Show simple item record

Regulacje prawne określające ramy opieki zdrowotnej osób przybywających do Polski jako uchodźcy ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych, ich wykrywania, leczenia i zapobiegania

dc.contributor.authorSowizdraniuk, Piotr
dc.contributor.authorSowizdraniuk, Joanna
dc.date.accessioned2019-07-25T10:43:51Z
dc.date.available2019-07-25T10:43:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2019, nr 1, s. 79-89.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/26172
dc.description.abstractMożliwość szybkiego przemieszczania się dużych grup ludzi na znaczne odległości oprócz korzyści, niesie ze sobą także wiele zagrożeń, również tych wynikających z pojawiania i rozprzestrzeniania się chorób, które do tej pory nie były diagnozowane i leczone w kraju docelowym imigrantów. W interesie każdej grupy społecznej powinno być więc wypracowanie mechanizmów, w tym aktów prawnych i rozwiązań organizacyjno-technicznych, umożliwiających pełną ochronę i właściwe reagowanie na możliwość zawleczenia i rozprzestrzeniania się różnych chorób, zwłaszcza zakaźnych. Celem niniejszej pracy jest omówienie praw i obowiązków państwa dotyczących opieki medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem występowania ryzyka chorób zakaźnych, wobec osób pragnących osiedlić się w Polsce, a zwłaszcza wobec uchodźców. Znajomość przedstawionych regulacji pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego i epidemiologicznego obywateli, przekonując tym samym, że jeśli wszelkie procedury zostają zachowane, to zapewniona jest właściwa opieka medyczna zarówno dla osób przyjeżdżających do Polski, jak i jej stałych mieszkańców.pl
dc.description.abstractIn addition to the benefi ts of the rapid movement of large groups of people over long distances, there are also many threats, including those resulting from the emergence and spread of diseases that have not yet been experienced in the destination country. Therefore, it is in the interest of all social groups to develop mechanisms, including legal acts and organizational and technical solutions that enable the fullest possible protection and proper response to limit the potential for the introduction and spread of various diseases, especially infectious ones. The aim of the study is to discuss the rights and obligations of the state regarding medical care, especially the risk of infectious diseases carried by people who want to settle in Poland for various reasons. Knowledge of the presented regulations makes it possible to increase the health and epidemiological safety of citizens as, if all procedures are maintained, proper medical care is provided to both new citizens arriving in Poland and permanent residents.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmigracjapl
dc.subjectuchodźcapl
dc.subjectchoroby zakaźnepl
dc.subjectMigrationpl
dc.subjectrefugeepl
dc.subjectinfectious diseasespl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titleRegulacje prawne określające ramy opieki zdrowotnej osób przybywających do Polski jako uchodźcy ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych, ich wykrywania, leczenia i zapobieganiapl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0858pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0858-pis-2019-1-006


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska