Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2018

Spis treści:

Monika Augustyniak, Organization and functioning of legislative bodies in Polish and French territorial self-government: contribution to the discussion

Henriett Rab, Márton Leó Zaccaria, Can the prohibition of age discrimination balance the labour market?

Tomasz Srogosz, Strasburskie kryteria dotyczące izolacyjnego środka zabezpieczającego a prawo polskie

Agnieszka Szpak, Proliferacja broni ręcznej strzeleckiej i lekkiego uzbrojenia jako czynnik przedłużający trwanie konfl iktów zbrojnych

Michał Peno, Przestępstwo i kara w fi lozofi cznym ujęciu Johna Finnisa

Tomasz Tyburcy, Z problematyki rozboju. „Przemoc wobec osoby” (art. 280 § 1 k.k.) a „gwałt na osobie” (art. 130 § 3 k.w.)

Agnieszka Kania, Prawnokarny zakaz wstępu na imprezę masową

Konrad Burdziak, Czy art. 196 kodeksu karnego w sposób nadmierny ogranicza wolność wyrażania poglądów i twórczości artystycznej?

Marcin Jurewicz, Oznakowanie nanoproduktów w Unii Europejskiej – uwarunkowania prawne

Jakub Biernat, Nabywanie nieruchomości rolnych w drodze zasiedzenia. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne

Beata Więzowska-Czepiel, Podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich–przegląd instytucji wpisanych do rejestru UOKiK (część I)

Aleksandra Grześkowiak, Niedozwolone oddziaływanie na wolę testatora. Groźba a nieważność testamentu. Analiza porównawcza Kodeksu cywilnego, Bürgerliches Gesetzbuch oraz Code civil des Français

Izabela Ciszek-Łudzik, Dochodzenie roszczeń cywilnych przez pokrzywdzonego przestępstwem od świadka koronnego

Maciej Schmidt, Niestabilność prawa podatkowego jako czynnik ograniczający zaufanie podatników do systemu prawa


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2018

Spis treści:

Jan Czaja, Interwencja humanitarna w prawie i polityce międzynarodowej

Wojciech Cyrul, Wiesław Hałucha, Wybrane aspekty kulturowych uwarunkowań negocjacji prawniczych międzynarodowych kontraktów handlowych

Łukasz Balwicki, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Analiza uchwałodawstwa rad gmin wprowadzającego strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych

Tomáš Strémy, Natália Hangáčová, Lukáš Turay, Organised Crime in the Slovak Republic

Beata Więzowska-Czepiel, Podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – przegląd instytucji wpisanych do rejestru UOKiK (część II)

Bartosz Szolc-Nartowski, Wola dziedzica a treść legatu w prawie rzymskim

Agnieszka Bednarczyk-Płachta, Jakość zmian prawa o szkolnictwie wyższym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Karol Flisek, Główne modele orzecznictwa sądów administracyjnych

Kinga Piwowarska, Czy nowe technologie zrewolucjonizują rynek pracy?

Jan Dytko, Postępowanie w sprawie incydentów medycznych


Recent Submissions

  • Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 2 (23), 2018 (added: 2019-05-07) 

    Maciąg, Zbigniew; Czaja, Jan; Cyrul, Wojciech; Hałucha, Wiesław; Balwicki, Łukasz; Balwicka-Szczyrba, Małgorzata; Strémy, Tomáš; Hangáčová, Natália; Turay, Lukáš; Więzowska-Czepiel, Beata; Szolc-Nartowski, Bartosz; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Flisek, Karol; Piwowarska, Kinga; Dytko, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1 (22), 2018 (added: 2018-10-24) 

    Augustyniak, Monika; Rab, Henriett; Zaccaria, Márton Leó; Srogosz, Tomasz; Szpak, Agnieszka; Peno, Michał; Tyburcy, Tomasz; Kania, Agnieszka; Burdziak, Konrad; Jurewicz, Marcin; Biernat, Jakub; Więzowska-Czepiel, Beata; Grześkowiak, Aleksandra; Ciszek-Łudzik, Izabela; Schmidt, Maciej; Surdyk, Michał; Zwolak, Sławomir; Borkowski, Robert; Mirocha, Łukasz; Marek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)