The Positive and Negative Effects of COVID-19 Pandemic on the Natural Environment in the World

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Pandemia COVID-19 wywarła bezprecedensowy wpływ na globalne procesy społeczno- -gospodarcze, zagrażając życiu i zdrowiu miliardów ludzi. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się groźnej choroby, rządy państw nałożyły ograniczenia przemieszczania się, które poważnie wpłynęły na życie społeczne, działalność gospodarczą, podróżowanie itp. Oprócz szeregu skutków społeczno-ekonomicznych spowodowanych przez COVID- 19, choroba wirusowa wywarła również wpływ na środowisko naturalne. W artykule przedstawiono wpływ choroby COVID-19 na środowisko naturalne z podziałem na skutki pozytywne i negatywne. Pierwsza grupa obejmuje: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wody; zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem; zmniejszenie zużycia energii i wody; oraz ekologiczną odbudowę destynacji turystycznych. Z kolei do negatywnych skutków zaliczamy: wzrost wytwarzania odpadów biomedycznych; zwiększenie wykorzystania sprzętu ochronnego; wzrost marnotrawstwa żywności; oraz wyzwania związane z wdrażaniem inicjatyw środowiskowych. Wyniki badania wykazały, że pandemia COVID-19 ma ogromny wpływ na środowisko naturalne, jednak jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, jaki wpływ przeważa – pozytywny czy negatywny.
The COVID-19 pandemic caused an unprecedented impact on global socio-economic processes by threatening billions of people’s lives and health. In order to prevent the spread of dangerous disease, the national governments had imposed movement restrictions, which seriously limited people’s social life, economic activities, travelling, etc. Aside from a number of socio-economic effects caused by COVID-19, the viral disease also imposed its impact on the environment. This study presents the impact of the COVID-19 disease on the natural environment divided by positive and negative effects. The first group encompasses the following: the reduction of air pollution; the reduction of water pollution; the reduction of noise pollution; the decrease of energy and water consumption; and the ecological restoration of tourist destinations. In its turn, the negative effects include the following: the increase of biomedical waste generation; the increase of safety equipment use; the increase of food waste; and the challenges regarding the implementation of environmental initiatives. The results of this study demonstrated that the COVID-19 pandemic has an enormous impact on the natural environment, however it is too early to claim which kind of influence – positive or negative – prevails in this impact.
Die COVID-19-Pandemie hat einen beispiellosen Einfluss auf globale wirtschaftlich-soziale Prozesse, die das Leben von Milliarden Menschen gefährdet. Um die Ausbreitung dieser gefährlichen Krankheit zu verhindern, haben die Regierungen Bewegungseinschränkungen eingeführt, die das Sozialleben, Wirtschaftstätigkeiten, den Reiseverkehr usw. stark beeinflusst haben. Auβer vielen, von COVID-19 verursachten, sozial-wissenschaftlichen Folgen, hat diese Virus-Krankheit auch eine Auswirkung auf die Umwelt. In diesem Artikel wurde der Einfluss der COVID-19-Krankheit – ihre positive und negative Auswirkungen – auf die Umwelt im globalen Aspekt dargestellt. Erste Gruppe umfasst: Reduzierung der Luft- und Wasserverschmutzung; Reduzierung des Lärms; Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs; und ökologische Aufgaben der Tourismus-Destination. Zu den negativen Auswirkungen zählen wir: Anstieg der Benutzung von Schutzausrüstung; Anstieg der Lebensmittelverschwendung; und Herausforderungen, die mit Einführung von Umweltinitiativen verbunden sind. Die Forschungsergebnisse haben nachgewiesen, dass die COVID-19-Pandemie einen riesen Einfluss auf die Umwelt hat, aber es ist noch zu früh, um festzustellen, welche Auswirkungen überwiegen, die positiven oder die negativen.
Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на глобальные социаль- но-экономические процессы, поставив под угрозу жизнь и здоровье миллиардов людей. Чтобы предотвратить распространение опасного заболевания, правитель- ства многих стран ввели ограничения на передвижение, что серьезно ограничило социальную жизнь людей, экономическую деятельность, поездки и т.д. Помимо ряда социально-экономических последствий, вызванных COVID-19, это вирусное заболе- вание повлияло также на окружающую среду. В статье охарактеризовано влияние пандемии COVID-19 на окружающую среду в мировом масштабе с разделением на положительные и отрицательные эффекты. К первой группе относятся: снижение загрязнения воздуха и воды; снижение шумового загрязнения; снижение расхода энергии и воды; и экологическое восстановление туристических мест. В свою оче- редь, к негативным последствиям можно отнести: увеличение образования био- медицинских отходов; увеличение использования защитных мер от COVID-19; уве- личение пищевых отходов; и проблемы, связанные с реализацией экологических инициатив. Результаты этого исследования показали, что пандемия COVID-19 оказы- вает огромное влияние на природную среду, однако еще слишком рано утверждать, какой тип влияния – положительной или отрицательной – преобладает в этом воз- действии.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2021, nr 2, s. 69-89.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska