Management-based approach to the reform of the vocational training

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Reaching, measuring and improving effectiveness has been the focus of many scholars and practitioners of economics since the beginnings of commodity production. Human factors were not considered so early. Some find it degrading to regard humans as part of capital while others find that investment in people (education and development) creates valuable resources for organizations. This debate is present in many disciplines in both theoretical and practical economics including economic sociology, education and management studies. Quality enhancement of human resources is the object of different types of educational cooperation, developmental concepts that target readily usable competencies and outstanding outcomes from the talent pool. Talent, however is a scarce resource, hence in the age of knowledge-based economy there is competition for talents. The meaning of „talent” has expanded to include high-qualified, multicompetent versatile workforce. There is a growing demand for such people and the economy as well as the society expects education to produce them. Hungarian economy follows the global trend but the status of multiple disadvantaged groups and particularly the Roma communities make a serious diversion from these trends.
Osiąganie, mierzenie i poprawianie wydajności jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy i praktyków ekonomii od początków produkcji towarowej. Na tak wczesnym etapie nie brano pod uwagę czynnika ludzkiego. Zdaniem niektórych poniżające jest traktowanie ludzi jako części kapitału, podczas gdy inni twierdzą, że inwestycja w ludzi (edukację i rozwój) stwarza cenne zasoby dla organizacji. Spór ten toczy się w wielu dziedzinach ekonomii zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, włączając socjologię ekonomiczną edukację i zarządzanie. Podnoszenie jakości zasobów ludzkich jest przedmiotem współpracy w wielu dziedzinach edukacji oraz koncepcji rozwojowych dotyczących łatwo wykorzystywalnych kompetencji i wybitnych wyników w puli talentów. Talent jest jednak zasobem deficytowym, stąd w czasach gospodarki opartej na wiedzy istnieje w tej dziedzinie konkurencja. Znaczenie słowa „talent” rozszerzyło się i obejmuje wysoce wykwalifikowaną, wszechstronną siłę roboczą o wielorakich kompetencjach. Na takie osoby istnieje rosnące zapotrzebowanie, stąd zarówno gospodarka, jak i społeczeństwo oczekują tak wyedukowanych jednostek na rynku pracy. Gospodarka Węgier podąża za trendami globalnymi, jednak status wielu grup nieuprzywilejowanych, a w szczególności społeczności romskich wykazuje znaczne odstępstwa od tych trendów.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2017, nr 2, s. 113-123.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska