Climate Security in the Light of the Realist Paradigm as Part of the Theory of International Relations

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje kwestie możliwości zastosowania paradygmatu realistycznego stosunków międzynarodowych do analizy bezpieczeństwa klimatycznego. Specyfika wyzwań związanych z globalnymi zmianami klimatu staje się inspiracją do wskazania specyfiki bezpieczeństwa ekologicznego i wyróżnienia w jego ramach bezpieczeństwa klimatycznego. Następnie ukazana zostaje relewancja eksplanacyjna paradygmatu realistycznego w badaniach nad bezpieczeństwem klimatycznym w takich kwestiach, jak państwocentryczny obraz relacji międzynarodowych, prymat interesów indywidualnych ponad kolektywnymi czy znaczenie władzy i dominacji. Kategorie te analizowane są nie tylko w świetle dokonań realizmu tradycyjnego, ale również neorealizmu czy realizmu strukturalnego. Podjęta zostaje również kwestia możliwości zastosowania teorii gier do analizy międzynarodowych negocjacji klimatycznych.
This paper addresses the possibility of using the realist paradigm of international relations to look at climate security. The challenges related to global climate change have become an inspiration to indicate the features of ecological security, and to distinguish climate security within it. The explanatory relevance of the realist paradigm in the research conducted on climate security has been presented in issues such as the state-centred picture of international relations, the primacy of individual interests over collective, or the importance of power and domination. These categories are scrutinised not only in light of the achievements of traditional realism, but also of neo-realism, or structural realism. The possibility of applying the game theory to look at international climate negotiations has also been raised as a potential research tool.
Dieses Paper betrachtet die Möglichkeit, das realistische Paradigma der Theorie der internationalen Beziehungen zur Analyse von Klimasicherheit zu nutzen. Die Herausforderungen, die mit dem globalen Klimawandel verbundenen sind, regten dazu an, die Besonderheiten ökologischer Sicherheit aufzuzeigen und Klimasicherheit in diesem Rahmen davon zu unterscheiden. Die Aussagekrat des realistischen Paradigmas zur Erklärung in Forschungen zur Klimasicherheit zeigte sich dabei in Fragen wie der staatszentrierten Sicht auf die internationalen Beziehungen, Vorrangindividueller vor kollektiven Interessen oder der Bedeutung von Macht und Dominanz. Diese Kategorien werden nicht nur vor dem Hintergrund der Leistungen des traditionellen Realismus, sondern auch des Neorealismus oder des strukturellen Realismus analysiert. Auch die Möglichkeit internationale Klimaverhandlungen spieltheoretisch zu analysieren, werden als Forschungszugang diskutiert.
В статье рассмотрены вопросы о возможности применения реалистической па- радигмы теории международных отношений для анализа климатической безо- пасности. Специфика проблем, связанных с глобальными изменениями климата, требует обратить особое внимание на проблематику экологической безопас- ности и выделения в ее рамках вопросов касающихся климатической безопас- ности. В исследовании раскрывается релевантность реалистической парадигмы в исследованиях климатической безопасности по таким вопросам, как государ- ственно-центрическая картина международных отношений, первенство инди- видуальных интересов над коллективными, значение власти и доминирования. Эти категории анализируются не только в свете достижений традиционного реа- лизма, но и неореализма и структурного реализма. В статье рассмотрен также во- прос о возможности применения теории игр для анализа международных пере- говоров направленных на принятие мер для борьбы с изменением климата.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 1, s. 19-32.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska