Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1 (XXVI), 2017 (Regionalne i globalne uwarunkowania bezpieczeństwa Niemiec)

Abstrakt
Ze wstępu: Dynamika zjawisk i procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym implikuje konieczność ciągłej modyfikacji, względnie transformacji, dotychczasowych strategii i polityki bezpieczeństwa przez poszczególne państwa, w tym także Niemcy, ze względu na ich znaczącą pozycję i rolę na arenie międzynarodowej. Pomijając kwestie szczegółowe, należy odnotować, że przyjęta w lipcu 2016 r. przez rząd federalny Biała Księga 2016 (która zastąpiła podobny dokument z 2006 r.) zdefiniowała zasadnicze zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego Niemiec, a także dla ich sojuszników. Katalog wymienionych w dokumencie zagrożeń obejmuje zarówno klasyczne zagrożenia dla suwerenności i integralności terytorialnej, jak i kwestię cyberbezpieczeństwa oraz terroryzmu, niekontrolowane migracje, proliferację broni masowego rażenia, nielegalny obrót bronią konwencjonalną i technologią wojskową, bezpieczeństwo energetyczne, państwa upadłe oraz zagrożenia dla zdrowia, a także życia w postaci epidemii i pandemii. W Białej Księdze 2016 podkreślono znaczenie NATO i Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa Niemiec, wskazując przy tym na potrzebę współdziałania obu organizacji międzynarodowych. Ponadto zadeklarowano podjęcie działań przez Niemcy na rzecz wzmocnienia WPBiO. W dokumencie omówiono również kierunki rozwoju Bundeswehry. Uwzględniając powyższe, Autorzy niniejszego tomu podjęli w swoich opracowaniach zagadnienia związane z wybranymi aspektami bezpieczeństwa Niemiec w zmieniających się uwarunkowaniach regionalnych i globalnych.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Niemcy, polityka bezpieczeństwa, mocarstwo cywilne, kultura wstrzemięźliwości polityka bezpieczeństwa, Biała Księga 2016, polityka globalna, mocarstwa wschodzące, Wspólna Polityka Zagraniczna, Bezpieczeństwa i Obrony, Unia Europejska, polityka zagraniczna, nowy porządek międzynarodowy, stosunki niemiecko-francuskie, konflikt na wschodzie Ukrainy, NATO, Rosja, stosunki niemiecko-rosyjskie, surowce energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne, współpraca rozwojowa, kryzys uchodźczy, ODA, imigracja, uchodźcy, zagrożenia, terroryzm, premierzy krajów związkowych, kryzys migracyjny, bezpieczeństwo socjalne, Polacy w Niemczech, swoboda przepływu osób i usług, bezpieczeństwo ekonomiczne, handel międzynarodowy, Polska, polska masoneria, masoneria międzywojenna, historia masonerii, historiografia polskiej masonerii, Andrzej Strug, Kurt Reichl, Leon Chajn, Ludwik Hass, ewakuacja ludności cywilnej, II wojna światowa, plan wycofania, polsko-niemiecki obszar przygraniczny, Śląsk, Wielkopolska, Pomorze, Germany, security policy, civil power, culture of abstinence, security, White Paper 2016 global policy, emerging powers, Common Foreign, Security and Defence Policy, European Union, foreign policy, New International Order, French-German relationships, conflict in Eastern Ukraine, Russia, German-Russian relationships, energy resources, energy security, development policy, refugee crisis, internal security, immigration, refugees, threats, terrorism, prime ministers of state governments, social security, Poles in Germany, free movement of persons and services, economic security, foreign trade, Poland, Polish Freemasonry, interwar Freemasonry, history of Freemasonry, historiography of Polish Freemasonry, evacuation of civilians, World War II, withdrawal plan, Polish-German border region, Silesia, Greater Poland, Pomerania
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska