Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2006 (Społeczeństwo obywatelskie - historyczne źródła i współczesny obraz)

Spis treści:

Stanisław Gałkowski, Polityka i wychowanie

Mateusz Nieć, Z genezy pojęcia obywatelstwa

Maria Magoska, O nowych formach aktywności obywatelskiej

Lidia Owczarek, Tendencje i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego-referendum lokalne

Krzysztof Sidorkiewicz, Problematyka frekwencji wyborczej na podstawie doświadczeń okręgu elbląskiego w wyborach parlamentarnych roku 2005

Barbara Krauz-Mozer, Obywatel wobec globalizacji

Zygmunt Woźniczka, Społeczeństw o Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego wobec nowej rzeczywistości po 1945 roku (zarys problemu)

Anna Łoś-Tomiak, Społeczeństw o obywatelskie, państwo, rynek jako siły równoważne

Jolanta Workowska, Bunt jako wyraz wspólnoty

Małgorzata Winiarska, Udział obywateli Unii Europejskiej w debacie nad przyszłością Europy. Analiza europejskiego forum dyskusyjnego Debate Europe

Ewa Myślak-Bodek, Natura demokracji szwajcarskiej. Formy aktywności obywatelskiej

Marta du Vall, Ewolucia wzoru postawy obywatelskiej w myśli amerykańskich neokonserwatystów na przełomie lat 60. i 70


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2006 (Konteksty społeczne i cywilizacyjne przemian współczesnej rodziny)

Spis treści:

Stanisław Kawula, Przemiany i przyszłość rodziny współczesnej

Elżbieta Kopytek, Tradycje i wzorce wychowania w rodzinie żydowskiej

Alicja Kycia, Rodzina wiejska w kontekście współczesnych przemian (na przykładzie wybranej gminy województwa podkarpackiego)

Jaroslav Oberuć, Primary Function of Family at Education and Upbringing of Young Generation

Jerzy Gizella, U źródeł współczesnego konformizmu — refleksje nad Psychologią, tłumu Le Bona

Jan Szmyd, Cywilizacyjne konteksty współczesnego kryzysu edukacyjnego

Teresa E. Olearczyk, Kreowanie etosu nauczyciela i jego wychowawcze wartości

Monika Wasilewska, Małgorzata Kuleta, Style wychowania w rodzinie a zadowolenie z siebie młodych kobiet wkraczających w dorosłe życie

Barbara Dobranowska, Postawy kobiet wobec rozwodu

Jadwiga Piątek, Poczucie koherencji a rozwiązywanie kryzysów przez osoby po interwencji kryzysowej

Bożena Kania, Wzór ojca i ojcostwa u młodych mężczyzn planujących założenie rodziny

Justyna Młynek, Funkcjonowanie osób osieroconych przez ojca w dzieciństwie

Anna Dudek, Wielokulturowy wymiar starości

Alina Gardyła, Polskie wdowy. Studium przypadku

Anna Panek, Pozycja babci w trójpokoleniowej rodzinie. Analiza wybranych przypadków

Małgorzata Kubas, Wpływ zaspokojenia potrzeb na adaptację do starości > oraz bilans życiowy

Barbara Józefik, Psychoterapia wobec przemian kulturowych


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2006 (Studia, rozprawy, artykuły)

Spis treści:

Stanisław Nieciuński, Kształcenie akademickie a intelektualny rozwój młodzieży studenckiej

Stanisław Szumpich, Aktualne problemy narkomanii wśród młodzieży

Janusz Ziarko, Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym

Ryszard Wroński, Modernizacja zajęć edukacyjnych w uczelni. By student miał poczucie własnej skuteczności

Anna Gaweł, Środowisko psychospołeczne szkoły w kontekście edukacji zdrowotnej

Stanisław Nieciuński, Jerzy Kulczycki, Przyczynek do dyskusji na temat standardów edukacyjnych w Zjednoczonej Europie

Bogusław Blachnicki, Klasa robotnicza w transformacji struktury społecznej

Maria Kliś, Znaczenie zainteresowań czytelniczych dla efektów uczenia się tekstu w dobie cywilizacji obrazkowej

Maria Jordan, Integracja wsparcia społeczno-pedagogicznego dziecka i rodziny w środowisku wiejskim


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2006

Spis treści:

Bogusław Blachnicki, Komponent ryzyka w transformacji struktury społecznej

Janusz Fałowski, Mniejszość niemiecka w Sejmie Śląskim II kadencji

Paweł Cichoń, Pozycja ustrojowa dozorcy w administracji Rzeczypospolitej szlacheckiej

Katarzyna Banasik, Występek o charakterze chuligańskim (w świetle projektu zmiany kodeksu karnego z dnia 19 grudnia 2005 roku)

Monika Chlipała, Samodzielność samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia)

Krzysztof Grygajtis, Federalizm paryskiej „Kultury" i jego twórcy - Jerzy Giedroyc i Juliusz Mieroszewski

Gaweł Pondel, Z problematyki reformy parlamentu Zjednoczonego Królestwa

Piotr Kimla, Między monizmem a relatywizmem. Uwagi o etyce realistycznej Izajasza Berlina

Andrzej Dziadzio, Konstytucja 3 maja 1791 roku na tle koncepcji ustrojowych Oświecenia


Recent Submissions

 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2006 : Studia, rozprawy, artykuły (added: 2014-06-30) 

  Pucek, Zbigniew; Nieciuński, Stanisław; Szumpich, Stanisław; Ziarko, Janusz; Wroński, Ryszard; Gaweł, Anna; Kulczycki, Jerzy; Blachnicki, Bogusław; Kliś, Maria; Jordan, Maria; Bożek, Martin; Rojek, Piotr; Młynarczyk, Andrzej; Młynarczyk, Krystian; Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2006 : Społeczeństwo obywatelskie - historyczne źródła i współczesny obraz (added: 2014-06-30) 

  Gałkowski, Stanisław; Nieć, Mateusz; Magoska, Maria; Owczarek, Lidia; Sidorkiewicz, Krzysztof; Krauz-Mozer, Barbara; Woźniczka, Zygmunt; Łoś-Tomiak, Anna; Workowska, Jolanta; Winiarska, Małgorzata; Myślak-Bodek, Ewa; du Vall, Marta; Skawińska, Mirosława; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna; Masiarz, Władysław; Blak, Beata; Janik, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2006 : Konteksty społeczne i cywilizacyjne przemian współczesnej rodziny (added: 2014-06-25) 

  Kawula, Stanisław; Kopytek, Elżbieta; Kopytek, Elżbieta; Kycia, Alicja; Oberuč, Jaroslav; Gizella, Jerzy; Gizella, Jerzy; Szmyd, Jan; Olearczyk, Teresa; Wasilewska, Monika; Kuleta, Małgorzata; Dobranowska, Barbara; Piątek, Jadwiga; Kania, Bożena; Młynek, Justyna; Dudek, Anna; Gardyła, Alina; Panek, Anna; Kubas, Małgorzata; Józefik, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2006 (added: 2014-06-24) 

  Blachnicki, Bogusław; Fałowski, Janusz; Cichoń, Paweł; Banasik, Katarzyna; Chlipała, Monika; Grygajtis, Krzysztof; Pondel, Gaweł; Kimla, Piotr; Dziadzio, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)