Czynniki wpływające na motywację obywateli do aktywnego udziału w życiu publicznym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-67491-11-2 978-83-67491-05-1
e-ISBN 978-83-67491-06-8
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zmiany zachodzące w obrębie prawa administracyjnego są wynikiem motywacji, która determinuje działania obywateli do uczestniczenia w życiu publicznym, oraz wpływu tworzonych norm prawnych na możliwości aktywnego udziału społeczeństwa w realizowaniu zadań administracji publicznej. Kompetencja prawna do korzystania z instrumentów i instytucji prawa administracyjnego w łatwy dla każdego obywatela sposób, dostęp do informacji publicznej i inne formy działania stosowane w obrębie prawa administracyjnego pomagają w realizacji zadań administracji świadczącej, powodując zmianę w zachowaniu poszczególnych grup społecznych, motywując je do wywierania wpływu na życie publiczne. Możliwość sprawowania kontroli społecznej (obywatelskiej) nad działaniami organów administracji publicznej motywuje obywateli do większego zaangażowania w sprawy społeczne, w szczególności w działania najbliższych im społeczności gminnych. Zwiększanie świadomości mieszkańców co do ich uprawnień w sprawowaniu kontroli obywatelskiej nad działaniami administracji publicznej wpływa na poczucie ich sprawczości oraz motywuje do działania. Motywacyjna funkcja prawa przejawia się na tym gruncie w wielu uregulowaniach normatywnych konstytuujących środki kontroli społecznej, którymi coraz chętniej posługują się obywatele, zwłaszcza w dobie społeczeństwa informacyjnego i możliwości wykorzystania w tym celu zdalnej komunikacji z administracją publiczną. W opracowaniu omówione zostały wybrane aspekty kontroli obywatelskiej gwarantowanej na gruncie prawa powszechnie obowiązującego i ich wpływ na motywację społeczną do oddziaływania na sposób świadczenia administracji publicznej.
The changes taking place within administrative law are the result of the motivation which determines the citizens’ actions to participate in the public life and the impact of the legal norms being created on the possibilities of active participation by the society in the performance of public administration tasks. Legal competence to use the instruments and institutions of administrative law in an easy way for every citizen, access to public information and other forms of action used within administrative law, help performing the tasks of providing administration, causing a change in the behavior of particular social groups, motivating them to exert the influence on public life. The possibility of exercising social (civic) control over the activities of public administration bodies motivates citizens to become more involved in social disputes, in particular in the activities of the communes closest to them. Raising the awareness of residents as to their rights to exercise civic control over the activities of public administration infl uences their sense of empowerment and motivates them to act. The motivational function of the law is manifested on this basis in a number of normative regulations constituting the means of social control, which are more and more willingly used by citizens, especially in the age of the information society and the possibility of using remote communication with public administration for this purpose. The study will discuss selected aspects of civic control guaranteed on the basis of generally applicable law and it’s impact on social motivation to influence the manner of providing public administration.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
W: Emocje i motywacja w prawie. Wybrane aspekty (red.) Julia Stanek. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2022, s. 201-223.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska