Pokaż uproszczony rekord

Alkohole polihydroksylowe w ratownictwie medycznym

dc.contributor.advisorObniska, Jolanta
dc.contributor.authorTomalik, Jakub
dc.date.accessioned2017-12-05T18:29:01Z
dc.date.available2017-12-05T18:29:01Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/16677
dc.descriptionNierecenzowany artykuł poglądowypl
dc.description.abstractAlkohole polihydroksylowe są to związki organiczne charakteryzujące się obecnością grupy hydroksylowej. Znalazły one zastosowanie w medycynie ratunkowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2016, poz 678). Możemy wyróżnić trzy leki z tej grupy: nitrogliceryna (jako pochodna gliceryny), mannitol oraz glukoza. Leki te znalazły zastosowanie w różnych stanach zagrożenia życia np. ostre zespoły wieńcowe, stany podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego czy hipoglikemia.pl
dc.description.abstractPolyhydroxy alcohols are organic compounds characterized by the presence of a hydroxyl group. They have been used in emergency medicine under the Regulation of the Minister of Health of 20 April 2016. On medical emergency services and health services other than medical emergency services which may be provided by a paramedic (OJ 2016, item 678). We can distinguish three drugs in this group: nitroglycerin (as a derivative of glycerol), mannitol and glucose. These drugs have been used in a variety of life-threatening conditions, such as acute coronary syndromes, intracranial pressure or hypoglycaemia.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectalkohole polihydroksylowepl
dc.subjectglicerynapl
dc.subjectglukozapl
dc.subjectmannitolpl
dc.subjectmedycyna ratunkowapl
dc.subjectnitroglicerynapl
dc.subject.otherRatownictwo medycznepl
dc.titleAlkohole polihydroksylowe w ratownictwie medycznympl
dc.title.alternativePolihydric alcohols used in emergency medical servicespl
dc.typeInnypl


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons opisanej jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska