Diagnostyka i postępowanie w Ostrych Zespołach Wieńcowych w miejscach trudno dostępnych i sytuacjach szczególnych

Abstrakt
Ostre zespoły wieńcowe według najnowszych statystyk są przyczyną od 30 do 40 % wszystkich zgonów na świecie. Jak określiła to Światowa Organizacja Zdrowia, jest to najgroźniejsza epidemia przed jaką stanęła ludzkość. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tej tematyki. Aspekt leczenia przedszpitalnego ostrych zespołów wieńcowych, jest dobrze znany każdemu ratownikowi. Powstało wiele standardów medycznych oraz procedur postępowania na ten temat. W pracy służb ratowniczych możemy się spotkać z ostrymi zespołami wieńcowymi w sytuacjach bardzo szczególnych. W takich przypadkach standardowe procedury i schematy działania muszą ulec modyfikacji, ze względu na utrudniony dostęp do poszkodowanych, problemy ze sprzętem, wydłużony czas poszkodowanego, czy używanie różnego rodzaju środków ewakuacji (np. wykorzystanie śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lub Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego). Na podstawie rozmów i zebranych wywiadów ze specjalistami, którzy na co dzień pracują w takich warunkach, napisano poniższą pracę. Przybliżono w niej problemy i niektóre rozwiązania ratowników, działających w tak nietypowych warunkach
Acute coronary syndromes, according to the latest statistics, cause between 30 to 40% of all deaths worldwide. As the World Health Organization said, this is the most dangerous epidemic that the humanity must cope with. This article is about this topic. The problem of pre-hospital treatment of acute coronary syndrome, is well known to every rescuer and many medical standards and procedures have been made. At emergency services work, we have to deal with acute coronary syndrome in very special situations. In such cases, standard procedures and schemes must be modified, due to the difficulty of access to the injured persons, equipment problems, prolonged transport of harmed persons, or choosing various types of evacuation (eg use helicopters of the Airborne Rescue Service or Tatra Voluntary Rescue Service) . Based on discussions and interviews with specialists who work at such difficult conditions, this article has been written. It shows problems and some rescuers solutions, who work in such unusual conditions.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska