Bezpieczeństwo energetyczne Rumunii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Popyt na energię stale rośnie. Niezaprzeczalność tego faktu generuje szereg problemów dla wszystkich państw świata. Rozwój gospodarczy państw powoduje wzmożony zapotrzebowanie na energię. Autorka niniejszej publikacji w pierwszej części ukazuje strukturę rynku energetycznego Rumunii. W drugiej części następuje porównanie rynku energetycznego w Polsce i Rumunii u progu II dekady XXI wieku. Rumunii brakuje nowej strategii dla sektora energetycznego. Rozwiązaniem ma być gaz łupkowy (zmiana stanowiska od 2013 r.), energetyka odnawialna, energia jądrowa, węgiel oraz angażowanie się państwa w międzynarodowe projekty energetyczne. W przypadku Polski strategię dyktuje dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Proponowane rozwiązania to budowa elektrowni jądrowej, gaz niekonwencjonalny, terminal LNG w Świnoujściu, energetyka odnawialna, oraz energia z węgla. Głównym problemem wynikającym z wykorzystania węgla, jest zbyt wysoka emisja, CO2, co jest niezgodne ze strategią UE (niskoemisyjność). Rozwiązaniem mają być czyste technologie węglowe. Całość pracy została zakończona krótkim podsumowaniem bogatym we wnioski końcowe.
Demand for energy is still growing. This is an undeniable fact and a problem for every country in the World. The economical growth of the countries and their development requires considerable amounts of energy and generates huge energy consumption. In the first part of this publication the author shows the structure of the energy market in Romania. The second section focuses on the comparison of the energy markets in Romania and Poland at the beginning of the second decade of the twenty-first century. Romania lacks a new strategy for the energy sector. The solution may be shale gas (a change since the beginning of 2013), renewable energy, nuclear power, coal or the country's involvement in international energy projects. In the case of Poland the strategy is determined by the document Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (Poland's energy policy up to 2030). The recommended solutions are: the construction of a nuclear power station, unconventional gas, Świnoujście LNG Terminal, renewable energy and energy from coal. The main problem associated with coal is too high emission of CO2, which does not comply with the EU's strategy (low emissivity). Clean coal technology is a proposed solution. The publication ends with a short summary and conclusions.
Спрос на энергию продолжает расти. Неопровержимость этого факта создает ряд проблем для всех стран мира. Экономическое развитие государств приводит к увеличению спроса на энергию. Автор статьи в первой части показывает структуру энергетического рынка Румынии. Во второй части - дает сравнительный анализ энергетического рынка Польши и Румынии в начале второго десятилетия XXI века. Румынии не хватает новой стратегии для энергетического сектора. Решением проблемы должен стать сланцевый газ (изменение позиции с 2013 г.), возобновляемые источники энергии, ядерная энергия, уголь и участие государства в международных энергетических проектах. В случае Польши стратегия развития указана в документе «Польская энергетическая политика до 2030 года». Предлагаемые решения - это строительство атомной электростанции, нетрадиционный газ, терминал сжиженного природного газа в Сви- ноуйсьце, возобновляемые источники энергии и энергия из угля. Основной проблемой, возникающая при использовании угля, является чрезмерно высокая эмиссия С02, что противоречит стратегии ЕС (сокращение эмиссии СО2). Решением проблемы должны быть более чистые угольные технологии. В конце статьи дано краткое резюме, в котором представлены главные выводы исследования.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 3, s. 47-56.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska