Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2015 (Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Część 1: Globalny i transatlantycki wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego.)

Abstrakt
Poniższa analiza przemian systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. stanowi kontynuację publikowanych wcześniej wyników badań na temat strategicznego wymiaru współpracy transatlantyckiej. Jej zasadniczym celem jest dokonanie pogłębionej oceny przemian polityczno-militarnych i społecznych aspektów bezpieczeństwa transatlantyckiego w wymiarze globalnym i regionalnym. Towarzyszące im wyzwania i zagrożenia o charakterze wewnętrznym oraz międzynarodowym narastały już od początku XXI w. Jednak dopiero w latach 2013–2015 pod znakiem zapytania stanęła trwałość budowanego mozolnie system bezpieczeństwa i współpracy w Europie po przezwyciężeniu konfliktu Wschód-Zachód (w latach 1989–1990).
Opis
Słowa kluczowe
model bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo jednostki, NATO, zimna wojna, odstraszanie (polityka), Państwo Islamskie, ISIS, święta wojna, fundamentalizm islamski, islam, dżihad, fundamentalizm religijny, Al-Kaida, kalifat, terroryzm, rynek energii, ropa naftowa, gaz ziemny, rewolucja łupkowa w USA, OPEC, USA, bezpieczeństwo energetyczne, LNG, zmiany klimatyczne, gazy cieplarnianie, Ramowa konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu, Protokół z Kioto, system handlu emisjami, polityka klimatyczna, odnawialne źródła energii, OZE, militaryzacja kosmosu, globalna równowaga strategiczna, systemy antyrakietowe, prywatne przedsiębiorstwa wojskowe, przemysł zbrojeniowy, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, WPBiO, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, WPZiB, Unia Europejska (UE), UE, Chiny (ChRL), Bliski Wschód, współpraca gospodarcza, polityka bliskowschodnia UE, migracje, RFN, konflikt kurdyjsko-turecki, ruchy antyislamskie, polityka rozwojowa Niemiec, kraje niestabilne, Afryka Subsaharyjska (SSA), Afganistan, theory of security, soft power, hard power, deterrence (policy), Islamic State, jihad, terrorism, Islam, caliphate, holy war, Islamic fundamentalism, shale gas revolution, energy market, oil, energy security, climate change, greenhouse gases, GHG, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Kioto Protocol, low-emission economy, low-carbon economy, climate policy, renewable energy sources, militarization of space, global strategic stability, anti-satelite systems, ASAT, international security, private military companies, PMC, Common Foreign and Security Policy, CFSP, European Security and Defence Policy, ESDP, European Union, EU, China (PRC), Middle East, EU foreign policy, migration, Germany, anti-Islamic movements, Kurdish–Turkish conflict, German development policy, fragile states, Afghanistan, Sub-Saharan Africa, carbon leakage, antyemisyjna polityka klimatyczna, international security model
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska