Wypadki z udziałem rolników - specyfika postępowania ratowniczego

Abstrakt
Szczególnie w okresie letnim, słyszymy albo jesteśmy świadkami wypadków, które występują w rolnictwie. Głównymi ofiarami są osoby pracujące na roli a także dzieci. Praca w gospodarstwie, posiadanie maszyn albo zwierząt niesie za sobą bardzo duże ryzyko niebezpieczeństwa wyrządzenia szkód lub urazów. W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie postępowania ratowniczego w sytuacji zdarzeń mających miejsce na wsi. Podkreślono specyfikę tego typu zdarzeń, przytoczono dostępne dane statystyczne i nakreślono wzajemne relacje i stopień współpracy pomiędzy różnymi służbami niosącymi pomoc w tego typu zdarzeniach.
Especially in the summer, we hear or we are witnessing events that occur in agriculture. The main victims are the people working on the land as well as children. Work on the farm, having a machine or animal carries a very high risk of danger of causing damage or injuries. In this paper, the issue of the emergency procedure in case of events occurring in the country. Highlighted the specific nature of this type of event, quoted statistics available and outlines the relationship and the degree of cooperation between the various departments carrying help in these types of events.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska