Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest szeroko opisywane w literaturze przedmiotu, często również kojarzone z pojęciem sustainability. Dotyczy harmonijnego rozwoju organizacji, w tym także biznesowych, które w swych założeniach są nastawione na równoczesną realizacje celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Aspekty społeczne będą się przejawiać m.in. w realizacji założeń CSR. Zrównoważenie może być zakłócane występowaniem różnego rodzaju zagrożeń, także wynikających ze skrajnej turbulencji otoczenia. Skutki takich zakłóceń (w tym w ujęciu ekologicznym) mogą wywoływać stany kryzysowe w przedsiębiorstwach. Oczekiwane są zatem zachowania o charakterze rezylientnym (o różnym stopniu odporności i zdolności dostosowawczych wobec zmiennych warunków), pozwalającym na przezwyciężenie sytuacji kryzysowych. Mając na uwadze realizację założeń rozwoju zrównoważonego, podkreślić należy rolę polityki informacyjnej przedsiębiorstw odnośnie do ochrony środowiska naturalnego, a także znaczenie systemów zarządzania środowiskowego czy funkcjonowania łańcuchów dostaw. Zróżnicowanie zagrożeń – w tym występowanie tych o charakterze pandemicznym – powoduje konieczność właściwego ukierunkowania działań społecznie odpowiedzialnych. W ramach szeroko pojętej koncepcji zrównoważonego rozwoju dokonano między innymi wstępnej analizy wykonalności konkretnego, proekologicznego i innowacyjnego projektu hydrologicznego, umożliwiającego wytwarzanie energii elektrycznej. Powyższe tematy zostały podjęte w części pierwszej monografii pod tytułem: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji. Strategie proekologiczne przedsiębiorstw. Część druga monografii nosi tytuł: Systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w strategiach rozwoju organizacji. Z jednej strony naświetlone zostały tu problemy zarządzania bezpieczeństwem organizacji rozumiane jako możliwości ciągłego, efektywnego funkcjonowania głównie firm produkcyjnych przy wsparciu m.in. współczesnych systemów informatycznych. Z drugiej – zwrócono uwagę na wzrost znaczenia bezpieczeństwa opisywanego jako bezpieczeństwo publiczne. Ten nurt w zarządzaniu zyskuje na znaczeniu wobec narastających, nieoczekiwanych zagrożeń, również pandemicznych. Także na znaczeniu zyskują działania zarządcze w przedsiębiorstwach świadczących usługi dla szerokich rzesz społeczeństwa. Problem, ten omówiono na przykładzie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Poruszono różne ważne kwestie szczegółowe, między innymi skuteczność narzędzi informatycznych w zakresie komunikowania istotnych informacji biznesowych, wspomaganie procesów biznesowych z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy ERP, wsparcie sprzedaży, zarządzanie bezpieczeństwem danych produkcyjnych, uwarunkowania prawne doręczeń elektronicznych, formy komunikacji w zarządzaniu kryzysowym (przykład pandemii). Rozpatrując systemy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, oparto się na założeniach funkcjonowania organizacji wysokiej niezawodności. Publikacja ukazuje wybrane aspekty dorobku naukowego i obszary zainteresowań badawczych zarówno pracowników Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jak i pracowników innych uczelni i wydziałów, w szczególności deklarujących dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska