Przegląd właściwości naturalnych związków polifenolowych zapewniających podwyższenie ochrony skory przed promieniowaniem UV

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-91-8
e-ISBN 978-83-66007-99-4
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Różnorodne ekstrakty roślinne i zawarte w nich związki polifenolowe mogą być wykorzystane jako naturalne surowce promieniochronne, stosowane w celu wzmocnienia efektu działania fizycznych i chemicznych filtrów UV wchodzących w skład kosmetyków. Naturalne ekstrakty roślinne, ze względu na niski SPF, samodzielnie nie zapewniają wystarczającej ochrony przed promieniowaniem UV-B, a zwłaszcza UV-A. Dlatego większość kosmetyków promieniochronnych zawiera kombinacje filtrów chemicznych z naturalnymi ekstraktami roślinnymi, które poprzez synergiczne działanie zapewniają efektywną ochronę przed promieniowaniem UV. W rozdziale przytoczone zostały wyniki wieloaspektowych badań mających na celu wyjaśnienie korzystnych właściwości wybranych związków polifenolowych, prowadzących do podwyższenia ochrony skóry przed promieniowaniem UV. Porównane zostały wyniki badań in vivo z udziałem pacjentów lub zwierząt laboratoryjnych z badaniami in vitro obejmującymi hodowle komórkowe, pomiary fizyczne oraz analizy chemiczne. Sklasyfikowano główne kierunki działania promieniochronnego polifenoli, do których należą: absorpcja promieniowania UV, działanie antyoksydacyjne poprzez dezaktywację wolnych rodników, a także dwa kierunki działania biologicznego – przeciwzapalne oraz immunomodulacyjne. Efekt wymienionych działań objawia się w postaci dobroczynnych skutków podwyższania ochrony przed szkodliwym działaniem ultrafioletu.
Various plant extracts and polyphenolic compounds contained in them can be used as natural sunscreens, used to enhance the effect of physical and chemical UV filters included in cosmetics. Due to the low SPF, natural plant extracts alone do not provide sufficient protection against UV-B and especially UV-A rays. That is why most sunscreens contain combinations of chemical filters with natural plant extracts, which, through synergistic action, provide eff ective protection against UV rays. The chapter presents the results of multifaceted research aimed at explaining the benefi cial properties of selected polyphenolic compounds, leading to increased protection of the skin against UV rays. The results of in vivo studies in patients or laboratory animals were compared with in vitro studies involving cell cultures, physical measurements and chemical analyzes. The main directions of polyphenols’ radiation protection have been classifi ed, including: absorption of UV radiation, antioxidant activity by deactivating free radicals, as well as two directions of biological activity – anti-infl ammatory and immunomodulatory. The effect of these activities manifests itself in the form of benefi cial eff ects of increasing the protection against the harmful effects of ultraviolet.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
W: Surowce polifenolowe. Zastosowania i perspektywy (red.) Małgorzata Kalemba-Drożdż, Agata Grzywacz-Kisielewska, Agnieszka Cierniak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2022, s. 117-139.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska