rosji

Danuta Waniek, Endecja, socjaliści i kościół hierarchiczny na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane problemy

Paweł Dutka, Zadośćuczynienie za krzywdy moralne w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem ustawodawstwa austriackiego

Dorota Buchwald-Cieślak, Statut Organizacyjny Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z 1932 r. jako przykład organizacji urzędów wojewódzkich w II Rzeczypospolitej

Paweł Cichoń, Jerzy Malec, Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1979–2017)

Maciej Rakowski, Wotum nieufności w PRL? Odpowiedzialność parlamentarna Rady Ministrów w okresie obowiązywania konstytucji z 22 lipca 1952 r.

Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, O ułatwieniach w dostępie do źródeł archiwalnych dotyczących prawa sądowego w Królestwie Polskim

Marek Strzała, Narzędzia i zasoby internetowe w służbie współczesnej kanonistyki

Janusz R. Budziński, Zasoby internetowe w badaniach nad polityką zagraniczną Rosji za panowania Mikołaja II

Ewa Wiśniewska, Pożytki ze znajomości osiągnięć digitalizacji w Stanach Zjednoczonych

Michał Ożóg, Regulacje prawne dotyczące sprawowania opieki duszpasterskiej w placówkach leczniczych w okresie PRL z punktu widzenia problematyki źródeł prawa. Wybrane zagadnienia

Waldemar Kozyra, Polityka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wobec życia społeczno-politycznego w Polsce w latach 1926–1928. Wybory parlamentarne z 4 i 11 marca 1928 r.

Paweł Mateusz Modrzyński, Prawo lubeckie w miastach pruskich (XIII–XVI w.). Stan badań, źródła i perspektywy badawcze

Maciej Mikuła, Na marginesie edycji miejskich ksiąg kryminalnych. Prawo pisane i dzieła prawnicze w praktyce sądu krakowskiego i dobczyckiego


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XX : Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Malec, Jerzy; Matuszewski, Jacek; Witkowski, Wojciech; Materniak-Pawłowska, Małgorzata; Rymaszewski, Zygfryd; Maciejewski, Tadeusz; Głuszak, Marcin; Sobiech, Jan; Gałędek, Michał; Mataniak, Mateusz; Bieda, Justyna; Klimaszewska, Anna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Sadłowski, Michał Patryk; Waniek, Danuta; Dutka, Paweł; Buchwald-Cieślak, Dorota; Cichoń, Paweł; Rakowski, Maciej; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Strzała, Marek; Budziński, Janusz R.; Wiśniewska, Ewa; Ożóg, Michał; Kozyra, Waldemar; Modrzyński, Paweł Mateusz; Mikuła, Maciej; Krzysztofek, Katarzyna; Zarzycki, Zdzisław; Malec, Jerzy