Innowacje w procesie zarządzania regionem

Abstrakt
Ze wstępu: Celem niniejszej publikacji jest włączenie się autorów poszczególnych rozdziałów w dynamiczny rozwój nauk empirycznych i powiązania ze sobą celów poznawczych i aplikacyjnych odnoszących się do zarządzania regionem, uwzględniając w tym zakresie zarówno uwarunkowania oraz innowacje, jak i strategie. Podział książki na dwie grupy tematyczne, tworzące zespoloną i usystematyzowaną całość, obejmującą następujące zagadnienia: – koncepcje rozwoju regionalnego, – działalność organizacji w kreowaniu innowacji. W części pierwszej autorzy podjęli tematy, które są przedmiotem zainteresowań wielu badaczy i obejmują wybrane koncepcje rozwoju regionalnego oparte na innowacyjności. W części drugiej, dotyczącej działalności organizacji w kreowaniu innowacji, wskazano na wielość organizacji wpływających na pobudzanie innowacji, powiązanej z postępem technicznym i technologicznym oraz aktywnością społeczną. Autorzy i redaktor naukowy mają świadomość, że publikacja nie wyczerpuje opisu znaczenia innowacji w procesie zarządzania regionem. Wypełnia ona jednak pewną lukę na rynku wydawniczym i może stanowić dla środowiska naukowo- badawczego punkt odniesienia do nowych przemyśleń, polemik, analiz i krytycznej dyskusji nad problematyką innowacyjności w zarządzaniu regionami w warunkach konkurencji.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska