Show simple item record

Depresja jako przykład destrukcyjnego wpływu obniżonego nastroju na sferę bio-psycho-społeczną człowieka

dc.contributor.authorLizak, Dorota
dc.contributor.authorDrąg, Jagoda
dc.contributor.authorGoździalska, Anna
dc.contributor.authorSatora, Renata
dc.contributor.authorJaśkiewicz, Jerzy
dc.date.accessioned2014-11-24T10:02:30Z
dc.date.available2014-11-24T10:02:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationW: Działania opiekuńcze w profilaktyce i terapii, (red.) Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Grażyna Dębska. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 19-26.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7571-227-8pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/756
dc.descriptionArtykuł recenzowany / peer-reviewed articlepl_PL
dc.description.abstractOsamotnienie, obniżenie poczucia własnej wartości i całkowita niemoc towarzyszące depresji, mogą stać się przyczyną samounicestwienia. Destrukcja człowieka może nastąpić na skutek działania różnych czynników. Jednym z takich czynników może być dystymia, czyli długotrwale utrzymujące się obniżenie nastroju, mogące doprowadzić w efekcie nawet do depresji endogennej. Człowiek funkcjonując holistycznie tzn. na płaszczyźnie biologicznej (samopoczucie), psychicznej (emocjonalność), społecznej (relacje interpersonalne,) oraz duchowej (wierzenia, praktyki religijne), podlega influencji różnorodnych czynników i bodźców endo- i egzogennych, których skutkiem mogą być wewnętrzne przeżycia, odpowiednio ukierunkowujące późniejsze zachowania i działania. Umiejętna obserwacja, chęć nawiązania dialogu, zaproponowanie wsparcia i pomocy przez osoby z najbliższego otoczenia to działania, które w takim wypadku mogą nawet uratować życie osobie cierpiącej na depresję. Na depresję może zachorować każdy, bez względu na status społeczny, wykonywany zawód czy pochodzenie. Stan ten wymaga pomocy z zewnątrz, często specjalistycznej opieki medycznej i przede wszystkim wsparcia najbliższych. W stanie depresji rzeczywistość bywa czasem zbyt trudna, a problemy życia codziennego wydają się być nie do rozwiązania. Taka sytuacja rodzi określone emocje, zwykle negatywne. Jeśli taki stan utrzymuje się przez określony czas i nie ulega zmianie pod wpływem pozytywnych bodźców, może oznaczać, że powoli i podstępnie zaczyna rozwijać się depresja.pl_PL
dc.description.abstractLoneliness, reduced self-esteem and overall weakness associated with depression, can cause self-destruction. Human destruction may occur as a result of various factors. One of such factors may be dysthymia, the long-term depressed mood, which may finally leading to endogenous depression. Man functioning holistically, i.e. at the level of biological (well-being), psychological (emotional), social (interpersonal relationships,) and spiritual (beliefs, religious practices) is at influencing a variety of factors and endogenous and exogenous incentives, which could result in internal experiences, properly direct the subsequent behavior and actions. Skillful observation, a willingness to engage in dialogue, to offer support and assistance to the people from the nearest environment are the actions, which in this case may even save the life of a person suffering from depression. For depression may become ill each, regardless of social status, profession or origin. This condition requires outside help, often specialized medical care, and above all the support coming. In a state of depression the reality is sometimes very difficult, and the problems of everyday life, they seem to be impossible to resolve. This situation raises certain emotions, usually negative. If the condition persists for a certain period of time and does not change under the influence of positive incentives may mean that slowly and insidiously begins to develop a depression.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectemocjepl_PL
dc.subjectczłowiekpl_PL
dc.subjectdepresjapl_PL
dc.subjectsfera życiapl_PL
dc.subjectemotionpl_PL
dc.subjecthumanpl_PL
dc.subjectdepressionpl_PL
dc.subjectspheres of lifepl_PL
dc.subject.otherMedycynapl_PL
dc.subject.otherPsychologiapl_PL
dc.subject.otherSocjologiapl_PL
dc.subject.otherZdrowiepl_PL
dc.titleDepresja jako przykład destrukcyjnego wpływu obniżonego nastroju na sferę bio-psycho-społeczną człowiekapl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska