Chiny: Potencjał (gospodarczy, polityczny i militarny) jako instrument kształtowania nowego układu międzynarodowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Gospodarka ChRL przeszła przez kilka etapów reform i zmian, które pozwoliły na awans gospodarczy, polityczny i militarny tego państwa. Objęło to okres od 1979 r., kiedy zaczęto w ChRL wdrażać pierwsze reformy. Reformy rozpoczęto od zmian w rolnictwie, co miało na celu poprawę zaopatrzenia w żywność. Oznacza to, że dojście do obecnej pozycji ChRL w świecie zajęło prawie pół wieku. W artykule przedstawia się stopniową ewolucję polityki i jej wpływ na gospodarkę oraz na budowanie potencjału polityczno-militarnego w skali regionu i świata. Przedstawia się tu prognozy zmian przy założeniu dotychczasowego trendu rozwoju w kontekście zarówno regionalnych, jak i globalnych graczy. Podkreśla się znaczenie w tym procesie rozwiązań, które decydowały o „otwarciu gospodarki” na napływ technologii, handel czy transfery bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Odrębnym problemem jest wskazanie na układy sojusznicze i ich ewolucję oraz instrumenty stosowane w polityce zagranicznej. Omawia się tu m.in. bieżące napięcia w relacjach np. z USA na tle tzw. „wojen handlowych”. Podsumowanie artykułu zawarte jest w możliwych scenariuszach, które mogą znaleźć zastosowanie w przyszłości w polityce ChRL. Słowa kluczowe: Chiny, gospodarka ChRL, handel bronią, potencjał polityczny, potencjał gospodarczy, potencjał polityczny
Chinese economy went through several stages of reform and changes, which enabled economic, political and military advancement of this country. The reforms are dated back to 1979, when fi rst changes in China were proceeded. Reforms started in agriculture sector improving food supply in the country. All this means that period needed to obtain current position by China in the world took nearly half a century. Article presents the gradual evolution of politics and its impact on the economy what was followed by a buildup of political and military potential gaining weight first in the region and after also on global scale. Prognoses of possible changes are presented here based on the assumption that current trends are continued also in the future, and they will embrace regional and global players. It is stressed that an import ant role of the Chinese success story can be ascribed to „opening of the economy” what stimulated infl ows of technology, trade as well as direct foreign investments. Some space is given to show the alliance layout and its evolution. The picture is complemented by presentation of instruments which were used in foreign policy. Current tensions are also discussed what is illustrated by the current „trade wars” with the USA. The summing up of the article is presented in a form of possible scenarios which can be applied in the future Chinese policy. Key words: China, CPR’s economy, arms trade, political potential, economic potential, political potential
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2018, nr 1 s.25-48.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska