Bezpieczeństwo w hotelarstwie polskim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie zagrożeń występujących w hotelarstwie i wybranych aspektów związanych z bezpieczeństwem w hotelu oraz prezentacja przykładów rozwiązań wpływających na poprawę bezpieczeństwa. Analiza materiałów źródłowych, w tym aktów prawnych i statystyk policyjnych, miała jednocześnie na celu uzupełnienie, usystematyzowanie i aktualizację zagadnień związanych z bezpieczeństwem w hotelarstwie. W pierwszej części artykułu przedstawiono terminologię usług hotelarskich, warunki i miejsce ich świadczenia oraz informacje na temat liczby obiektów noclegowych w Polsce na przestrzeni dziesięciu lat. Część druga porusza kwestie odpowiedzialności hotelarza. Zagrożenia występujące w hotelu zostały przybliżone w kolejnej, trzeciej części. Następnie przedstawiono wybrane aspekty związane z bezpieczeństwem w hotelu. Przykłady rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w obiekcie noclegowym były przedmiotem rozważań w ramach ostatniej części. W 2011 roku było w Polsce ponad 7 tys. turystycznych obiektów noclegowych. Rodzaje i kategorie obiektów hotelarskich zostały określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. Wymagania co do wyposażenia i świadczonych usług dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich określa minister właściwy do spraw turystyki w drodze rozporządzenia. Poza tym z omawianym zagadnieniem koresponduje szereg innych przepisów, w tym odnoszące się do odpowiedzialności hotelarza. Zakres owej odpowiedzialności jest szeroki i wiąże się z odpowiedzialnością za należyte wykonanie usługi, za rzeczy wniesione do obiektu, za stworzenie lub przyczynienie się do stworzenia zagrożenia życia bądź zdrowia gości, za szkodę na zdrowiu lub utratę życia. Zagrożenia w hotelarstwie mogą mieć swoje źródło w czynnikach zewnętrznych, do których należy zaliczyć występowanie zjawisk patologicznych lub mogą być związane z obiektem i jego lokalizacją. Jak wykazują dane w przypadku hoteli, zajazdów, hoteli pracowniczych oraz kempingów i pól namiotowych najczęściej dokonywane są przestępstwa związane z kradzieżą cudzego mienia. Niemniej jednak zwiększanie bezpieczeństwa nie sprowadza się do przeciwdziałania kradzieżom. Wśród środków neutralizacji zagrożeń znajdują się środki: prawne, organizacyjno- taktyczne, architektoniczno-budowlane, mechaniczne, elektroniczne, fizyczne. Ważna jest współpraca między hotelarzami, policją i innymi służbami związanymi z bezpieczeństwem na terenie, w którym znajduje się obiekt.
The aim of the study was to present risks in the hotel industry and certain aspects relating to security in the hotel and the presentation of examples of solutions affecting the safety improvement. Analysis of source materials including legislation and police statistics yet have purpose to complement, systematize and update security issues in hotel industry. The article consists of five main parts. The first presents the terminology of hotel services, terms and place of supply and information on the number of accommodation facilities in Poland over ten years. The second part addresses the issues of hoteliers' responsibilities. Risks are approximate at the next, the third part. Then presents some aspects related to safety at hotels. Then there are presented some aspects related to security at the hotel. Examples of solutions that improve security in the accommodation are a subject to consideration within the last part. In 2011, Poland had more than seven thousands of tourist accommodation places. The types and categories of hotel facilities were established in the Act of 29 August 1997 on tourist services. Requirements for equipment and services for the various types and categories of hotel facilities determines the minister in charge of tourism in the way of regulation. Furthermore, with discussed issue corresponds number of other regulations, including those relating to the responsibility of the proprietor. The scope of this responsibility is broad and involves the responsibility for the proper execution of the service, for things brought to the facility for creating or contributing to the development of life-threatening or health visitors, for damage to health or loss of life. Risks in the hotel industry may have its origin in external factors which include the presence of pathological phenomena, or may be associated with an object and its location. As shown by the data in the case of hotels, inns, hotels and workers camp and campsites are usually made of offenses relating to the theft of someone else's property. However, increasing the security cannot be reduced to the prevention of theft. Among the resources neutralizing threats are such resources as: legal, organizational and tactical, architectural and construction, mechanical, electronic, physical. The important is the collaboration between hoteliers, police and other securityrelated services in an area where the facility is located.
Целью статьи является указание угроз для гостиничного дела и выбранных аспектов, связанных с безопасностью в гостиницах, а также презентация примеров решений, которые повышают эту безопасность. Анализ исходных материалов, в том числе законодательных актов и полицейской статистики, был проведен с целью систематизирования и актуализирования проблем безопасности в гостиничном деле. В первой части статьи приведено терминологию гостиничных услуг, условия и место их предоставления, дано информацию о количестве гостиничных объектов в Польше в последние десять лет. Во второй части рассмотрены вопросы ответственности гостиниц, а примеры угроз для отелей приведены в третьей части статьи. Примеры решений направленных на повышение уровня безопасности в гостиницах указаны в последней части изыскания. В 2011 году в Польше работало более 7000 гостиничных объектов. Виды и категории гостиниц были изложены в Законе от 29 августа 1997 года о туристических услугах. Требования к оборудованию и предоставляемым услугам для различных типов и категорий гостиничных объектов указаны в распоряжении министра по туризму. Кроме того вопросы гостиничного бизнеса, в том числе касающиеся ответственности отеля, затрагиваются также в других законодательных актах. Диапазон этой ответственности является довольно широким и включает в себя ответственность за надлежащее выполнение услуг, за предметы вносимые в отель, за создания или содействие созданию опасности для жизни или здоровья гостей, за ущерб, причиненный здоровью, или гибель людей. Угрозы гостинице могут иметь свой источник во внешних факторах, напр. патологические явления, связанные с местом её расположения. Как указывает статистика, в случае гостиниц, отелей, кемпингов, общежитий в основном мы имеем дело с преступлениями против собственности - кражами. Однако увеличение безопасности не ограничивается только к профилактике краж. Среди мер используемых для нейтрализации угроз следует указать: юридические, организационные, тактические, архитектурно-строительные, механические, электронные, физические. Важным является сотрудничество между гостиницами, полицией и других службами, ответственными за безопасность в районе расположения гостиницы.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 3, s. 69-79.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska