Zagadnienie wyznaczania stopy dyskonta przy ustalaniu wartości rezerwy na likwidację zakładu górniczego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1641-4381
eISSN
2391-677X
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Abstrakt
Prezentowany artykuł dotyczy ustalania stopy dyskonta przy tworzeniu rezerw na wydatki związane z likwidacją zakładów górniczych. Przedsiębiorstwa górnicze, z mocy prawa, muszą tworzyć wymienione rezerwy, a ich wartość ma często istotny wpływ na wynik finansowy. Z kolei, ze względu na zazwyczaj długi okres czasu między momentem ich tworzenia a momentem poniesienia wydatków stopa dyskonta jest bardzo istotnym parametrem określającym wartość rezerwy. Niniejszy artykuł wskazuje na zagrożenia związane ze stosowaniem najbardziej rozpowszechnionych metod ustalania stopy dyskonta bez uwzględniania szczególnych uwarunkowań zachodzących w omawianym przypadku, oraz wskazuje możliwe sposoby uniknięcia tych zagrożeń.
This article deals with identification of a discount rate used for calculation of provisions for decommissioning of mining facilities. Mining companies are required by law to create such reserves which in turn have a significant impact on their financial results. Giving often a long time-span in between creation of such re serves and commencement of decommissioning activities the discount rate becomes a decisive factor in determining their final value. The article identifies major challenges resulting from application of most commonly used methodologies without taking into consideration certain unique properties of the liabilities in discussion and recommends some measures to address them.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2010, T. 58 (114), s. 193-206.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska