Collaborative Knowledge Services a sukces i bezpieczeństwo organizacji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł poświęcony został Collaborative Knowledge Service rozumianej jako istotny element kultury organizacyjnej, stanowiącej czynnik umożliwiający usprawnienie działań organizacji/ firmy oraz osiągnięcie sukcesu. Obecnie bezpieczeństwo i sukces organizacyjny zależą od tego, jak skutecznie ludzie szukają tego, czego potrzebują. Główna teza polega na założeniu, iż sukces przychodzi, gdy ludzie współpracują, kiedy dzielą się tym, co wiedzą. To wszystko powinno składać się na strukturę funkcjonalną organizacji: nikt już nie powinien działać sam, konieczna jest współpraca z innymi. Potrzebujemy informacji lub wiedzy, którą możemy zaczerpnąć od pozostałych członków zespołu, a oni potrzebują nas. Współpraca jest drogą umożliwiającą zapewnienie bezpieczeństwa i osiągnięcie sukcesu. Knowledge Service łączy zarządzanie informacją i strategiczne uczenie się. Łącząc je, tworzy wspólną strukturę, której wartość dodana wynika ze współpracy i procesu dzielenia się wiedzą. Dzięki Knowledge Service, rozumianej jako metoda radzenia sobie z pozyskiwaniem informacji, wiedzą i uczeniem się, możemy osiągnąć wysoką wydajność i efektywność w każdej organizacji. W tekście pojawią się case studies obrazujące zastosowanie Collaborative Knowledge Service.
The paper is devoted to the concept of Collaborative Knowledge Service, understood as an important element of organisational culture. It is undoubtedly a major factor that facilitates the functioning of an organisation or a company and helps them to achieve measurable success. Currently, organisational safety and success largely depend on how effectively people find what they need. The main thesis lies in the assumption that success comes when people cooperate and moreover when they share what they know. All this should be part of the functional structure of an organisation: no one should act alone anymore, as it is necessary and even compulsory to cooperate with others. We need information and knowledge from other team members, and they need them from us. Collaboration is a way to succeed. Knowledge Service combines information management and strategic learning, and, what is more, cooperation and knowledge sharing processes create added value. Thanks to knowledge service, understood as a method of dealing with obtaining information, knowledge, and learning, we can achieve high efficiency and effectiveness in any form of an organization. The paper includes a selection of case studies that illustrate the use of the Collaborative Knowledge Service, with particular reference to NASA Knowledge Services, and Google Knowledge Services.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 4, s. 83-100.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska