Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2009

Abstrakt
Podstawowa część artykułów zawartych w prezentowanym tomie odnosi się do całego spektrum zagadnień związanych z instytucją odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania władzy publicznej. Uzupełniają je studia dotyczące zjawisk, które pośrednio łączą się z tematem głównym. Prezentowane prace zawierają wiele interesujących ustaleń dokonanych z zastosowaniem różne typu podejścia fi lozoficznego i teoretycznego do omawianego zagadnienia oraz podstawowego katalogu argumentów. Ułatwia to włączenie się w nurt rzeczowej dyskusji nad realizowanymi współcześnie modelami odpowiedzialności odszkodowawczej za działania władzy publicznej. Przedstawione prace dotyczą również ważnych wymiarów kształtowania się i funkcjonowania instytucji odpowiedzialności władzy publicznej w różnych porządkach prawnych.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska