Rola odbiorcy we współczesnym przekazie medialnym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Dawne postrzeganie roli odbiorcy przekazu medialnego uległo w wielu kwestiach zasadniczym zmianom. Nie ma wątpliwości, że media kreują rzeczywistość i to, jak odbiorca postrzega otaczający go świat, w dużej mierze zależy od tego, jaki komunikat do niego dotrze. Odpowiedzialna rola mediów nakłada na nie ciężar bycia nauczycielem, gdy mowa o procesie edukacji medialnej, odbiorca zaś staje się uczniem. Ideałem będzie, gdy docierać do niego będą bodźce, które pozwolą na poprawny rozwój psycho-emocjonalny, zaś nadawca nad własne potrzeby zysku przedłoży aspekt kreowania właściwych postaw społecznych. Ostatnim z omówionych problemów jest kwestia manipulacji przekazem medialnym. Zagadnienie to nie jest nowe, miało swój wyraz podczas relacjonowania przebiegu konfliktu palestyńsko-izraelskiego, a i dziś, w dobie zagrożeń terrorystycznych, stanowi ważki problem. Wszystkie te kwestie stawiają przed odbiorcą przekazu medialnego nowe zadania i nowe role, które wciąż ulegają dalszym przeobrażeniom.
The previous perception of the role of the recipient of media coverage has changed substantially in many areas. There is no doubt that the media creates reality and how the perceiver sees the world around him depends in large part on the message that will reach him. The responsible role of the media imposes on them the burden of being a teacher when it comes to the process of media education when the recipient becomes a disciple. It will be ideal when he reaches the stimulus that will allow for proper psycho-emotional development, and when the broadcaster, above his own need for profit, will submit an aspect of creating proper social attitudes. The last of the issues discussed is media manipulation. This issue is not new, it has been expressed in reporting the course of the Palestinian-Israeli conflict, and today, in the era of terrorist threats it is a major problem. All these issues confront the media forward with new tasks and new roles for perceivers that however continue to undergo further transformations.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2017, nr 3, s. 191-202.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska