Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2002

Opis
Słowa kluczowe
Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS), Koalicja Czterech (4K), gospodarka Szwecji, polityka społeczna Szwecji, promocja gospodarcza, społeczeństwo obywatelskie, demokracja liberalna, indywidualizm, globalizacja, terroryzm, teoria spiskowa, Rada Ministrów w Polsce, umowa międzynarodowa, Konstytucja RP, sąd polubowny, Konstytucja PRL, kodeks postępowania cywilnego, prawo rzeczowe, motoryzacja, kredyt bankowy, zastaw rejestrowy, mniejszości narodowe, Niemcy, Pomorze, Stronnictwo Narodowe (1928-1947), państwo narodowe, katolicyzm, konserwatyzm krakowski, stańczycy, starzenie się społeczeństwa, osoby w podeszłym wieku, prawa człowieka, czas wolny, wychowanie, młodzież, media, dom dziecka, opieka zastępcza, wielokulturowość, Stany Zjednoczone, Brazylia, akulturacja, Tatarzy, bezrobocie, technologia, innowacja, przedsiębiorstwo, controlling, Konopczyński, Władysław, Marković, Svetozar, political system of the Czech Republic, Civic Democratic Party (Czech Republic), economy of Sweden, social policy in Sweden, economic promotion, civil society, liberal democracy, individualism, globalization, terrorism, conspiracy theory, Cabinet of Poland, treaty, Constitution of Poland, arbitral tribunal, Constitution of the Polish People's Republic, civil procedure code, automotive industry, bank loan, registered pledge, national minority, Germany, Pomerania, National Party (Poland), nation state, catholicism, aging of the population, elderly people, human rights, free time, education, youth, orphanage, foster care, multiculturalism, United States of America (USA), Brazil, acculturation, Tatars, unemployment, technology, innovation, enterprise, customs, system partyjny Czech, historia prawa
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska