Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2018 (Teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji)

Spis treści:

Jarosław Rokicki, O urzeczywistnieniu gry i mistyfi kacji rzeczy

Magdalena Christ, Alina Nowak, Od gier i zabaw po grywalizację w budowaniu motywacji do uczenia się u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i studentów pedagogiki

Magdalena Trzcionka, Innowacje w edukacji – grywalizacja w procesie dydaktycznym

Ewa Trębińska-Szumigraj, Uniwersytet na ulicy – o doświadczeniach płynących z gier miejskich

Marta du Vall, Grywalizacja jako klucz do zwiększenia zaangażowania młodego pokolenia w działania społeczne

Małgorzata Bajgier-Kowalska, Mariola Tracz, Radosław Uliszak, Ingress jako przykład wykorzystania grywalizacji w turystyce. Studium przypadku dla Krzeszowic i Skały

Katarzyna Gibek, Grywalizacja jako narzędzie motywowania i angażowania pracowników

Anna Losa-Jonczyk, Gamifikacja w kreowaniu wizerunku w mediach


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2018 (Architektoniczne dialogi)

Spis treści:

Anna Palej, Dziecko i jego miejsce we współczesnym mieście

Piotr Wróbel, Przestrzenie publiczne – zbudowane ramy dialogu społecznego

Barbara Stec, Dialog człowieka z architekturą

Marta A. Urbańska, Architektura dialogu: w stronę przestrzeni pytań i odpowiedzi

Artur Jasiński, Dialog Renzo Piano z Louisem Kahnem: Kimbell Art Museum w Fort Worth

Bartosz Haduch, Dialog architektury i sztuki w twórczości pracowni Herzog & de Meuron

Krzysztof Ingarden, Współczesna architektura chińska Drugiej Fali–Modernizm Udomowiony

Elżbieta Kaczmarska, Małgorzata Kaczmarska, Nowa architektura w uzdrowiskach Zatoki Biskajskiej

Agnieszka Starzyk, Collegium Nobilium – architektura społecznego dialogu

Katarzyna Banasik-Petri, Manhattan – niekończący się dialog. Przegląd wybranych wysokościowców na Manhattanie w kontekście wizji miasta idealnego Franka Lloyda Wrighta i Le Corbusiera

Emilia Malec-Zięba, Personalne wnętrza


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2018 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Agnieszka Cierniak, Magdalena Skubal, Małgorzata Kalemba-Drożdż, Czy galusan epigallokatechiny może być skutecznym polifenolem w terapii skojarzonej z etopozydem w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej?

Ewelina Wędrowska, Marek Libura, Maciej Chmielarski, Bartłomiej Grad, Joanna Golińska, Tomasz Senderek, Rafał Wojciechowski, Jakub Siudut, Piotr Kopiński, Obraz cytoimmunologiczny płynu stawowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wstępna ocena wpływu leczenia metotreksatem i metyloprednizolonem

Magdalena Słapińska, Tomasz Senderek, Filip Gołkowski, Zmienność wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w zależności od procedury jego wykonania u pacjenta z kontrolowanym idiopatycznym nadciśnieniem tętniczym

Anna M. Roszkowska, Aktualności w diagnostyce i leczeniu stożka rogówki

Małgorzata Kalemba-Drożdż, Witamina C w leczeniu nowotworów i profilaktyce chorób niezakaźnych

Janusz Ligęza, W poszukiwaniu fontanny młodości – podłoże genetyczne długowieczności oraz procesów starzenia

Tomasz Gawlikowski, Anna Bilska-Kos, Leszek Satora, Zatrucia grzybami jadalnymi

Olga Milczarek, Stanisław Kwiatkowski, Marcin Majka, Patrycja Swadźba, Jakub Swadźba, Zastosowanie wielokrotnych podań mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z galarety Whartona w leczeniu niepełnego uszkodzenia rdzenia kręgowego – opis przypadku


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2018 (Wykluczenie społeczne i marginalizacja a zdrowie psychiczne i somatyczne)

Spis treści:

Urszula Struzikowska-Seremak, Jakub Lickiewicz, Marta Makara-Studzińska, Psychologiczne determinanty wykluczenia społecznego kobiet-ofiar przemocy w rodzinie

Ewelina Wild, Jakub Lickiewicz, Marta Makara-Studzińska, Trening empatii jako metoda zapobiegania zachowaniom agresywnym w grupie dzieci w młodszym wieku szkolnym – Doniesienia wstępne

Andrzej Mirski, Natalia Mirska-Tomasz, ADHD i choroba Aspergera a wykluczenie społeczne

Beata Zinkiewicz, Działania profilaktyczne podejmowane przez rodzinnych kuratorów sądowych w obszarze zdrowia

Olena Bocharova, Ludzie Donbasu wykluczeni z ukraińskiego społeczeństwa czy z Ukrainy? Próba analizy

Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, Małgorzata Leśniak, Młodzież ukraińska w Polsce. Problemy integracji

Beata Zinkiewicz, Znaczenie pracy osób pozbawionych wolności na przestrzeni dziejów

Robert Witkowski, Terapeutyczny wymiar wolontariatu hospicyjnego osób pozbawionych wolności


Recent Submissions

 • Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 4 (XVIII): Wykluczenie społeczne i marginalizacja a zdrowie psychiczne i somatyczne (added: 2019-05-06) 

  Leśniak, Małgorzata; Struzikowska-Seremak, Urszula; Lickiewicz, Jakub; Makara-Studzińska, Marta; Mirski, Andrzej; Mirska-Tomasz, Natalia; Zinkiewicz, Beata; Bocharova, Olena; Malczewska-Błaszczyk, Agnieszka; Leśniak, Małgorzata; Zinkiewicz, Beata; Witkowski, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Z wprowadzenia "Wykluczenie społeczne jest problemem niezwykle złożonym, a jego przyczyny i obszary są mocno zróżnicowane. Na sytuację osoby czy grupy wykluczonej mają wpływ różne niekorzystne czynniki, występujące łącznie ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 3 (XVIII) : Medycyna i zdrowie publiczne (added: 2018-11-07) 

  Cierniak, Agnieszka; Skubal, Magdalena; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Wędrowska, Ewelina; Libura, Marek; Chmielarski, Maciej; Grad, Bartłomiej; Golińska, Joanna; Senderek, Tomasz; Wojciechowski, Rafał; Siudut, Jakub; Kopiński, Piotr; Słapińska, Magdalena; Gołkowski, Filip; Roszkowska, Anna M.; Chronowska, Justyna; Madej, Andrzej; Leks, Sylwia; Chrobot, Renata; Ligęza, Janusz; Gawlikowski, Tomasz; Bilska-Kos, Anna; Satora, Leszek; Swadźba, Jakub; Milczarek, Olga; Kwiatkowski, Stanisław; Majka, Marcin; Swadźba, Patrycja; Grzywacz-Kisielewska, Agata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  ZE WSTĘPU: Prezentowany Czytelnikom numer „Państwa i Społeczeństwa”, zajmujący się zagadnieniami medycyny i zdrowia publicznego, zawiera trzy prace oryginalne, sześć poglądowych i jeden opis przypadku. Dodatkowo zamieszczono ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 2 (XVIII) : Architektoniczne dialogi (added: 2018-10-10) 

  Banasik-Petri, Katarzyna; Palej, Anna; Wróbel, Piotr; Stec, Barbara; Urbańska, Marta A.; Haduch, Bartosz; Ingarden, Krzysztof; Kaczmarska, Elżbieta; Kaczmarska, Małgorzata; Starzyk, Agnieszka; Malec-Zięba, Emilia; Schubert, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  ZE WSTĘPU: Niniejszy zeszyt „Państwa i Społeczeństwa” – drugi już poświęcony architekturze – nosi tytuł Architektoniczne dialogi i stanowi zaproszenie do szerszej dyskusji. Autorzy artykułów – architekci, twórcy, badacze ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 1 (XVIII) : Teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji (added: 2018-10-10) 

  Aksman, Joanna; Bierówka, Joanna; Rokicki, Jarosław; Christ, Magdalena; Nowak, Alina; Trzcionka, Magdalena; Trębińska-Szumigraj, Ewa; du Vall, Marta; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Tracz, Mariola; Uliszak, Radosław; Gibek, Katarzyna; Losa-Jonczyk, Anna; Kliś, Maria; Uhma, Piotr; Mikulski, Lech; Baran, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Tom, który oddajemy do rąk Szanownych Czytelników, składa się z ośmiu tekstów skoncentrowanych wokół tematyki grywalizacji. Zagadnienie to wydaje się szczególnie interesujące i aktualne w obliczu specyfiki współczesnego ...