A critical link in the cybersecurity system

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The aim of this article is to identify human traits that are responsible for the propensity to betray and take secrets outside the organisation. For this purpose, an analytical-diagnostic approach has been used. The primary research method to achieve the stated objectives is the method of analysis and critique of the literature on the subject and the analysis of review papers describing security breaches in cyberspace, when the source of these breaches is the exploitation of human personality weaknesses. First of all, personality and character traits leading to taking information outside the organisation or selling important data are identified. Psychopathic tendencies are identified, in addition to the immature, narcissistic and egotistical personality. The reasons for disclosing sensitive data are discussed. In this way, the article shows a different side of the problem of information system security and helps to understand the mechanism of theft or leakage of important information. Since security weaknesses are attributed to personality traits, the article points to the possibility of anticipatory threat recognition and security enhancement. This is achieved through the use of machine learning, artificial intelligence and behavioural analysis. This succeeds in identifying potentially dangerous individuals who are not coping with their own problems.
Artykuł omawia rolę człowieka w systemie zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego. Podjęte na potrzeby artykułu badania wynikają z podejścia analityczno-diagnostycznego. Podstawową metodą badawczą służącą osiągnięciu wyznaczonych celów jest metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu oraz analizy prac przeglądowych opisujących naruszenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wykorzystujące słabości ludzkiej osobowości. Przede wszystkim identyfikowane są cechy osobowościowe i charakterologiczne prowadzące do wynoszenia informacji poza organizację lub sprzedawanie ważnych danych. Wskazano na skłonności psychopatyczne, a prócz nich wyróżniono jeszcze osobowość niedojrzałą, narcystyczną i egotyczną. Omówione zostały przyczyny ujawniania danych wrażliwych. W ten sposób artykuł ukazuje problem zabezpieczeń systemów informatycznych od innej strony oraz pomaga zrozumieć mechanizm kradzieży lub wycieku ważnych informacji. Skoro słabości zabezpieczeń upatruje się w cechach osobowościowych – artykuł wskazuje na możliwość uprzedzającego rozpoznania zagrożeń i wzmocnienia bezpieczeństwa. Droga do niego wiedzie przez zastosowanie maszynowego uczenia się, wykorzystanie sztucznej inteligencji i analizy behawioralnej. Dzięki temu udaje się zidentyfikować potencjalnie niebezpieczne osoby, nie radzące sobie z własnymi problemami.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2023, nr 4, s. 45-57.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska