Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2012

Spis treści:

Marcin Pieniążek, Obywatelskie nieposłuszeństwo jako gwarancja praw podmiotowych

Mateusz Kolaszyński, Rozwiązania instytucjonalno-prawne w zakresie cywilnej i demokratycznej kontroli i nadzoru nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Anna Ibek, Generalizacje w rozumowaniach dowodowych

Iga Bałos, Prawo właściwe dla rozwodu I separacji według rozporządzenia “Rzym III” oraz znowelizowanej polskiej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe

Monika Antos, Skutki braku udzielenia zgody przez spółkę na zbycie udziałów w sp. z o.o.

Katarzyna Banasik, Stalking w austriackim prawie karnym

Renata Staszel, Samobójstwa w Tatrach w latach 2000—2010

Małgorzata Wrońska, Propozycja nowego wykorzystania badań poligraficznych

Anna Ibek, Z zagadnień poprawności opiniowania w badaniach poligraficznych

Małgorzata Wrońska, Wykrywanie kłamstwa przez nauczycieli


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2012

Spis treści:

Hieronim Kubiak, Demokracja i indywidualna wola

Tadeusz Biernat, Soft law a proces tworzenia praw a w Unii Europejskiej. Wpływ soft law na konstrukcję i treść uzasadnień aktów normatywnych

Filip Zamuliński, Prawne aspekty zatrzymania cudzoziemca z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym na tle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz kodeksu postępowania cywilnego

Rafał Noworyta, Problematyka odpowiedzialności za przestępstwo z art. 217 kodeksu karnego w św ietle art. 961 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Renata Pawlik, Urządzenie niedozwolone jako jedno ze znamion przestępstwa sharingu

Kamila Irlik, Kilka uwag o ustawowej definicji pokrzywdzonego na tle art. 233 kk—zagadnienia materialnoprawne i karnoprocesowe

Krzysztof Radwaniak, Biały wywiad w policji — narzędzie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych

Marcin Gołaszewski, Psychologiczne podstawy efektywności badań poligraficznych—nowe podejście w XXI w.


Recent Submissions

  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2, 2012 (added: 2014-04-28) 

    Kubiak, Hieronim; Biernat, Tadeusz; Zamuliński, Filip; Noworyta, Rafał; Pawlik, Renata; Irlik, Kamila; Radwaniak, Krzysztof; Gołaszewski, Marcin; Gajek, Krzysztof; Kolaszyński, Mateusz; Sztompka, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2012 (added: 2014-04-23) 

    Pieniążek, Marcin; Kolaszyński, Mateusz; Ibek, Anna; Bałos, Iga; Antos, Monika; Banasik, Katarzyna; Staszel, Renata; Wrońska, Małgorzata; Widacki, Jan; Domin-Kuźma, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)