1.3 Artykuły nieopublikowane [pre-printy]

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 23
 • Pozycja
  Competence of a civil judge in the field of decision making - reification function
  Damasiewicz, Agnieszka
  I am assuming that there are four functions of a judge: judicial, reification, mediatory and informative. This article focuses on reification function as this is a function that is carried out in parallel with judicial function. Both those functions interweave in a decision-making process performed by a judge - the second function, however, is not always carried out. Both funtions differ in relation to the degree of judicial activism applied in the process of interpretation of law. While judicial function does not require the application of judicial activism, reification function obliges a judge to apply activism that may be a source of controversy related to the dilemma that consists in determination what degree of judicial activism and judge’s creativity (or even law-making) should be applied. This article contains the answer to four questions. Firstly, what does the reification function consist in. While answering that question, I focused on the matter of incompleteness of a legal system and the source of such incompleteness. I presume that such a source may be caused by the following factors: characteristic features of the language; the difference between an abstract and general norm and a specific and individual one, as well as the static nature of the provisions compared to the dynamism of social and economic relations and culture. Then, I moved to the question why the reification is a function of judges. I have referred to the relation between static nature of a provision and dynamism that accompanies the process of turning an abstract into concrete norm pointing that in such conditions there must be a force that will shape this process and keep it in line with the goals and objectives of the legislator. And this force is personified by judiciary power. Then, I focus on answering the question why performing reification function by judges raises so many concerns. I have indicated that they may be related to three controversies – first controversy would be related to the boundary between the creation of law and its application, second controversy would focus on the ‘dangers’ hidden under general clauses, and a third one would concern the fear of a judge to realize the reification function as well as other functions. The last matter discussed in the article concerns the relation between reification function and a judge’s competence to make decisions. In this part, I focused on the item that is a common denominator for both of them - making an evaluation taking into account that the decision-making process is entirely related to deciding and predecisional processes. And that the essence of reification function consists in a particular manner in which the evaluation is made – based on judicial activism and reaching to broad range of premises contributing to making a decision.
 • Pozycja
  Independence of the judge civlist in the context of legal stability
  (Oficyna AFM (wersja polska), 2016) Damasiewicz, Agnieszka
 • Pozycja
  Enhancement of Functional State of Children with Congenital Clubfoot via Physical Rehabilitation
  Mykhaylova, Nataliya; Prusik, Krzysztof; Prusik, Katarzyna; Grygus, Igor
  The formative experiment confirmed the effectiveness of the impact of the developed concept of physical rehabilitation on the functional state of the cardiovascular and respiratory systems of the children. Significant improvements were found in terms of timed expiratory and inspiratory capacity tests in children of the main group: the Stange’s test was 20,74 ± 0,45 s, but became 30,85 ± 0,65 (p<0.05); the Genche’s test was 10,03 ± 0.23, but became 11,97 ± 0,24 (p<0.05) s. The results confirm the positive effect of physical rehabilitation on the functional state of the cardiovascular and respiratory systems of children.
 • Pozycja
  Opracowanie metodologii i przetestowanie zintegrowanego modelu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i fizycznej ofiar operacji antyterrorystycznej
  Grygus, Igor; Hushchuk, Ihor; Shuhai, Maria; Matlasevych, Oksana
  Russia's occupation of Ukrainian south-eastern territory during so-called hybrid war resulted in appearing not only a large number of wounded people who require further physical rehabilitation, but led to the emergence of more than one million immigrants who primarily need comprehensive medical and psychological assistance. Material and Methods. This work deals with studying and analyzing of real or potential negative impact on physical and mental health of Ukrainian citizens ( participants of military conflict in Ukraine, their families, people being relocated by force and others) with the purpose of developing and testing complex medical and psychological model, physical rehabilitation of victims. While studying there will be used methods of health statistics, epidemiological analysis, research and monitoring, physical and psychological rehabilitation, theoretical modeling. Results. Assessment of probabilistic negative impact on a person or population will form the bases for development and implementation of the methodology associated with analysis of risk. It will help to develop appropriate preventive measures and give effective information support to psychologists, rehabilitators of Applied Psychology and Psychotherapy Institutes, to experts working in the field of public health at scientific research center "Human Ecology" of the National University "Ostroh Academy" and Rehabilitation Center of the department "Human health and physical rehabilitation" of the National University of Water Management and Nature Resources Use, to teachers and students of the department.
 • Pozycja
  Zasady organizacyjne koncepcji rehabilitacji dzieci z wrodzoną stopą szpotawą
  (2014) Mykhaylova, Nataliya; Grygus, Igor
 • Pozycja
  Rehabilitacja fizyczna dzieci z wrodzoną stopą szpotawą
  (2013) Mykhaylova, Nataliya; Grygus, Igor
 • Pozycja
  Zaopatrzenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi – ocena regulacji prawnych
  (2014-06-02) Lizak, Dorota; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Kochman, Małgorzata
  Niepełnosprawność jest stanem, który trwale lub okresowo uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a przez okres trwania, w pewnym stopniu dyskwalifikuje z życia społeczne-go. Każdy rodzaj niepełnosprawności jest problemem dla człowieka nią dotkniętego, chociaż część niepełnosprawnych postrzega swój stan jako normalny i oczekuje, aby tak właśnie ich traktowano. Niepełnosprawność ruchowa oprócz dyskomfortu psychicznego, implikuje dodatkowe problemy związane z barierami architektonicznymi i nie zawsze sprzyjającymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, co dla tej grupy osób, przesądza czasem o możliwości samodzielnego funkcjonowania. Choroba jest stanem, który powoduje wiele niekorzystnych następstw. Oprócz dolegliwości charakterystycznych dla danej jednostki chorobowej i często związanych z nią bólem i cierpieniem, jej skutkiem mogą być trwałe dysfunkcje organizmu z kalectwem włącznie. W przypadku, gdy pojawia się znaczne ograniczenie bądź brak samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności związanych z codziennym życiem, niezbędna jest pomoc osób trzecich, które umożliwią realizację potrzeb człowieka w płaszczyźnie bio-psycho-społecznej. Należy jednak mieć na uwadze rodzaj dysfunkcji i ograniczeń takiej osoby, aby odpowiednio dostosować pomoc, wyznając zasadę, aby pomagać, ale nie wyręczać. W sytuacji, gdy takiej pomocy brak, wówczas rolę pomocnika może spełniać sprzęt ortopedyczny. Ocenie zostanie poddany zakres regulacji prawnych dotyczący kwestii zaopatrzenia w tego typu pomoc.
 • Pozycja
  Samoocena przygotowania absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunku pielęgniarstwo, do wykonywania zawodu pielęgniarki – badania pilotażowe
  (2014-06-02) Romanowska, Urszula; Lizak, Dorota
  Ocena stopnia przygotowania danej osoby do wykonywania określonego zawodu, po-winna stanowić jeden z podstawowych elementów kształcenia. Ewaluacja winna stanowić nieodłączny element procesu kształcenia, gdyż na jej podstawie można dokonać zarówno oceny jakości kształcenia jak również określić stopień przyswojenia wiedzy i nabycia po-szczególnych umiejętności przez edukowanych. Celem pracy było zbadanie motywów wyboru kierunku studiów przez absolwentów pielęgniarstwa Krakowskiej Akademii, poznanie ich planów zawodowych oraz ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Badaniem objęto 31 absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, jako technikę wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Uzyskane wyniki wykazały, że studenci w stopniu dobrym lub bardzo dobrym oceniają swoje przygotowanie zawodowe zdobyte w czasie studiów w Krakowskiej Akademii (KA AFM). Głównym motywem wyboru studiów przez studentów była chęć pomagania innym i możliwość zdobycia dobrego zawodu. Zdecydowana większość absolwentów planuje podjąć studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 • Pozycja
  Depresja jako przykład destrukcyjnego wpływu obniżonego nastroju na sferę bio-psycho-społeczną człowieka
  (2014-06-02) Lizak, Dorota; Drąg, Jagoda; Goździalska, Anna; Satora, Renata; Jaśkiewicz, Jerzy
  Osamotnienie, obniżenie poczucia własnej wartości i całkowita niemoc towarzyszące depresji, mogą stać się przyczyną samounicestwienia. Destrukcja człowieka może nastąpić na skutek działania różnych czynników. Jednym z takich czynników może być dystymia, czyli długotrwale utrzymujące się obniżenie nastroju, mogące doprowadzić w efekcie nawet do depresji endogennej. Człowiek funkcjonując holistycznie tzn. na płaszczyźnie biologicznej (samopoczucie), psychicznej (emocjonalność), społecznej (relacje interpersonalne,) oraz du-chowej (wierzenia, praktyki religijne), podlega influencji różnorodnych czynników i bodźców endo- i egzogennych, których skutkiem mogą być wewnętrzne przeżycia, odpowiednio ukie-runkowujące późniejsze zachowania i działania. Umiejętna obserwacja, chęć nawiązania dia-logu, zaproponowanie wsparcia i pomocy przez osoby z najbliższego otoczenia to działania, które w takim wypadku mogą nawet uratować życie osobie cierpiącej na depresję. Na depre-sję może zachorować każdy, bez względu na status społeczny, wykonywany zawód czy po-chodzenie. Stan ten wymaga pomocy z zewnątrz, często specjalistycznej opieki medycznej i przede wszystkim wsparcia najbliższych. W stanie depresji rzeczywistość bywa czasem zbyt trudna, a problemy życia codziennego, wydają się być nie do rozwiązania. Taka sytuacja rodzi określone emocje, zwykle negatywne. Jeśli taki stan utrzymuje się przez określony czas i nie ulega zmianie pod wpływem pozytywnych bodźców, może oznaczać, że powoli i podstępnie zaczyna rozwijać się depresja.
 • Pozycja
  Digital Networking jako narzędzie budowy społeczeństwa obywatelskiego
  (2014-05-08) du Vall, Marta
  W erze nowych technologii procesy wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzonych dzięki odpowiedniej sieci wzajemnych kontaktów nabierają nowego znaczenia. To samo dotyczy działań profilaktycznych podejmowanych w sieci w celu przeciwdziałania problemom społecznym. Współcześnie sztuka networkingu polega na właściwym określeniu celów i odpowiednim wykorzystaniu dostępnych narzędzi cyfrowych, przy zachowaniu zasady wzajemności względem naszych „kontaktów”. Możemy uznać, że dziś stworzenie sieci networkingowej jest dużo prostsze i szybsze biorąc pod uwagę prędkość i zasięg nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, a jednocześnie jest procesem, w dużo większym stopniu, opartym o zasadę wolności i równości jednostek. Duże internetowe sieci, oparte na słabych relacjach i dostępności interpersonalnych trybów interakcji online w rzeczywistości sprzyjają działaniom zbiorowym i realizacji celów społeczeństwa obywatelskiego ery cyfrowej. ------ In the era of new technologies, information exchange processes , resources, mutual support and opportunities , led by an adequate network of mutual relations take on a new meaning. The same applies to preventive measures taken in the network in order to prevent social problems. Contemporary art of networking means the appropriate use of available digital tools, while maintaining the principle of reciprocity in terms of our " contacts " . We recognize that today the creation of a network is much easier and faster , taking into account the speed and range of modern communication tools. Digital networking, in a much greater extent, is based on the principles of freedom and equality of individuals. Large digital network based on weak interpersonal relationships and modes of interaction available online, in fact, promotes collective action and helps to achieve the objectives of civil society in the digital age.
 • Pozycja
  Gender na poważnie. Obecne trendy i zalecenia dla środowiska naukowego
  (2014-05-08) du Vall, Marta; Majorek, Marta
  Opracowanie dotyczy problematyki udziału kobiet w sektorze naukowo-badawczym. Analiza danych statystycznych ilustruje sytuację obserwowaną zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, gdzie kobiety, mimo że stanowią niemal połowę osób otrzymujących stopień doktora, to wśród profesorów zwyczajnych - zaledwie jedną piątą. Omawiane zagadnienie zaprezentowane zostało w ujęciu geograficznym, z podziałem na kraje Unii Europejskiej, Polski i Skandynawii. Wspólna dla nich jest sytuacja, w której naukowczynie napotykają na swojej drodze zawodowej więcej barier, aniżeli podobnie wykwalifikowani mężczyźni. Również w Polsce, mimo znaczącego wzrostu liczby kobiet studiujących na dalszych etapach kariery akademickiej sytuacja kobiet nie jest satysfakcjonująca. Ostatnia część opracowania poświęcona została polityce krajów nordyckich w zakresie eliminowania zjawiska nierówności płci w sektorze akademickim. Mimo że państwa tego regionu prowadzą własną politykę dotyczącą równowagi płci w życiu społecznym, to prowadzą daleko idące konsultacje co do wspólnych strategii w tym obszarze, a działania na rzecz równości płci w skandynawskim sektorze naukowo-badawczym bazują przede wszystkim na przepisach antydyskryminacyjnych. Rozwiązania przyjęte w tym regionie oraz wytyczne europejskich instytucji potraktowane zostaną jako swoisty punkt odniesienia dla działań na rzecz eliminowania nierówności ze względu na płeć w sektorze akademickim.
 • Pozycja
  W stronę nowej kultury gier komputerowych - od komputeryzacji do smartfonizacji
  (2014-05-08) du Vall, Marta; Majorek, Marta
  In this paper the authors focus on the crucial change of thinking about what really computer is, and then attempt to determine the essential elements of the new games designed for mobile computers. Authors characterise this type of entertainment, which makes possible to outline potential scenarios for the development of this sphere and its impact on contemporary cultural change.
 • Pozycja
  Gender w polityce - perspektywy i rekomendacje
  (2014-05-08) du Vall, Marta; Majorek, Marta
  Opracowanie koncentruje się na kwestii partycypacji kobiet w polityce, a w szczególności równości płci w obszarze sprawowania władzy i dostępie do zasobów z nią związanych. Dostępne wyniki badań ukazują wzrost udziału kobiet w życiu politycznym. Zdecydowanie więcej kobiet ubiega się o urzędy i wiele z nich osiąga sukcesy. Niewątpliwy, łatwo dostrzegalny postęp nie przysłania jednak utrzymującej się gender gap, przejawiającej się w utrzymującej się, mniejszej partycypacji kobiet. Dotyczy to także rozwiniętych państw demokratycznych, które służyły powyżej za przykład krajów o wysokiej liczbie stanowisk politycznych piastowanych przez kobiety. Pod rozwagę wzięte zostaną głównie dostępne dane ilościowe oraz ich opracowania, a analiza dostępnych wyników pozwoli na prezentację zmiany reprezentacji kobiet w politycznych gremiach decyzyjnych zarówno na poziomie państwowym, jak i ponadpaństwowym. W pierwszej kolejności zarysowany zostanie całościowy charakter partycypacji z podziałem na płeć, w oparciu o dane dotyczące deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Na tym tle ukazana zostanie sytuacja, z którą mamy do czynienia w Polsce. Opracowanie kończy prezentacja osiągnięć krajów skandynawskich w omawianej materii. Nie jest zaskakujące, iż pod względem ilości kobiet zasiadających w gremiach decyzyjnych, na czele będą plasowały się kraje tego regionu, zatem analizę zamykać będzie próba wskazania rozwiązań i dobrych praktyk możliwych do zastosowania na rodzimym gruncie.
 • Pozycja
  Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w świetle polskiego prawa i statystyk
  (2014-05-08) du Vall, Marta
  Założeniem opracowania było przybliżenie treści, celów i podstawowych mechanizmów monitorujących procesy ochrony ofiar przemocy zawartych w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W rozdziale czytelnik znajdzie informacje dotyczące wybranych, dostępnych polskich statystyk dotyczących przestępstw mieszczących się w zakresie nowej europejskiej regulacji. Autorka poddała analizie główne założenia Konwencji i odniosła zobowiązania nakładane przez Radę Europy do obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, co w rezultacie pozwoliło na stwierdzenie, iż w polskim systemie prawnym kluczowe dla ograniczenia przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie przepisy już obowiązują. Waga Konwencji Rady Europy jest jednak szczególna, gdyż ujmuje ona kwestie przemocy nie tylko w perspektywie prawnej, ale i społeczno-kulturowej. Tym samym wyraźnie wskazuje, że szczególnej uwagi wymagają działania zmierzające do podniesienia świadomości społeczeństwa w kwestii przestrzegania praw kobiet i zasady równości płci.
 • Pozycja
  Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych
  (2014-03-05) Januszko-Szakiel, Aneta
  W artykule dokonano przeglądu definicji pojęcia archiwum cyfrowe oraz przedstawiono typologię funkcjonujących archiwów cyfrowych. Zwrócono uwagę na odmienność archiwów instytucji pamięci i archiwów sektora biznesu, bądź administracji. Przybliżono tematykę wiarygodności archiwów cyfrowych i wymieniono cechy identyfikacyjne, zapewniające archiwom cyfrowym status instytucji wiarygodnej. Artykuł ma charakter dokumentacji dotychczasowych ustaleń w zakresie procesów organizacji i funkcjonowania, także audytu i certyfikacji wiarygodnych archiwów cyfrowych. Ustalenia te są efektem międzynarodowej współpracy takich organizacji i instytucji jak: DCC – Digital Curation Centre, OCLC - Online Computer Library Center, RLG – Research Library Group, NARA - National Archives and Records Administration, NESTOR - Network of Expertise in Long-term Storage of Digital Resources oraz CRL – U.S. Center for Research Libraries. Są one dostępne w dwóch wersjach językowych; angielskiej: Trustworthy Repositories Audio & Certification. Criteria and Checklist (TRAC) oraz niemieckiej: Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive.
 • Pozycja
  Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych - Program dla polskich bibliotek
  Januszko-Szakiel, Aneta
  W artykule przedstawiono propozycję programu ochrony zasobów cyfrowych zgromadzonych w polskich instytucjach bibliotecznych. W programie uwzględniono najistotniejsze normy i standardy długoterminowej archiwizacji wypracowane i rekomendowane przez instytucje pamięci krajów zaawansowanych w działaniach archiwizacyjnych. Odniesiono się również do możliwości i warunków polskich instytucji bibliotecznych. Program ma charakter hipotetycznego scenariusza przystąpienia polskich bibliotek do działań na rzecz zapewnienia długoterminowej użyteczności polskich zasobów cyfrowych.
 • Pozycja
  Dysertacje via Internet. Projekt elektronicznej archiwizacji rozpraw naukowych w Niemieckiej Bibliotece Narodowej.
  Januszko-Szakiel, Aneta
  Od 1998 roku Die Deutsche Bibliothek, niemiecka biblioteka narodowa, gromadzi i archiwizuje elektroniczne rozprawy naukowe. Głównym celem projektu „Disserationen Online” jest rozbudowa organizacyjnej oraz technicznej infrastruktury, a także ustalenie prawnych procedur postępowania z dysertacjami oraz habilitacjami publikowanymi w wersji elektronicznej. Dotychczasowe prace przyniosły istotne doświadczenia w zakresie tworzenia publikacji elektronicznych, ich zapisu w stosownych formatach danych cyfrowych, tworzenia metadanych dla dokumentów elektronicznych, transferu dokumentów do biblioteki, ich archiwizacji w depozycie elektronicznych rozpraw naukowych DDB oraz udostępniania uprawnionym użytkownikom.
 • Pozycja
  Wokół organizacyjnych zagadnień długoterminowej ochrony użyteczności zasobów cyfrowych.
  Januszko-Szakiel, Aneta
  W artykule przedstawiona została problematyka organizowania działań na rzecz długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych. Zaprezentowane zostały wnioski z materiału badawczego zgromadzonego w toku realizacji badań sondażowych na temat archiwizacji publikacji elektronicznych w polskich instytucjach bibliotecznych oraz wydawniczych.