Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku hipotermii w praktyce ratownika medycznego

Abstrakt
Jednym ze stanów zagrożenia zdrowia i życia w pracy ratownika medycznego jest wychłodzenie organizmu – hipotermia. Pacjent w hipotermii wymaga szczególnego traktowania, a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne powinno odbywać się według wypracowanego algorytmu. Pomimo dużych możliwości współczesnej medycyny, leczenie hipotermii nadal sprawia trudności i jest nie lada wyzwaniem. Prawidłowe sklasyfikowanie wychłodzenia organizmu umożliwia wdrożenie odpowiedniego postępowania.
One of the health and life threatening conditions at work of a paramedic is hypothermia. The patient in hypothermia requires special treatment, and the diagnostic and therapeutic procedures should be carried out according to the developed algorithm. Despite the large possibilities of modern medicine, the treatment of hypothermia is still difficult and is quite a challenge. Correct classification of cooling of the organism enables the implementation of appropriate proceedings.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska